Tisková zpráva: Výbor SFDI schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI pro rozpočet roku 2016

Podrobné informace k jednotlivým programům včetně termínů pro předkládání žádostí jsou uvedeny v odkazech:

Základní informace – program „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
Pravidla pro poskytování příspěvků z programu „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

Základní informace – program „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

Základní informace – Program „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list