Výbor SFDI schválil Pravidla na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

Výše uvedená „Pravidla“ schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 29. června 2020.

Tato Pravidla mají za cíl stanovit podmínky, které by umožnily financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou v červnu nebo červenci 2020 na dopravní infrastruktuře, jejíž financování je v souladu s § 2, odst. 1, písm. e), f) a m) zákona č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění (dále jen „zákon“), při dodržení zásad efektivního a hospodárného využití poskytovaných finančních prostředků v souladu
s účelem, pro který se poskytují.

Finanční prostředky lze poskytnout z rozpočtu SFDI pro rok 2020 obci, nebo její organizační složce, pouze na financování oprav nebo rekonstrukcí povodní či záplavou prokazatelně poškozené dopravní infrastruktury:

  • v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona,
  • cyklistických stezek nebo jízdních pruhů pro cyklisty ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona vč. rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich nasvětlení nebo
  • místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. m) zákona

až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů schválené akce.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek je stanoven do 31. srpna 2020.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde