Tisková zpráva k vykonané kontrole "Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice"

Kontrola se uskutečnila v souladu s "Plánem veřejnosprávních kontrol pro rok 2015". Zahájena byla dne 18. 3. 2015 a kontrolní činnost probíhala od 1. 4. do 9. 6. 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 05/2014 do 12/2014. Kontrolní akce probíhala v období, kdy stavební činnost byla ukončena a stavba byla uvedena do zkušebního provozu. Předmětem kontroly byly výdaje za stavební činnosti ve výši 103 271 873,09 Kč bez DPH (tj. cca 77,5 % ze smluvní ceny díla) uplatněné kontrolovanou osobou k úhradě za práce realizované v kontrolovaném období. Současně byly ověřeny náležitosti fakturace výkonů koordinátora BOZP ve výši 140 000,00 Kč bez DPH.
Cílem kontrolní akce bylo ověřit na charakteristickém vzorku železničních přejezdů uskutečněné finanční operace a ověřit, zda vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemce, a zda výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy.
V realizační fázi projektu nebyly příjemcem evidovány žádné změny během výstavby.
Fyzická prohlídka realizovaných, stavebních činností se uskutečnila na 8 železničních přejezdech, z celkového počtu 17 přejezdů. V kontrolovaném okruhu nediferencovaného přístupu k vybudované infrastruktuře byly zjištěny nedostatky v bezbariérovém řešení přechodu přes železniční trať situovaného u železničního přejezdu v km 5,960 (před žst. Ostravice). Zjištěný stav neodpovídal zcela požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Protokolem o kontrole byla přijata opatření k nápravě chybného stavu s termínem odstranění do 31. 12. 2015.
V zákonné lhůtě 15 dní nebyly kontrolovanou osobou podány k protokolu o kontrole námitky. Kontrola byla takto ukončena dle § 18, písm. a) zákona 255/2012 Sb., kontrolního řádu, marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 15. 7. 2015.