Tisková zpráva k vykonané kontrole "Modernizace žst. Sokolov"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 2. 2. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci.
Kontrolované období bylo stanoveno na časový interval od 08/2008 až 12/2009.
Cílem veřejnosprávní kontroly bylo ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období. Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 114 515 980,01 Kč bez DPH, tj. 25,34 % ze způsobilých výdajů.
Kontrolní skupina u kontrolovaných položek ověřila věcnou správnost fakturace a neshledala nedostatky ve fakturaci. Rozsah fakturovaných prací byl v souladu se zápisy ve stavebních denících vybraných stavebních objektů a v přiložených dokladech k soupisům provedených prací. Dle předložených dokladů o jakosti použitých materiálů a protokolů zkoušek vybrané vzorky vyhověly stanoveným parametrům. Nebyly zjištěny nedostatky při kontrole hospodaření s vyzískaným materiálem. Byly plněny požadavky na ochranu životního prostředí.
Během kontrolovaného období byly schváleny čtyři změny během výstavby. Dodatečné stavební práce realizované v souvislosti se změnami během výstavby byly zadané v režimu jednacího řízení bez uveřejnění dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. U administrace dvou změn během výstavby byly identifikované chyby v psaní, přičemž tyto chyby v psaní neměly vliv na průběh zadávání dodatečných stavebních prací a byly bez negativního vlivu na čerpání finančních prostředků z OPD. Rozdíl hodnot dodatečných stavebních prací a stavebních prací, které se v důsledku změn během výstavby neuskutečnily, činil 8,61 % z celkové ceny díla bez rezervy, a tak skutečné čerpání rezervy stanovené dle příslušné smlouvy o dílo nepřekročilo stanovenou hodnotu.
Pravidla pro publicitu v rámci OPD nebyla v době realizace projektu závazná vhledem k tomu, že projekt byl původně financován z národních zdrojů. Dle doložených dokladů byla však publicita vedena v tiskových médiích a byly vydány informační brožury pro širokou veřejnost. Po schválení Schvalovacího protokolu OPD byla uplatněna pravidla zabezpečující trvalou publicitu dle pravidel OPD.
V souladu se zněním § 18 písm. a.) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek 19. 05. 2016.