NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie. NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace. Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty.

Ministerstvo dopravy je v Národním plánu obnovy (NPO) vlastníkem komponenty 2.1 Udržitelná doprava, která jsou součástí druhého pilíře Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty 2.1 Udržitelná doprava je přispět jak k rozvoji digitalizace dopravy a elektromobility v železniční dopravě, tak zvýšit podíl železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, význam aktivní mobility s důrazem na města, bezpečnost dopravního provozu a v neposlední řadě aktivně snižovat vliv dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. Z celkového rozpočtu je na komponentu 2.1 Udržitelná doprava vyčleněno 24 mld. Kč.

Státní fond dopravní infrastruktury ve vztahu k železniční infrastruktuře vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu NPO na základě Dohody o delegování. Dosud zprostředkoval získání finančních prostředků ve výši 948 mil. Kč. Správa železnic, s.o. z těchto prostředků financovala:

 • výstavbu či modernizaci 45 železničních přejezdů s cílem zvýšit stupeň zabezpečení; na těchto železničních přejezdech dojde např. k výstavbě světelných přejezdových zařízení, doplnění závor k již existujícím přejezdům, rekonstrukci či modernizaci zvyšující světelné či mechanické zabezpečení železničních přejezdů
 • rekonstrukci dvou mostů, které byly v nevyhovujícím technickém stavu a náhradu jednoho mostního provizoria

Státní fond dopravní infrastruktury dále z programu Národního plánu obnovy získal finanční prostředky ve výši 163 mil. Kč, ze kterých financoval

 • výstavbu téměř 30 km cyklistických stezek a stezek pro pěší a cyklisty na území České republiky v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obory zájmu komponenty 2.1 Udržitelná doprava jsou

 • Zvýšení multimodality v osobní a nákladní dopravě v případě pravidelných a silných přepravních proudů
 • Zvýšení podílu elektrické trakce v železniční dopravě
 • Princip udržitelné mobility (aktivní mobilita) s důrazem na města
 • Digitalizace dopravy

Možné investice v rámci komponenty 2.1 Udržitelná doprava jsou v oblastech

 • Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře - Investice obsahuje následující oblasti podpory: výstavbu ERTMS na železniční síti a modernizace systému datového přenosu pro řízení železničního provozu. Jde o zajištění mezinárodní interoperability, zkvalitnění poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti provozu a optimalizaci kapacity železniční infrastruktury.
 • Elektrizace železnic – Investice obsahuje elektrizaci tratí a zajištění trakčního výkonu na napájecích stanicích tak, aby bylo možné zajistit narůstající rozsah vlakové dopravy. Cílem je vytvářet podmínky pro energetické úspory dopravní soustavy.
 • Podpora železniční infrastruktury – Investice jsou zaměřeny na rozvojové projekty železniční infrastruktury mimo jiné i s ohledem na genderové rozdíly a na adekvátní dostupnost služeb pro znevýhodněné a zranitelné osoby. Podmínkou je financování projektů s vysokou mírou připravenosti. RRF je zaměřen převážně na úseky, které zajišťují návaznost na projekty financované z CEF a CF. Jedná se také o úseky důležité pro příměstskou dopravu a projekty modernizace železničních uzlů a staničních budov v rámci multimodálních terminálů pro osobní dopravu (jak v síti TEN-T, tak mimo síť TEN-T). Dále bude podpořeno zateplování staničních budov.
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy – Řadí se sem projekty přispívající ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukci železničních mostů a tunelů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility.

zdroje informací:

https://www.planobnovycr.cz/pilire-a-komponenty

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Narodni-plan-obnovy