Tisková zpráva k vykonané kontrole "Rychlostní silnice R6 Lubenec - Bošov"

Plánovaná kontrola projektu byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly dne 22.5.2015. Kontrolní období bylo stanoveno na 11/2009 až 04/2015. V době kontroly byly položeny konstrukční vrstvy v obou jízdních pásech s výjimkou přechodových oblastí mostních SO. Z doby před přerušením výstavby byly z národních zdrojů za období 06/2010 až 08/2010 proplaceny výdaje ve výši 31 403 410,85 Kč vč. DPH. K datu kontroly bylo proplaceno 1 093 142 159,12 Kč vč. DPH bez valorizace, tj. 57,35 % ceny uvedené v Souhrnu smluvních dohod (dále SSD).
Předmětem kontroly bylo ověření účelového a hospodárného užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD. Kontrola byla zaměřena na formální a věcnou správnost fakturovaných výdajů, z toho věcná správnost byla ověřena na kontrolním vzorku v hodnotě 368 743 674,60 Kč vč. DPH, tj. cca 19 % ceny dle SSD.
Kontrola posuzovala příčiny vzniku dodatečných prací (ZBV), jejich evidenci a splnění kumulativních požadavků ustanovení § 23, odst. 7, písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zadání těchto prací stejnému zhotoviteli v JŘBU. Celkem bylo předloženo k projednání 7 ZBV, které byly projednány v pěti JŘBU. Dále byla kontrolována dokumentace vedená zhotovitelem a příjemcem v průběhu realizace stavby, ověřeny byly fyzické a kvalitativní parametry stavebních dodávek a prací, splnění podmínek stanovených pro ochranu životního prostředí, činnost koordinátora BOZP a další. Valorizace v době kontroly nebyla z důvodu přerušení výstavby proplácena, byla předmětem jednání mezi zhotovitelem a objednatelem, po dohodě bude dofakturována.
Kontrola konstatovala, že cíle projektu byly v realizované části stavby plněny a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Finanční prostředky byly, s výjimkou kontrolních zjištění, užity hospodárně a efektivně. Původně plánovaný termín uvedení stavby do provozu nebyl dodržen, v době ukončení kontroly byl sjednán termín uvedení stavby do provozu k 31.10.2015 a ukončení stavby 04/2016. Tyto termíny nebyly ohroženy.
Kontrolou dodatečných stavebních prací (ZBV) bylo u ZBV č. 1 indikováno zjištění nesplnění podmínky objektivní nepředvídanosti při zadání dodatečných prací formou Jednacího řízení bez uveřejnění ve výši 9 121 544,10 Kč bez DPH, u ZBV č. 5, 6 a 7 byla konstatována nezpůsobilost k financování EK ve výši 505 024,00 Kč bez DPH.
Kontrola byla ukončena Rozhodnutím o námitkách dne 19.10.2015. Kontrolní zjištění byla předmětem hlášení ŘO OPD dne 27.10.2015, jako podezření na nesrovnalost.