Tisková zpráva k vykonané kontrole "Oprava a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. D. - Kouty n. D. a Šumperk - Petrov n. D. - Sobotín"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 10. 4. 2015 do 18. 6. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s., na akci: "Oprava a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. D. - Kouty n. D. a Šumperk - Petrov n. D. - Sobotín". Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s poskytnutými prostředky SFDI. Celkové finanční prostředky z rozpočtu SFDI určených na opravy a údržbu RD neinvestičních akcí byly ve výši 20 000 000,00 Kč.
V průběhu kontroly bylo učiněno kontrolní skupinou celkem 7 kontrolních zjištění, viz níže, které byly uvedeny do protokolu o kontrole (č. j.: 3296/SFDI/141129/3794/2015 ze dne 28. 7. 2015, datum doručení protokolu kontrolované osobě - 3. 8. 2015). Zásadí zjištění byly následující:
1. Skutečnost, že na provozním účtu Příjemce, na který v souladu se Smlouvou převáděl finance z účtu vedeného u ČNB, nemohly vzniknout úroky nebyla Příjemcem podložena žádnými doklady, které by tuto skutečnost osvědčovaly ani jinak prokázaly. Kontrolou nebylo zjištěno, že s finančními prostředky SFDI bylo v každém okamžiku nakládáno v souladu se Smlouvou.
2. Kontrola zjistila nedostatky při kontrole stavebních deníků a faktur ve vykazování objemů provedených prací, nedostatky ve vykazování činností, které jsou fakturovány za jednotkovou cenu, nebyly nalezeny příslušné zápisy o provedených dodávkách nebo činnostech subdodavatelů.
3. Byly zjištěny nesrovnalosti mezi soupisy prací a stavebními deníky, kdy množství vykázané práce ve stavebním deníku neodpovídaly množství v soupisu prací.
4. Kontrolou byly zjištěny rozdíly ve vykazovaných jednotkových cenách, které byly vyšší, než jednotkové ceny uvedené v cenové soustavě dané Smlouvou.
5. Kontrolou bylo zjištěno, že nakládání s výziskem je v rozporu se Smlouvou.
6. Při kontrole byly zjištěny výdaje, které nejsou spojeny s údržbou a opravami regionální dráhy v souladu se Smlouvou.
7. Na základě posouzení pořízení dodávek, služeb a stavebních prací bylo zjištěno, že Příjemce nečiní úkony předcházející pořízení dodávek, služeb a stavebních prací, které by deklarovaly, že Příjemce nečiní kroky, které by jednoznačně dokládaly, že nakládal s prostředky poskytnutými z rozpočtu SFDI hospodárně, účelně a efektivně.
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole byly kontrolovanou osobou podány ve stanovené lhůtě námitky, které byly doručeny Státnímu fondu dopravní infrastruktury dne 17. 8. 2015. Rozhodnutí o námitkách č. j.: 3296/SFDI/143129/9573/2015 bylo vydáno dne 28. 8. 2015. Na základě prověření doplňujících skutečností k jednotlivým kontrolním zjištěním, shledala nadřízená osoba kontrolujícího námitku č. 3 jako důvodnou, námitku č. 2, 7 jako konstatování, že kontrolovaná osoba přijme opatření ke zjištění. Kontrolní zjištění č. 2, 3 a 7 nemají vůči příjemci sankční charakter.
Námitku č. 1, 5 shledala nadřízená osoba kontrolujícího jako vysvětlení, které nerozporuje kontrolní zjištění, a námitku č. 4, 6 jako nedůvodnou. Kontrolní zjištění č. 1, 4, 5, 6 byla hlášena jako porušení rozpočtové kázně na místně příslušný finanční úřad (č. j.: 3296/SFDI/143129/10312/2015 ze dne 14. 9. 2015)