Tisková zpráva k vykonané kontrole "Modernizace trati Rokycany - Plzeň"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2015.
Kontrola probíhala od srpna 2015 do února 2016. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 8/2013 do 5/2015.
Jedná se o projekt, který je fázovaný. Předmětem této kontroly byla část spadající do fáze OPD 1 (výdaje do 31. 12. 2015). Projekt byl kontrolován ve stádiu, kdy jsou rozhodující stavební objekty v realizaci. Předmětem této první veřejnosprávní kontroly byly výdaje uplatněné za práce realizované v období 8/2013 až 5/2015. Ke kontrole administrace finančních prostředků bylo vzato všech 53 faktur (včetně tří zálohových) předložených k proplacení. Na projektu byly kontrolovány všechny schválené změny během výstavby na SO, které spadají do kontrolovaného období, a to především z hlediska jejich předvídanosti. Na vybraném vzorku proběhla i kontrola dodržování kontrolních a zkušebních plánů. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané z OPD byly účelově a efektivně využity pro realizaci projektu. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem.
Z celkového objemu dodatečných prací v rámci této kontroly bylo kontrolou podmínek pro použití JŘBU konstatováno, že dodatečné práce, jejichž vznik nemohl být objektivně předvídán (resp. v případě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, po technické novele zákonem č. 40/2015 Sb. s účinností od 6. 3. 2015 - vznikly na základě okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat), byly realizovány v objemu 225 748 517,02 Kč bez DPH. Kontrolní skupina konstatuje, že dodatečné práce v této výši byly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky.
Ze strany kontrolní skupiny nebylo hlášeno podezření na nesrovnalost. V průběhu kontroly nebylo identifikováno další riziko nad rámec těch, která jsou uvedena v aktuální kartě rizik.