Metodický pokyn k provádění výměn kupónů

Státní fond dopravní infrastruktury zpracoval Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR, kterým jsou s účinností od 1. prosince 2016 pro tuto činnost stanovena následující pravidla a ustanovení:

Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR

 

I. Úvodní ustanovení

Předmětem Metodického pokynu k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR (dále jen „Metodický pokyn“) je úprava postupu při výměnách dvoudílných kupónů (dále v textu jen „kupón“ nebo „kupóny“).

Výměnu kupónů s dobou platnosti na kalendářní rok, s výjimkou výměny kupónů prováděné dle odst. 2.8, provádí na základě vyplněné žádosti o výměnu kupónu (dále jen „žádost“) jejíž vzor je uveden v Příloze č. 1 tohoto Metodického pokynu a po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 70,- Kč (vč. DPH), oprávněná prodejní místa, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Metodickému pokynu (dále jen „oprávněné prodejní místo“).

II. Pravidla pro výměnu kupónu

2.1 Výměna kupónu z důvodu:

  • poškození při výměně čelního skla motorového vozidla
  • chybné manipulace s kupónem (poškození před vylepením, po vylepení apod.)

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na průhledné folii tak, aby byla viditelná přední i zadní strana kupónu, přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné registrační/převozní značky,

c) kopie malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu.

  

2.2 Výměna kupónu z důvodu:

  • poškození při výměně čelního skla motorového vozidla nebo chybné manipulace s kupónem kdy v případě zničení/poškození prvního dílu kupónu nelze uplatnit výměnu dle odst. 2.1 (tj. chybí první díl kupónu nebo je silně poškozen)

K žádosti se přikládá:

a) neporušený druhý díl kupónu s vyplněnou registrační/převozní značkou motorového vozidla, která se shoduje s registrační/převozní značkou vyplněnou v dokladu uvedeném v písm. b) a c) nebo d) (v případě doložení čestného prohlášení),

b) kopie malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu,

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru o provedeném šetření ve věci (např. kopie zápisu o dopravní nehodě, při které došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu z důvodu poškození čelního skla motorového vozidla, kopie zápisu o šetření ve věci požáru vozidla, či jiné události související s jeho poškozením, při které došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu),
nebo
kopie vyplněného Euroformuláře záznamu o dopravní nehodě doloženého čestným prohlášením, ve kterém žadatel čestně prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu, v případě, že při poškození nevznikla povinnost oznámit nehodu Policii ČR,
nebo
kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie nebo Hasičským záchranným sborem o provedeném šetření ve věci s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud ke zničení/poškození prvního dílu kupónu došlo mimo území ČR,

d) v případě absence kopie dokladu uvedeného v písm. c) tento doklad nahradí čestné prohlášení, ve kterém žadatel čestně prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu.

 

2.3 Výměna kupónu z důvodu:

  • chybně vyplněné registrační značky

K žádosti se přikládá:

a) první a druhý díl kupónu s chybně vyplněnou registrační značkou v takovém stavu, v jakém jej žadatel zakoupil, tzn., že žádný z dílů kupónu nesmí být sejmut od nosného podkladového papíru (první díl kupónu nesmí být použitý, registrační značka může být i přepisovaná či jiným způsobem upravena, oba díly kupónu mohou být od sebe odděleny),

b) kopie malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka bude vyplněna na nově vydaný kupón.

 

2.4 Výměna kupónu z důvodu:

  • změny převozní značky motorového vozidla na registrační značku

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na průhledné folii tak, aby byla viditelná přední i zadní strana kupónu, přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné převozní značky,

c) kopie nově vydaného malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka bude vyplněna na nově vydaný kupón,

d) kopie převozní značky, která je uvedena na obou dílech kupónu.

 

2.5 Výměna kupónu z důvodu:

  • odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kupónu nebo odcizení prvního dílu kupónu (netýká se odcizení motorového vozidla viz odst. 2.15) 

K žádosti se přikládá:

a) neporušený druhý díl kupónu s vyplněnou registrační/převozní značkou motorového vozidla, která se shoduje s registrační/převozní značkou vyplněnou v dokladu uvedeném v písm. b) a c),

b) kopie malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu,

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR o šetření události, při které došlo k odcizení prvního dílu kupónu,
nebo
kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie o šetření události, při které došlo k odcizení prvního dílu kupónu s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud k odcizení došlo mimo území ČR.

 

2.6 Výměna kupónu z důvodu:

  • odstranění prvního dílu kupónu z čelního skla motorového vozidla v souvislosti se změnou/odcizením/ztrátou registrační značky motorového vozidla, přičemž tento kupón by zůstal nadále v platnosti (viz odst. 2.14)

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na průhledné folii tak, aby byla viditelná přední i zadní strana kupónu, přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné původní registrační značky,

c) kopie velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen a kde je změna registrační značky zaznamenána, tzn. je zde uvedena jak původní registrační značka vyplněná na obou dílech kupónu, tak nová registrační značka, která bude vyplněna na nově vydaný kupón.

 

2.7 Výměna kupónu z důvodu:

  • odcizení druhého dílu kupónu

V tomto případě se výměna kupónu neprovádí přímo na oprávněném prodejním místě, ale postupuje se dle odst. 2.12, přičemž žadatel k žádosti přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na průhledné fólii tak, aby byla viditelná přední i zadní strana kupónu, přičemž musí být na něm čitelná registrační značka motorového vozidla, pro které byl zakoupen a minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu,

b) kopie malého/velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na prvním díle kupónu,

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR o šetření události, při které došlo k odcizení druhého dílu kupónu,
nebo
kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie o provedeném šetření události, při které došlo k odcizení druhého dílu kupónu s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud k odcizení došlo mimo území ČR.

 

2.8 Výměna vadného kupónu

Výměna vadných kupónů se provádí bezplatně u všech kupónů (ročních, měsíčních, desetidenních) bez vyplněné žádosti.

Vadný kupón je takový:

1. který nelze odlepit od nosného podkladového papíru,

2. u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstane v kontaktu se sejmutou folií,

3. u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě výše uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na některém z oprávněných prodejních míst.

Podmínky výměny vadného kupónu:

a) předložení obou dílů kupónu,

b) doklad o zakoupení kupónu (s výjimkou reklamace uplatněné na oprávněném prodejním místě).

 

2.9 V případech výměn kupónu dle odst. 2.1 až 2.7 obsahuje žádost čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu poškozeného, odcizeného nebo zničeného kupónu.

2.10 Žadatel je povinen při výměně kupónu dle odst. 2.1 až 2.7 předložit osobní doklad (občanský průkaz, pas) z důvodu kontroly údajů vyplněných na žádosti.

2.11 Zaměstnanec oprávněného prodejního místa (dále jen „zaměstnanec“), při realizování výměny kupónu vyplní na obou dílech nově vydaného kupónu stejnou registrační značku motorového vozidla, která byla uvedena na kupónu, za který je požadována výměna, přičemž správnost takto vyplněné registrační značky si žadatel před převzetím nově vydaného kupónu zkontroluje na místě, jelikož pozdější reklamace již nebude možná. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří, pouze výměna kupónu z důvodu chybně vyplněné registrační značky (viz odst. 2.3), změny převozní značky za registrační značku (viz odst. 2.4) a výměny dle odst. 2.6. Za předpokladu, že dané prodejní místo disponuje potřebným technickým zázemím, vyhotoví zaměstnanec současně kopii nově vydaného kupónu s vyplněnou registrační značkou a následně tuto kopii přiloží k žádosti.

2.12 V případě, kdy žadatel není schopen doložit požadované přílohy uvedené v odst. 2.1 až 2.6 tohoto Metodického pokynu a vždy u výměny kupónu dle odst. 2.7 - sporný případ (dále A) nebo u kupónu, u kterého je požadována výměna, má zaměstnanec, který výměnu kupónu provádí, důvodné podezření, že se jedná o falzifikát (dále B), bude tento kupón žadateli s jeho souhlasem v případě A, bez jeho souhlasu v případě B, tímto zaměstnancem odebrán i s poskytnutými přílohami (v případě A navíc žadatel připojí ke své žádosti čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu), aniž by mu byl kupón vyměněn. Žadateli poté bude vystaveno „Potvrzení o odebrání kupónu“ (dále jen „potvrzení“), které tvoří přílohu č. 3 tohoto Metodického pokynu, a které zaměstnanec opatří svým podpisem a razítkem. Žadatel obdrží písemné rozhodnutí o oprávněnosti (neoprávněnosti) výměny kupónu nebo ověření pravosti (nepravosti) kupónu od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) do 30 dnů od odebrání kupónu a příloh. Pokud rozhodnutí SFDI potvrdí oprávněnost výměny kupónu a žadatel na výměně trvá, musí se dostavit na oprávněné prodejní místo, které žadateli vystavilo potvrzení, požádat o výměnu kupónu a předložit kromě kupónu a požadovaných příloh i rozhodnutí SFDI.

2.13 Výměnu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá kupón se stejnou dobou platnosti, jako byl původní kupón. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu.

2.14 Při změně registrační značky motorového vozidla není výměna nutná, jelikož kupón zůstává nadále v platnosti. V případě, že uživatel motorového vozidla kupón z čelního skla již odstranil, postupuje se dle odst. 2.6 tohoto Metodického pokynu.

2.15 V případě odcizení motorového vozidla se výměna kupónu neprovádí.

2.16 V případě ztráty druhého dílu kupónu se výměna neprovádí.

2.17 V případě prodeje motorového vozidla se výměna kupónu neprovádí, jelikož kupón je nepřenosný a zůstává v platnosti i při změně registrační značky nebo majitele motorového vozidla.

2.18 V případech, kdy je uvedena na kupónu, za který je požadována výměna převozní značka a nejedná se o výměnu kupónu dle bodu 2.4, neporovnává se shoda vyplněné převozní značky s kopií malého/velkého technického průkazu, ale pouze shoda s převozní značkou uvedenou v ostatních předložených podkladových materiálech (protokol od Policie ČR apod.).

2.19 SFDI je ve sporných případech, které Metodický pokyn jednoznačně neřeší, oprávněn k vydání konečného písemného rozhodnutí, přičemž za sporný případ se považuje např. uplatnění výměny kupónu z důvodu totální škody motorového vozidla apod.

2.20 V případě posuzování sporných případů výměn SFDI je zapotřebí vždy doložit kopii velkého technického průkazu motorového vozidla, jehož registrační značka je shodná s registrační značkou uvedenou na kupónu, u kterého je požadována výměna, a případně také kopii velkého technického průkazu motorového vozidla, pro které má být vyměněný kupón použit.

 

ŽÁDOST O VÝMĚNU KUPÓNU [PDF]