Tisková zpráva: Výbor SFDI schválil dne 22. 9. 2014 „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI pro rozpočet roku 2015

Výbor SFDI schválil dne 22. 9. 2014 „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI pro rozpočet roku 2015. Podrobné informace k jednotlivým programům včetně termínů pro předkládání žádostí jsou uvedeny v odkazech:

Základní informace – program „Nové technologie“:
•    Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce
•    Termín podání žádostí 30. leden 2015
•    Pravidla pro poskytování příspěvků z programu „Nové technologie“ pro rok 2015průvodní list

Základní informace – program „Cyklostezky“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 9. leden 2015

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Vyšší příspěvek lze poskytnout na cyklistickou stezku budovanou na opuštěném drážním tělese, a to ve výši 90% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky
•    Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015průvodní list

Základní informace – Program „Bezpečnost“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 6. leden 2015

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky
•    Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015průvodní list