Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Kontrola zakázek zadaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, u kterých došlo k oslovení vybraných uchazečů"

Mimořádná kontrola byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly dne 22. 9. 2014. Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 1. 1. 2014 až 22. 9. 2014. Kontrola byla zaměřená na kontrolu postupů kontrolované osoby u zakázek malého rozsahu, u kterých došlo k omezení uchazečů oslovením vybraných uchazečů k podání nabídky. Kontrolou bylo ověřováno, zda zadavatel při zadávání postupoval dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u veřejných zakázek, které byly financovány z prostředků Státního dopravního fondu infrastruktury.
Kontrolní skupina během kontrolních úkonů obdržela seznam všech zakázek malého rozsahu, které byly zadané v kontrolním období a financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkově se jednalo o 1 110 zakázek ve finančním objemu 2 350 923 111,34 Kč bez DPH. Byl vytvořen kontrolní vzorek 67 společností, s kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo v celkové hodnotě 813 042 488,27 Kč bez DPH. Do kontrolního vzorku byly zařazeny zakázky, které získaly méně známé společnosti a které ve sledovaném období získaly tři a více zakázek a jichž předměty plnění souvisely s údržbou. Z tohoto kontrolního vzorku kontrolní skupina vybrala k podrobné kontrole 29 zakázek ve finančním objemu 92 239 071,00 Kč bez DPH. Do vzorku k podrobné kontrole byly zařazeny zakázky, které získaly společnosti, u kterých se prokázala vzájemná personální provázanost ve vedení firem nebo ve vlastnictví, byly opakovně realizované pro jednotlivé organizační jednotky ŘSD a měly podobné předměty zakázek. U těchto zakázek malého rozsahu byla prováděna kontrola zadávacího řízení.
Kontrolní skupina zjistila pochybení z důvodu dělení předmětu zakázky, nedostatečného vymezení předmětu díla, možné pochybení v procesu otevírání obálek s nabídkami, v povinnosti archivace zadávacího řízení, v dokladování řádného a úplného plnění předmětu zakázky a v nejasnosti v okruhu oslovených uchazečů. Některá zjištění se promítla pouze do doporučení k přijmutí postupů, které v budoucnu vyloučí možná pochybení. U zjištění, která byla shledána jako možné porušení zákona, byly podány podněty k prošetření na Specializovaný finanční úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Kontrola byla ukončena marným uplynutím doby pro podání námitek dne 30. 1. 2015. Po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek byly dne 2. 2. 2015 na SFDI doručeny námitky kontrolované osoby ke kontrolním zjištěním. V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, byly námitky zamítnuty z důvodu opožděného podání. Nicméně bylo ze strany SFDI k námitkám podáno písemné vysvětlení.