Použití kupónů

První díl kupónu musí být celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní stranu čirého skla předního okna motorového vozidla, nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě a musí být umístěn v pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

Umístění nálepky

V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

Druhý díl kupónu si řidič ponechá u sebe pro případnou kontrolu Policií ČR nebo orgány Celní správy ČR.

Oba díly kupónu musí mít vyplněnou registrační značku (dále jen „RZ“), shodnou s vozidlem. Na obou dílech kupónu se RZ vyplňuje na jejich přední straně.

Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:

  • odpovídá vzoru stanovenému vyhláškou
  • obsahuje údaj o RZ (na obou dílech kupónu), který se shoduje s RZ, kterou je opatřeno motorové vozidlo
  • oba díly mají shodné označení, tj. dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo
  • u kupónů s dobou platnosti kratší než jeden rok (měsíční, desetidenní) má 1. díl kupónu nalepený na sklo vyznačenou dobu platnosti děrovacími kleštěmi prodejcem, která odpovídá době, ve které může být motorovým vozidlem zpoplatněná pozemní komunikace užita. Kupón s dobou platnosti kratší než jeden rok bez označení doby platnosti je neplatný a musí být z vozidla odstraněn

Upozornění:
Doporučujeme, aby řidiči ve vlastním zájmu při koupi kupónů s dobou platnosti kratší než jeden rok zkontrolovali před jejich vylepením, zda prodejce vyznačil začátek jejich platnosti.

Kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo.

Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn.

Při změně registrační značky motorového vozidla zůstává kupón nadále v platnosti.