Tisková zpráva k vykonané kontrole "Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 11. 11. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci.
Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 11/2012 až 06/2014. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity. Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 51 656 857,42 Kč bez DPH, což představuje 64,42 % celkových výdajů za kontrolované období výdajů projektu dle smlouvy o dílo v kontrolovaném období. Během kontrolovaného období byla schválena jedna změna během výstavby, která zahrnovala dodatečné stavební práce s dopadem na cenu díla a posun lhůty pro realizaci. Dodatečné stavební práce byly způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi v důsledku povodně v průběhu realizace 06/2013, která vyvolala nutnost dodatečné podchycení mostních pilířů.
Průběh kontroly osvědčil, že spolufinancované stavební dodávky a činnosti, které byly ověřeny touto kontrolou, se uskutečnily a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s plněním smluvních závazků zhotovitele.
Dne 11. 3. 2016 uplynula lhůta pro podání námitek na kontrole P11/2015/A projektu OPD "Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová". Uvedeným dnem byla kontrola ve smyslu § 18 odst. b) zákona č. 255/ 2012 Sb., kontrolního řádu ukončena s výsledkem "bez zjištění".