Tisková zpráva k vykonané kontrole "Luby - chodník podél silnice I/27"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 2. 2. 2015 do 27. 4. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. Město Klatovy, na akci: "Luby - chodník podél silnice I/27" - ISPROFOND č. 5327510026. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Poskytnutá finanční částka z rozpočtu SFDI ve výši 1 892 000,00 Kč odpovídala 69,22 % celkových uznatelných nákladů akce ve výši 2 733 169,30 Kč vč. DPH. Zbývající částka uznatelných nákladů ve výši 841 169,30 Kč vč. DPH byla hrazena z vlastních zdrojů příjemce. Příjemce zároveň uhradil veškeré neuznatelné náklady ve výši 3 917 666,96 Kč vč. DPH. Zadávací řízení bylo realizováno vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky jako zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ,,ZVZ"). Na základě výsledků zadávacího řízení zadavatel určil ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k realizaci předmětné veřejné zakázky společnost Silnice Klatovy s.r.o.. V průběhu kontroly zadávacího řízení byla učiněna kontrolní skupinou celkem 2 kontrolní zjištění, viz níže:
1. Kontrolovaná osoba v zadávací dokumentaci vymezila rozsah, který maximálně smí být plněn prostřednictvím subdodavatelů procentním vyjádřením. Kontrolovaná osoba tedy zpracovala ustanovení bodu 1.2 zadávací dokumentace v rozporu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ. Toto jednání zadavatele mohlo mít vliv na okruh uchazečů, kteří se o tuto zakázku ucházeli.
2. Kontrolovaná osoba při specifikaci předmětu plnění použila neodůvodněně značkovou specifikaci, a tedy postupovala v rozporu s ustanovením § 44 odst. 11 ZVZ. Toto jednání zadavatele mohlo mít vliv na okruh uchazečů, kteří se o tuto zakázku ucházeli.
Proti uvedenému protokolu o kontrole byly kontrolovanou osobou podány ve stanovené lhůtě námitky, které byly doručeny Státnímu fondu dopravní infrastruktury dne 3. 4. 2015 (č. j.: 3054/SFDI/3661/2015). Nadřízená osoba kontrolujícího shledala námitky jako nedůvodné, a proto jím nevyhověla.
Výše uvedená kontrolní zjištění byla hlášena jako podezření na porušení rozpočtové kázně na místně příslušný finanční úřad a možné porušení zákona o veřejných zakázkách na UOHS.
Předmětné dílo bylo zhotoveno v souladu se stavební dokumentací bez zjevných vad a nedodělků ve stanoveném termínu. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel, vyjma shora uvedených kontrolních zjištění, která budou předmětem dalšího šetření.