Dne 19. 5. 2015 byla uzavřena mezi Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a Ministerstvem dopravy ČR Dohoda o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) na Zprostředkující subjekt OP Doprava (ZS OPD) na programové období 2014-2020

Předmětem Dohody je vymezení rozsahu delegování některých činností a pravomocí Řídícího orgánu (MD ČR) na Zprostředkující subjekt (SFDI).

Obě strany dohody mají zájem na zajištění plynulých a včasných úhrad plateb projektů spolufinancovaných z OPD, stejně jako zajištění plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD pro jednotlivé spolufinancované projekty poskytovány.

Předmětem dohody o delegování  je zejména:

  • účast finančních prostředků z rozpočtu ZS OPD na financování národních veřejných zdrojů u projektů spolufinancovaných z OPD;
  • účast finančních prostředků z rozpočtu ZS OPD na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů spolufinancovaných z OPD;
  • podporu absorpční kapacity u příjemců finančních prostředků z OPD, tj. činnost supervize technických dokumentací projektů spolufinancovaných z OPD v průběhu jejich přípravy;
  • zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů spolufinancovaných z OPD;
  • koordinaci činností souvisejících s monitorováním projektů spolufinancovaných z OPD a proplácením prostředků OPD na jednotlivé projekty;
  • koordinaci a plánování kontrol prováděných ŘO OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných ZS OPD ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o SFDI týkajících se projektů spolufinancovaných z OPD a vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných ŘO OPD a ZS OPD ve vztahu k těmto projektům;
  • poskytování finančních prostředků Technické pomoci OPD (prioritní osa 4) Řídícím orgánem OPD Zprostředkujícímu subjektu OPD za účelem úhrady nákladů vzniklých ZS OPD v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany ŘO OPD na ZS OPD.