Tisková zpráva k vykonané kontrole "Škody po povodni v červnu 2013"

K upřesnění aktuálního stavu použití finančních prostředků ke krytí škod po povodních z června 2013 na investiční, příp. neinvestiční akce, a to jako podklad pro výběr vzorku pro plánovanou kontrolu byly u všech příjemců těchto prostředků provedeny v období 11. 8. 2014 až 5. 9. 2014 ve shodě s ustanovením § 3, odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, úkony předcházející kontrole (na SFDI vedeny pod sp. č. 2802). Výběr vzorku k plánované kontrole a další kroky byly řešeny již v rámci kontroly č. P11/2014/A. Tato kontrola byla zaměřena na ověření postupů při zadávacím řízení, stavu realizace projektu a využití finančních prostředků SFDI u vybraného vzorku akcí. Kontrolovanými osobami byly Královéhradecký kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Liberecký kraj, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. a Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Kontrolním úkonem, jímž byla kontrola zahájena, ve smyslu § 12 písm. 1 f) zákona č. 255/2012 Sb., bylo doručení oznámení o zahájení kontroly všem kontrolovaným osobám datovou schránkou dne 15. 9. 2014, s výjimkou Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., a Technické správy komunikací hlavního města Prahy, kterým bylo oznámení o zahájení kontroly doručeno v listinné podobě dne 16. 9. 2014. Ke stanoveným úkolům této kontroly bylo zjištěno, že všechny kontrolované práce sloužily k dosažení cíle a finanční prostředky vynaložené na realizaci akcí byly účelně a efektivně použity. Z dílčích popisů kontrolovaných okruhů, uvedených v 26 přílohách protokolu k jednotlivým projektům a poskytnutých příslušným kontrolovaným osobám lze uvést, že drobná pochybení při posouzení kvalifikace (akce Trať Čerčany - Světlá nad Sázavou, Trať Kralupy nad Vltavou - Louny) či při archivaci (akce III/22541 Tuchořice, propustek) neměla vliv na výsledek zadávacího řízení a že případné jiné nedostatky (akce Trať Zdice - Protivín) byly odstraněny v průběhu kontroly. Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky, kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 21. 2. 2015.