Tisková zpráva: Obce mohou opět žádat Státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastruktury, které budou financovány z rozpočtu na rok 2017

Státní fond dopravní infrastruktury financuje nejen velké projekty dopravní infrastruktury, ale i svým rozsahem „malé“ projekty, které mají velký přínos pro každého obyvatele České republiky. Jedná se o projekty zaměřené zejména na budování cyklostezek, bezpečných přechodů, realizaci bezbariérových úprav chodníků apod. Navazuje tak na úspěšnou praxi poskytování příspěvků minulých let, kde v návrhu rozpočtu na rok 2017 je na tento účel vyčleněno celkem 600 mil. Kč. Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
• Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1průvodní list_2

Základní informace – „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)
• Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu
• Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový druh příspěvku zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
• Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
• Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list

Podrobné informace k příspěvkům naleznete zde.