Elektronická podatelna

SFDI umožňuje zaslání datové zprávy těmito způsoby:

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@sfdi.cz
 • Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Státní fond dopravní infrastruktury
  Sokolovská 278/1955
  190 00 Praha 9

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv

  • Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Nejprve je zaslaná předběžná zpráva o doručení, kdy následně zaměstnanec podatelny zkontroluje technické parametry a zaručený elektronický podpis. Následně po ověření výše uvedených skutečností je zasláno SFDI „Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy“, jejíž součástí je: zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SFDI, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou. Pokud „Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy“ nedojde, zpráva nebude evidována a zpracována.
  • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců SFDI, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci elektronické podatelny určené k přijímání a odesílání datových zpráv na adrese: podatelna@sfdi.cz

   Terezie Bezkočková
   Marie Kurková
  • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
   Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny vám zodpoví zaměstnanci podatelny na tel. čísle 266097298.
 • Vzor předběžné zprávy o doručení:
  Předběžné potvrzení doručené datové zprávy

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Státního fondu dopravní infrastruktury podatelna@sfdi.cz.
  Po ověření správnosti podání (zaručený elektronický podpis, technické parametry) a přidělení pořadového čísla Vám bude zasláno Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy.

 • Vzor zprávy o přijetí elektronického podání:
  Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy

  Datová zpráva ze dne DD.MM.RRRR v HH.MM.SS byla doručena a přijata elektronickou podatelnou Státního fondu dopravní infrastruktury.
  Předmět vaší zprávy:
  Identifikátor dokumentu: pořadové číslo SFDI xxxx/RRRR
  Vaše zpráva byla zaevidována DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.

  S pozdravem

  Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

  Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SFDI

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány v textovém formátu a přílohy datových zpráv ve formátech: pdf, doc, xls, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. V případě předešlé dohody lze akceptovat i jiné dohodnuté formáty příloh. V případě nejasností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Příjem podání na technickém nosiči dat je prostřednictvím CD a Flash disk (USB).
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení SFDI), není zpracována.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Státnímu fondu dopravní infrastruktury činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele ( elektronická adresa). Neobsahuje –li žádost tyto informace, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 • Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Podání, která nebudou podepsána zaručeným elektronickým podpisem, musí být potvrzena do 3 dnů písemně nebo ústně do protokolu.
 • Přijaté dokumenty od příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, u nichž se vyžaduje připojení elektronického podpisu dle uzavřených Smluv s příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
 • Zprávy zaslané SFDI v elektronické formě, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci SFDI a občany.