Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie"

Na základě podnětu z Výboru SFDI byly ve dnech 13. 11. a 4. 12. 2014 u příjemce Správa a údržba silnic Pardubického kraje provedeny ve shodě s ustanovením § 3, odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, úkony předcházející kontrole. Tyto úkony byly provedeny v souvislosti s projektem "Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie", financovaným z národních zdrojů SFDI, a to v segmentu postupů příjemce při zadání veřejné zakázky (dále jen VZ) na výběr poskytovatele služeb na jmenovaný projekt. V rámci úkonů předcházejících kontrole byla ověřována úplnost zadávací dokumentace z pohledu adekvátnosti stanovených požadavků na prokázání profesní způsobilosti k provádění zakázky, požadavků na referenční zakázky a požadavků kontrolované osoby na technické vybavení uchazečů. Dále pak v části zadávacího řízení byla posouzena správnost hodnocení nabídek podaných uchazeči o předmětnou VZ. V závěru záznamu o provedení úkonů předcházejících kontrole, který byl dne 5. ledna 2015 doručen kontrolované osobě, se konstatuje, že kontrolou průběhu zadání této VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení nebylo zjištěno žádné zásadní pochybení příjemce při zadání VZ, posuzovaná VZ tedy byla realizována v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavateli bylo doporučeno u nově vyhlašovaných VZ stanovit požadavek na minimální objem finančního plnění referenčních zakázek s ohledem na rozsah, složitost a technickou náročnost zadávané zakázky.