Tisková zpráva k vykonané kontrole "Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa: Veselí n. L. - Soběslav"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 21. 5. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci. Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 04/2014 až 02/2015. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity.
Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 438 653 516,45 Kč bez DPH, tj. 18,51 % výdajů projektu dle smlouvy o dílo v kontrolovaném období.
Během kontrolovaného období nebyla schválena žádná změna během výstavby, nebyly fakturované dodatečné stavební práce a nebyla zadána veřejná zakázka na dodatečné stavební práce.
Kontrolou bylo zjištěno, že činnost technického dozoru stavebníka nebyla řádně vykonávaná v oblasti kontroly vedení stavebních deníků a vyžadování přejímacích dokladů prokazujících, že práce, ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo. U některých stavebních objektů nebyly dodrženy ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ohledně obsahových náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku dle Přílohy č. 9 a ustanovení dle příslušné smlouvy o dílo. Administrace technologických předpisů, kontrolních zkušebních plánů některých stavebních objektů v kontrolním vzorku v průběhu provádění stavby nebyla vedena důsledně dle příslušných technických předpisů.
Kontrolní skupina uložila kontrolované osobě upravit systém vnitřní kontroly činnosti technického dozoru stavby a způsob přehledného dokladování všech provedených prací, který bude k nahlédnutí v průběhu provádění stavby, a i po dokončení díla. Zjištění nedostatků ve vedení dokumentace ke stavbě bylo považováno za riziko vzniku nesprávně fakturovaných činností souvisejících s provedením díla. Toto riziko bylo ohlášeno a navrženo Řídícímu orgánu Operačního programu Doprava na doplnění na kartu rizik.
Kontrola byla ukončena vydáním Rozhodnutí o námitkách kontrolované osoby ke kontrolním zjištěním dne 3. 12. 2015. V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu), v platném znění, bylo námitkám částečně vyhověno.