Tisková zpráva k vykonané kontrole "R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády "

Kontrola se uskutečnila na základě plánu kontrol pro rok 2015. Kontrolní činnosti probíhaly od 07/ 2015 do 11/2015, přičemž kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 06/2010 do 05/2015. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v kontrolovaném období 06/2010 - 05/2015 především změny během výstavby. Byly kontrolovány všechny změny uskutečněné během výstavby, a to z hlediska splnění podmínek ZVZ, jejich účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívaly k dosažení cíle projektu a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem.
Kontrolovaný objem činil 1 299 718 028,10 Kč. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky při evidenci změn stavby během výstavby ani při vedení účetní evidence a uplatňování plateb z OPD.
Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 10.12.2015.