Obecné údaje

Státní fond dopravní infrastruktury (Fond) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. červenci 2000 (zákon o SFDI). Účelem Fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném citovaným zákonem. Fond v souladu se svým účelem vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Doprava a Národního plánu obnovy v komponentě 2.1 Udržitelná doprava. Fond je služebním úřadem.

Fond uplatňuje vůči podvodům či jiným nekalým jednání zásadu nulové tolerance. Všechny zjištěné případy budou řádně prošetřeny a případně z nich budou vyvozeny důsledky.

SFDI je držitelem certifikátu ISO 9001