Tisková zpráva k vykonané kontrole "Stezka pro chodce a cyklisty Lažany - hranice k. ú. Skalička"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 19. 5. 2015 do 27. 6. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. obce Lažany, na akci: "Stezka pro chodce a cyklisty Lažany - hranice k. ú. Skalička " - ISPROFOND č. 5628510067. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Poskytnutá finanční částka z rozpočtu SFDI ve výši 1 156 000,00 Kč odpovídala 64,13 % celkových uznatelných nákladů akce ve výši 1 802 416,00 Kč. Zbývající částka uznatelných nákladů byla hrazena z vlastních zdrojů příjemce. Zadávací řízení bylo realizováno vzhledem k předpokládané hodnotě jako zakázka malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ"), kterou zadavatel dle § 18, odst. 5 ZVZ mohl zadávat mimo režim ZVZ. Na základě výsledků zadávacího řízení zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče KORA - VODOSTAVING s.r.o.. V průběhu kontroly nebyla učiněna kontrolní skupinou žádná kontrolní zjištění, která by měla vůči kontrolované osobě sankční či jiný charakter. Dílo bylo dokončeno v souladu s projektovou dokumentací v plánovaném termínu bez zjevných vad a nedodělků.
Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel hospodárně a efektivně v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek.