Tisková zpráva k vykonané kontrole "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí"

Kontrola se uskutečnila v souladu s "Plánem veřejnosprávních kontrol pro rok 2015". Zahájena byla dne 21. 5. 2015 a kontrolní činnosti probíhaly od 3. 6. do 25. 9. 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 04/2013 do 02/2015. Kontrolní akce probíhala v období, kdy stavební činnosti byly před ukončením, a stavba byla uvedena do zkušebního provozu. Předmětem kontroly byly výdaje za stavební činnosti a činnost koordinátora BOZP ve výši 799 030 683,76 Kč bez DPH, které kontrolovaná osoba uplatnila u SFDI k úhradě.
Cílem kontrolní akce bylo ověřit na charakteristickém vzorku provozních souborů a stavebních objektů uskutečněné finanční operace a ověřit, zda vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem, a zda takto vykázané výdaje jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy. V kontrolovaném období bylo evidováno 36 změnových listů, které obsahovaly celkem 114 změn nebo návrhů změn provozních souborů a stavebních objektů. Kontrola ověřovala u všech změn stavby vedení evidence, uskutečněná zadávací řízení a splnění požadavků dle § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zadání dodatečných prací v JŘBU stejnému zhotoviteli. V posledním uvedeném okruhu kontrolní činnosti bylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách tím, že kontrolovaná osoba zadala "vícepráce" v celkové výši 432 869,59 Kč bez DPH, aniž byla splněna podmínka, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Do fyzické prohlídky realizovaných stavebních činností byly vybrány 2 provozní soubory a 20 stavebních objektů, které průřezově zahrnovaly problematiku železničních staveb dle standardního členění a byly pro realizovaný projekt význačné. V kontrolovaných oblastech byly dále ověřeny podmínky a požadavky pro nediferencovaný přístup k vybudované infrastruktuře, zásahu stavby do životního prostřední, evidenci vyzískaného materiálu, zamezení dvojího financování a další.
Ve stanovené lhůtě, dne 24. 11. 2015, byla kontrolovanou osobou podána ke zjištění protokolu o kontrole námitka.
Tato námitka byla Rozhodnutím ředitele odboru kontroly SFDI shledána jako nedůvodná a byla zamítnuta. Rozhodnutí o námitce bylo kontrolované osobě doručeno dne 21. 12. 2015 a kontrola byla takto ukončena dle § 18, písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu.
Dle ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, bude kontrolovaná osoba písemně vyzvána k vrácení části dotace.