Tisková zpráva k vykonané kontrole "Přeložka silnice I/9 - MÚK Sosnová"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2015. Kontrola probíhala od července 2015 do října 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 4/2010 do 05/2015.
Projekt byl kontrolován ve fázi, kdy jsou stavební objekty již dokončeny. Předmětem této již druhé veřejnosprávní kontroly byly výdaje uplatněné za práce realizované v období 4/2010 až 05/2015. Ke kontrole administrace finančních prostředků bylo vzato všech 34 faktur předložených k proplacení. Na projektu byly kontrolovány všechny schválené změny během výstavby na SO, které spadají do kontrolovaného období, a to především z hlediska jejich předvídanosti. Na vybraném vzorku proběhla i kontrola dodržování kontrolních a zkušebních plánů. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané ze SFDI byly vyjma jednoho uvedeného zjištění účelově a efektivně využity pro realizaci projektu. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem.
Zjištění - ZBV č. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 36, 38, 44 v částce 5 537 126,78 Kč měly povahu dodatečných stavební prácí, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací, byly zadány témuž dodavateli a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, ale jejich potřeba nevznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a nenaplnily tak požadavky ustanovení dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
Dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, bude kontrolovaná osoba písemně vyzvána k vrácení dotace nebo její části.
O podání výzvy k vrácení dotace a o tom, jak bylo na výzvu reagováno, bude informován příslušný finanční úřad.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky.