Tisková zpráva k vykonané kontrole "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 9. 12. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci.
Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 06/20154 až 12/2015.
Projekt je realizován jako tzv. "fázovaný", rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II Operačního programu Doprava bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) a metodickým dokumentem COCOF 12-0017-02-EN. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu v I. fázi, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období. Příjemce je povinen v budoucnu pro fázi II předložit samostatnou žádost o podporu v souladu s pravidla a požadavky platnými pro programové období 2014-2020.
Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 103 045 247,64 Kč bez DPH, tj. 32,24 % výdajů projektu dle smlouvy o dílo v kontrolovaném období. Kontrolní skupina u kontrolovaných položek ověřila věcnou správnost fakturace, neshledala nedostatky ve fakturaci. Rozsah fakturovaných prací byl v souladu se zápisy ve stavebních denících vybraných stavebních objektů a v přiložených dokladech k soupisům provedených prací. Dle předložených dokladů o jakosti použitých materiálů a protokolů zkoušek vybrané vzorky vyhověly stanoveným parametrům.
Kontrolou hospodaření s vyzískaným materiálem nebyly zjištěny nedostatky. Požadavky na ochranu životního prostředí byly plněny. Během kontrolovaného období nebyla schválena žádná změna během výstavby, nebyly fakturované dodatečné stavební práce a nebyla zadána veřejná zakázka na dodatečné stavební práce.
Kontrolovaná osoba nebyla povinna v době zahájení fyzické realizace projektu plnit požadované postupy upravující činnosti příjemců finančních prostředků EU v oblasti publicity projektu vzhledem k tomu, že nebyl schválen Schvalovací protokol. V průběhu provádění kontroly byl schválen Schvalovací protokol, a tak kontrolované osobě vnikla povinnost dodržovat požadavky pro publicitu v rámci OPD. Protože od podepsání Schvalovacího protokolu do ukončení kontrolních úkonů uplynula krátká doba, kontrolovaná osoba nebyla schopna předložit doklady k naplnění požadavků pro průběžnou publicitu projektu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a tak v rámci přijatých opatření kontrolovaná osoba předloží doklady o plnění požadavků pro průběžnou publicitu projektu ve lhůtě 60 dnů od ukončení kontroly.
V souladu se zněním § 18 písm. a.) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění ze dne 14. 06. 2012, kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek 22. 04. 2016.