Metodický pokyn k provádění výměn kupónů

Státní fond dopravní infrastruktury zpracoval Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR, kterým jsou s účinností od 1. října 2018 pro tuto činnost stanovena následující pravidla a ustanovení:

 

Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR

 

I. Úvodní ustanovení

Předmětem Metodického pokynu k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR (dále jen „Metodický pokyn“) je úprava postupu při výměnách dvoudílných kupónů (dále v textu jen „kupón“ nebo „kupóny“).

Výměnu kupónů s dobou platnosti na kalendářní rok, s výjimkou výměny kupónů prováděné dle odst. 2.8, provádí na základě vyplněné žádosti o výměnu kupónu (dále jen „žádost“), jejíž vzor je uveden v Příloze č. 1 tohoto Metodického pokynu, a po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 70,- Kč (vč. DPH), oprávněná prodejní místa, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Metodickému pokynu (dále jen „oprávněné prodejní místo“).

II. Důvody a podklady pro výměnu kupónu

2.1 Výměna kupónu z důvodu:

  • poškození při výměně čelního skla motorového vozidla
  • chybné manipulace s kupónem (poškození před vylepením, po vylepení apod.)

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na podkladu (nejlépe na průhledné folii), přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu;

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné registrační/převozní značky;

c) kopie malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu.

2.2 Výměna kupónu z důvodu:

  • poškození při výměně čelního skla motorového vozidla nebo chybné manipulace s kupónem, kdy v případě zničení/poškození prvního dílu kupónu nelze uplatnit výměnu dle odst. 2.1 (tj. chybí první díl kupónu nebo je silně poškozen)

K žádosti se přikládá:

a) neporušený druhý díl kupónu s vyplněnou registrační/převozní značkou motorového vozidla, která se shoduje s registrační/převozní značkou vyplněnou v dokladu uvedeném v písm. b) a c) nebo d) (v případě doložení čestného prohlášení);

b) kopie malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu;

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru o provedeném šetření ve věci (např. kopie zápisu o dopravní nehodě, při které došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu z důvodu poškození čelního skla motorového vozidla, kopie zápisu o šetření ve věci požáru vozidla, či jiné události související s jeho poškozením, při které došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu)

nebo

kopie vyplněného Euroformuláře záznamu o dopravní nehodě doloženého čestným prohlášením, ve kterém žadatel prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu, v případě, že při poškození nevznikla povinnost oznámit nehodu Policii ČR

nebo

kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie nebo Hasičským záchranným sborem o provedeném šetření ve věci s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud ke zničení/poškození prvního dílu kupónu došlo mimo území ČR;

d) v případě absence kopie dokladu uvedeného v písm. c) tento doklad nahradí čestné prohlášení, ve kterém žadatel prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu.

 

2.3 Výměna kupónu z důvodu:

  • chybně vyplněné registrační značky

K žádosti se přikládá:

a) první a druhý díl kupónu s chybně vyplněnou registrační značkou v takovém stavu, v jakém jej žadatel zakoupil, tzn., že žádný z dílů kupónu nesmí být sejmut od nosného podkladového papíru (první díl kupónu nesmí být použitý, registrační značka může být i přepisovaná či jiným způsobem upravena, oba díly kupónu mohou být od sebe odděleny);

b) kopie malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka bude vyplněna na nově vydaný kupón.

 

2.4 Výměna kupónu z důvodu:

  • změny převozní značky motorového vozidla na registrační značku

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na podkladu (nejlépe na průhledné folii), přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu;

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné převozní značky;

c) kopie nově vydaného malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka bude vyplněna na nově vydaný kupón;

d) kopie převozní značky, která je uvedena na obou dílech kupónu.


2.5 Výměna kupónu z důvodu:

  • odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kupónu nebo odcizení prvního dílu kupónu (netýká se odcizení motorového vozidla dle odst. 3.6) 

K žádosti se přikládá:

a) neporušený druhý díl kupónu s vyplněnou registrační/převozní značkou motorového vozidla, která se shoduje s registrační/převozní značkou vyplněnou v dokladu uvedeném v písm. b) a c);

b) kopie malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na přední straně druhého dílu kupónu;

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR o šetření události, při které došlo k odcizení prvního dílu kupónu

nebo

kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie o šetření události, při které došlo k odcizení prvního dílu kupónu s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud k odcizení došlo mimo území ČR.


2.6 Výměna kupónu z důvodu:

  • odstranění prvního dílu kupónu z čelního skla motorového vozidla v souvislosti se změnou/odcizením/ztrátou registrační značky motorového vozidla, přičemž tento kupón by zůstal nadále v platnosti (viz odst. 3.5)

K žádosti se přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na podkladu (nejlépe na průhledné folii), přičemž minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie, musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhým dílem kupónu dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu;

b) neporušený druhý díl kupónu, jehož pořadové číslo a dvoupísmenná série jsou shodné s číslem a sérií na sejmutém prvním díle kupónu, včetně vyplněné původní registrační značky;

c) kopie velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen a kde je změna registrační značky zaznamenána, tzn. je zde uvedena jak původní registrační značka vyplněná na obou dílech kupónu, tak nová registrační značka, která bude vyplněna na nově vydaný kupón.


2.7 Výměna kupónu z důvodu:

  • odcizení druhého dílu kupónu

V tomto případě se výměna kupónu neprovádí přímo na oprávněném prodejním místě, ale postupuje se dle čl. IV, přičemž žadatel k žádosti přikládá:

a) první díl kupónu nalepený na podkladu (nejlépe na průhledné folii), přičemž musí být na něm čitelná registrační značka motorového vozidla, pro které byl zakoupen a minimálně tři čísla z šestimístného pořadového čísla a jedno písmeno z dvoupísmenné série, včetně alespoň části opticky variabilní holografické fólie musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se dala jednoznačně potvrdit pravost kupónu;

b) kopie malého nebo velkého technického průkazu motorového vozidla, ke kterému byl kupón zakoupen, a jehož registrační značka se shoduje s registrační značkou uvedenou na prvním díle kupónu;

c) kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR o šetření události, při které došlo k odcizení druhého dílu kupónu

nebo

kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie o provedeném šetření události, při které došlo k odcizení druhého dílu kupónu s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud k odcizení došlo mimo území ČR.


2.8 Výměna vadného kupónu

Výměna vadných kupónů se provádí bezplatně u všech kupónů (ročních, měsíčních, desetidenních) bez vyplněné žádosti.

Vadný kupón je takový:

a) který nelze odlepit od nosného podkladového papíru

nebo

b) u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstane v kontaktu se sejmutou folií

nebo

c) u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě výše uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na některém z oprávněných prodejních míst.

Podklady k výměně vadného kupónu:
a) oba díly kupónu;
b) doklad o zakoupení kupónu (s výjimkou reklamace uplatněné na oprávněném prodejním místě).


III. Pravidla pro výměnu kupónu

3.1 V případech výměn kupónů dle odst. 2.1 až 2.7 obsahuje žádost čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu poškozeného, odcizeného nebo zničeného kupónu.

3.2 Žadatel je povinen při výměně kupónu dle odst. 2.1 až 2.7 předložit zaměstnanci oprávněného prodejního místa (dále jen „zaměstnanec“) osobní doklad (občanský průkaz, pas) ke kontrole správnosti údajů vyplněných na žádosti.

3.3 S výjimkou případů uvedených v čl. IV Metodického pokynu vymění zaměstnanec na základě předložené žádosti žadateli kupón na místě. V případech uvedených v čl. IV provede zaměstnanec výměnu kupónu na místě pouze za podmínky, že žadatel předloží při výměně rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v listinné podobě nebo tato skutečnost bude uvedena na žádosti s připojeným razítkem SFDI.

Nejedná-li se o výměnu dle odst. 2.3, 2.4 nebo 2.6 tohoto Metodického pokynu, zaměstnanec při realizování výměny kupónu vyplní na obou dílech nově vydaného kupónu stejnou registrační značku motorového vozidla, která byla uvedena na kupónu, za který je požadována výměna, resp. registrační značku uvedenou v rozhodnutí SFDI či uvedenou na žádosti s připojeným razítkem SFDI. Správnost takto vyplněné registrační značky si žadatel před převzetím nově vydaného kupónu zkontroluje na místě. Pozdější reklamace není možná.
Za předpokladu, že dané prodejní místo disponuje potřebným technickým zázemím, vyhotoví zaměstnanec současně kopii nově vydaného kupónu s vyplněnou registrační značkou a následně tuto kopii přiloží k žádosti.

3.4 Výměnu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá nový kupón se stejnou dobou platnosti, jako byl původní kupón. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu.

3.5 Při změně registrační značky motorového vozidla není výměna nutná, jelikož kupón zůstává nadále v platnosti. V případě, že uživatel motorového vozidla kupón z čelního skla již odstranil, postupuje se při jeho výměně dle odst. 2.6 tohoto Metodického pokynu.

3.6 V případě odcizení motorového vozidla se výměna kupónu neprovádí.

3.7 V případě ztráty druhého dílu kupónu se výměna neprovádí.

3.8 V případě prodeje motorového vozidla se výměna kupónu neprovádí, jelikož kupón je nepřenosný a zůstává v platnosti pro vozidlo, pro které byl zakoupen i při změně jeho registrační značky nebo majitele motorového vozidla.

3.9 V případech, kdy je uvedena na kupónu, za který je požadována výměna, převozní značka a nejedná se o výměnu kupónu dle odst. 2.4, se neporovnává shoda vyplněné převozní značky s kopií technického průkazu, ale pouze shoda s převozní značkou uvedenou v ostatních předložených podkladových materiálech.

3.10 Žadatel je povinen anonymizovat veškeré osobní údaje třetích osob na kopiích jím předložených dokumentů, je-li z povahy takových osobních údajů zřejmé, že jejich zpracování ze strany SFDI není v daném případě důvodné (např. osobní údaje předchozích majitelů vozidla uvedené na velkém technickém průkazu). V případě, že toto žadatel neučiní při předložení takového dokumentu, provede anonymizaci osobních údajů třetích osob zaměstnanec.

 

IV. Sporné případy a falzifikáty

4.1 O oprávněnosti podané žádosti ve sporných případech a v případech podezření na falzifikát kupónu rozhoduje SFDI. V takových případech výměnu kupónu neprovede zaměstnanec na místě, nýbrž zašle žádost spolu se všemi přílohami, vč. kupónu k rozhodnutí SFDI.
Zaměstnanec vydá žadateli „Potvrzení o odebrání kupónu“ (dále jen „potvrzení“), které tvoří přílohu č. 3 tohoto Metodického pokynu, a které zaměstnanec opatří svým podpisem a razítkem.

SFDI o žádosti rozhodne zpravidla do třiceti (30) kalendářních dní ode dne podání žádosti a zašle rozhodnutí žadateli spolu s podanou žádostí a všemi přílohami, vč. odebraného kupónu. V případě kladného vyřízení žádosti se žadatel dostaví na oprávněné prodejní místo, které žadateli vystavilo potvrzení, a předloží původní žádost o výměnu kupónu spolu se všemi přílohami, kupónem a rozhodnutím SFDI. Oprávněné prodejní místo následně provede výměnu kupónu dle odst. 3.3 Metodického pokynu.

4.2 Sporné případy jsou zejména:

a) žadatel není schopen doložit přílohy v případech dle odst. 2.1 až 2.6 tohoto Metodického pokynu (v případě absence prvního dílu kupónu žadatel vždy navíc dokládá čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke zničení/poškození prvního dílu kupónu);

b) výměny kupónu dle odst. 2.7;

c) výměny kupónu z důvodu totální škody nebo ekologické likvidace původního motorového vozidla, pro které byl kupón zakoupen. V takových případech se postupuje dle tohoto odstavce Metodického pokynu, přičemž žadatel vedle žádosti a kupónu navíc předloží kopii velkého technického průkazu motorového vozidla, jehož registrační značka je shodná s registrační značkou uvedenou na kupónu, u kterého je požadována výměna, kopii velkého technického průkazu motorového vozidla, pro které má být vyměněný kupón použit, přičemž vlastník tohoto nového motorového vozidla musí být shodný s vlastníkem původního motorového vozidla a kopie dokladu, kterým dokládá, co se s původním motorovým vozidlem stalo (např. kopie posudku od pojišťovny - totální škoda, kopie potvrzení o převzetí autovraku k likvidaci apod.) a čestného prohlášení uvedeného v odst. 4.2 písm. a) v případě absence prvního dílu kupónu. Ve sporných případech je žadatel dotázán, zda souhlasí s odebráním kupónu za účelem rozhodnutí dle tohoto článku. Bez souhlasu žadatele nebude žádost SFDI postoupena a oprávněné prodejní místo výměnu kupónu neprovede.

4.3 Případy podezření na falzifikát jsou takové, u nichž má zaměstnanec, který výměnu kupónu provádí, důvodné podezření o pravosti kupónu. Žadateli je takový kupón zaměstnancem odebrán i bez jeho souhlasu, a to vč. ostatních poskytnutých příloh.

 

ŽÁDOST O VÝMĚNU KUPÓNU [PDF]