Tisková zpráva k vykonané kontrole "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o  zahájení kontroly dne 21. 5. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci. Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 7/2013 až 3/2015. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity. Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Kontrola rovněž ověřovala, zda kontrolovaná osoba při zadávání dodatečných stavebních prací postupovala dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola zjistila, že dodatečné stavební práce v celkové výši 8 145 271,99 Kč bez DPH zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění nebyly zadány v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Přestože se jednalo o stavební práce, které s původní zakázkou bezprostředně souvisely a nebyly technicky nebo ekonomicky oddělitelné od stavby, nevznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Zjištění ohledně způsobu zadání dodatečných stavebních prací, u kterých bylo shledáno pochybení, bylo předmětem hlášení na Řídící orgán Operačního programu Doprava jako podezření na nesrovnalost. Kontrola byla ukončena vyřízením námitek kontrolované osoby ke kontrolním zjištěním dne 10. 5. 2016, přičemž některé námitky byly zamítnuty jako nedůvodné a důvodným námitkám bylo vyhověno snížením zpochybněných dodatečných prací na hodnotu uvedenou výše.