Tisková zpráva k vykonané kontrole "Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o  zahájení kontroly dne 17. 3. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci. Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 11/2012 až 11/2014. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity. Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Kontrola rovněž ověřovala, zda kontrolovaná osoba při zadávání dodatečných stavebních prací postupovala dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola zjistila, že dodatečné stavební práce v celkové výši 23 807 522,51 Kč bez DPH zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění nebyly zadány v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Přestože se jednalo o stavební práce, které s původní zakázkou bezprostředně souvisely a nebyly technicky nebo ekonomicky oddělitelné od stavby, nevznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Zjištění ohledně způsobu zadání dodatečných stavebních prací, u kterých bylo shledáno pochybení, bylo předmětem hlášení na Řídící orgán Operačního programu Doprava jako podezření na nesrovnalost. Kontrola byla ukončena vyřízením námitek kontrolované osoby ke kontrolním zjištěním dne 30. 12. 2015, přičemž některé námitky byly zamítnuty jako nedůvodné a důvodným námitkám bylo vyhověno snížením zpochybněných dodatečných prací na hodnotu, viz výše.