Úvod

Na území České republiky je již od roku 1995 užívání některých pozemních komunikací zpoplatněno pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly. Podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zpoplatnění stanoví podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci (mýtné) nebo podle časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace (časový poplatek). Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku. Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. Zaplacení časového poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem.

Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů prostřednictvím zakoupení ročního, měsíčního nebo desetidenního kupónu.

K vydávání a prodeji kupónů je s účinností od 1. ledna 2007 příslušný Státní fond dopravní infrastruktury, který může činnostmi s tím spojenými pověřit jiné právnické osoby.

Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p. změnil prvky zabezpečení a zároveň také grafickou podobu kupónů emise 2017 tak, aby zamezil jejich padělání.

Při nákupu kupónů vyzýváme motoristy ke zvýšené opatrnosti. Doporučujeme nakupovat kupóny na oficiálních prodejních místech, jejichž seznam naleznete zde. Pokud někde prodejci nabízí kupóny za nižší než předepsanou cenu, měli by si je motoristé pečlivě zkontrolovat. Z tohoto důvodu bude i nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků.

V případě, že má motorista na vozidle místo originálního kupónu padělek, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku a zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

Na prodejních místech jsou k dispozici tříjazyčné informační letáky, ve kterých motorista nalezne základní informace o časovém zpoplatnění. Kupující upozorňujeme na to, aby si kupóny kupovali výhradně na prodejních místech označených tímto symbolem. [zde]

Poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.