Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1. část (včetně 2. části)"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnoprávních kontrol pro rok 2014. Kontrolní činnost probíhala od července 2014 do prosince 2014. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 4/2006 do 4/2012. Předmětem kontroly bylo ověření účelového a hospodárného užití finančních prostředků schválených k financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ke kontrole z hlediska administrace finančních prostředků předložených k proplacení (formální správnost) i kontrole věcné správnosti bylo s ohledem na množství daňových dokladů v kontrolním období (607 ks) vybráno 7 faktur zhotovitele, a to náhodně, metodou MUS s krokem po 430 mil. Kč. V těchto fakturách byly uplatněny úhrady za provedené práce v celkové hodnotě 460 722 149,15 Kč bez DPH, tj. 21,00 % celkových výdajů projektu dle původní Smlouvy o dílo.
Současně kontrola posuzovala příčiny vzniku dodatečných prací (ZBV), jejich evidenci a splnění požadavků ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadání těchto prací stejnému zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). Kontrolou ZBV bylo zjištěno, že u některých ZBV nebyly dodrženy podmínky pro zadání těchto prací formou JŘBU stejnému zhotoviteli podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, §23 bod 7a). Hodnota těchto prací, které nesplňují podmínky pro zadání v JŘBU činí 515 199 017,55 Kč bez DPH. Dále nebyla předložena kompletní dokumentace k realizovaným JŘBU, kterou měla kontrolovaná osoba povinnost zpracovat dle požadavků ZVZ. Stanovené požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rámci JŘBU byly v rozporu s ustanovením § 63 odst. 2 ZVZ. Zadávací podmínky k zakázce malého rozsahu byly nedostatečně přesně definovány, čímž vykazují znaky porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení § 6 odst. 1 ZVZ.
Kontrola byla ukončena Rozhodnutím o námitkách dne 27. 2. 2015. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, byly námitky zamítnuty z důvodu nepodání nových skutečností, které by změnily závěr kontrolní skupiny v Protokolu o kontrole.
Z výše uvedeného vyplývá, že se kontrolovaná osoba dopustila možného porušení rozpočtové kázně, viz ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, což bylo dne 11. 3. 2015 ze strany poskytovatele (SFDI) předmětem hlášení Specializovanému finančnímu úřadu jako podezření na porušení rozpočtové kázně a předmětem hlášení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako podnět na možné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.