Tisková zpráva k vykonané kontrole "Opravy a údržba RD Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 15. 1. 2015 do 12. 5. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. Jindřichohradecké místní dráhy a.s., na akci: "Opravy a údržba RD Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň ". Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Celková poskytnutá finanční částka z rozpočtu SFDI na opravy a údržbu RD vč. investičních a neinvestičních akcí byla ve výši 48 346 000,00 Kč.
Z této uvedené částky bylo ve sledovaném období čerpáno celkem 41 887 122,30 Kč. Na základě vybraného kontrolního vzorku (akce s nejvyšším objemem čerpání finančních prostředků) byla kontrolována zadávací řízení na níže uvedené akce:
1. Zadávací řízení na akci "Výstavba PZS v km 22,003 na trati Jindřichův Hradec - Obrataň". Byla vybrána nejvhodnějsí nabídka uchazeče AK Signal Brno a.s. s nabídkovou cenou 5 690 480,00 Kč bez DPH.
2. Zadávací řízení na akci "Výstavba PZS v km 39,446 na trati Jindřichův Hradec - Obrataň a osvětlení nástupiště dopravny Křeč". Byla vybrána nejvhodnější nabídka uchteče AK Signal Brno a.s. s nabídkovou cenou 6 051 897,00 Kč bez DPH.
3. Zadávací řízení na akci: "Vytvoření databáze jako platformy na propojení existujících dat ve formátu DGN, která byla pořízena při vytvoření GPK včetně umožnění využití vzdáleného přístupu dat katastru nemovitostí přes webové rozhraní". Byla vybrána nejvhodnější nabídka uchtazeče GEOLINE spol. s r.o.s nabídkovou cenou 3 268 000,00 Kč bez DPH.
Jindřichohradecké místní dráhy a. s. vykonávají relevantní činnost ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), tj. poskytují a provozují dopravní síť poskytující službu veřejnosti v oblasti drážní dopravy. Kontrolovaná osoba byla povinna při zadání posuzovaných zadávacích řízení dodržovat základní zásady pro zadávání veřejných zakázek ustanovených v § 6 odst. 1 ZVZ. Z předložené dokumentace bylo zjevné, že zadavatel postupoval v souladu s těmito zásadami.
Při kontole byly zjištěny drobné nedosttaky, formálního charakteru, kontrolní skupina doporučilapúřijetí náúravných opatření. Nebylo identifikování podezření na porušení rozpočtové kázně. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel hospodárně a efektivně v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek.