VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY NA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY, CYKLOSTEZKY A KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ PRO ROK 2020

Výbor SFDI na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020.

Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí jejichž, přičemž celková výše schválených příspěvků činí 566,124 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.
Celkově bylo předloženo 326 žádostí. I přes navýšení rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku.

Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro 35 akcí s limitní výší příspěvku 452,466 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.
I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky (ve výši 200 mil. Kč), nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily formální i věcné náležitosti žádosti, což jen potvrzuje velký zájem žadatelů o tento druh příspěvku, a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 75 žádostí o příspěvek s rekordní výší požadovaného příspěvku 832,943 mil. Kč.

Na financování Výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020 byl schválen příspěvek pro 8 akcí (z 9 předložených) v limitní výši 513,885 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.
Aby mohly být podpořeny všechny hodnotitelskou komisí doporučené žádosti o příspěvek, bylo nutné navýšit původně rozpočtovanou částku (ve výši 300 mil. Kč) o více jak 70 %.

Původní výše rozpočtu na rok 2020 nepostačovala na krytí požadavků v žádné oblasti poskytovaných příspěvků. Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2021, která je ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2020. V praxi to bude znamenat, že u části schválených příspěvků bude možné začít čerpání prostředků SFDI až v roce 2021.
Výbor SFDI také v souvislosti s aktuální pandemií COVID-19 schválil úpravu harmonogramu předkládání žádostí o příspěvek na příští období. Předpokládané termíny pro předkládání žádostí o příspěvek, u všech výše uvedených druhů příspěvků, budou posunuty na leden 2021. Předpokládaný termín schválení těchto příspěvků je přibližně polovina roku 2021 s tím, že reálné čerpání prostředků bude možné zahájit až z rozpočtu roku 2022.

Žadatelé, kteří neuspěli s žádostí pro rok 2020, budou moci znovu požádat o příspěvek v termínu leden 2021.