Tisková zpráva k vykonané kontrole "Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 09. 12. 2015 kontrolované osobě, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci.
Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od zahájení realizace 02/2015 až 12/2015.
Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity.
Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 271 356 609,46 Kč bez DPH tj. 49,64 % z celkových výdajů za kontrolované období výdajů projektu dle smlouvy o dílo v kontrolovaném období.
Během kontrolovaného období byly schváleny změny během výstavby, kdy došlo k navýšení ceny stavby o 6 045 270,83 Kč bez DPH (o 1,106 %) proti ceně uvedené v SoD. Kontrolní skupina provedla posouzení souladu zadání dodatečných prací formou JŘBU se zákonem o veřejných zakázkách.
Průběh kontroly osvědčil, že spolufinancované stavební dodávky a činnosti, které byly ověřeny touto kontrolou, se uskutečnily a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s plněním smluvních závazků zhotovitele.
Dne 22. 04. 2016 uplynula lhůta pro podání námitek na kontrole P13/2015/A projektu OPD "Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí". Uvedeným dnem byla kontrola ve smyslu § 18 odst. b) zákona č. 255/ 2012 Sb., kontrolního řádu ukončena s výsledkem "bez nálezu".