NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost.

Ministerstvo dopravy je v rámci NPO vlastníkem komponenty 2.1 Udržitelná doprava, která je součástí druhého pilíře Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty 2.1 Udržitelná doprava je přispět k rozvoji digitalizace dopravy a elektromobility v železniční dopravě, snížit vliv dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví, zvýšit význam aktivní mobility s důrazem na města  a podíl železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě. Z celkového rozpočtu je na komponentu 2.1 Udržitelná doprava vyčleněno 24 mld. Kč.

Státní fond dopravní infrastruktury ve vztahu k železniční infrastruktuře vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu NPO na základě Dohody o delegování. Dosud zprostředkoval získání finančních prostředků ve výši 948 mil. Kč. Správa železnic, s.o. z těchto prostředků financovala:

 • výstavbu či modernizaci 45 železničních přejezdů s cílem zvýšit stupeň zabezpečení; na těchto železničních přejezdech dojde např. k výstavbě světelných přejezdových zařízení, doplnění závor k již existujícím přejezdům, rekonstrukci či modernizaci zvyšující světelné či mechanické zabezpečení železničních přejezdů
 • rekonstrukci dvou mostů, které byly v nevyhovujícím technickém stavu a náhradu jednoho mostního provizoria

Státní fond dopravní infrastruktury dále z programu NPO získal finanční prostředky ve výši 600 mil. Kč, které budou využity ke spolufinancování výstavby chodníků a cyklistických stezek na území České republiky jsou zveřejněny na stránkách SFDI zde (schváleno Ministerstvem dopravy ČR 20.10.2022), zde (schváleno Ministerstvem dopravy ČR 16.12.2022) a zde (schváleno Ministerstvem dopravy ČR 12.12.2023).

Konkrétní projekty, které byly vybrány k prokázání a splnění cíle, jsou uvedeny pod níže uvedenými odkazy:

 • Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 1 zde.
 • Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 2 zde.
 • Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 3 zde.
Ukázky úspěšně realizovaných akcí, které byly vybrány k prokázání a splnění cíle v rámci projektů Ochrana zranitelných účastníků silničního
provozu, můžete nalézt 
zde.

Obory zájmu komponenty 2.1 Udržitelná doprava jsou:

 • Zvýšení multimodality v osobní a nákladní dopravě v případě pravidelných a silných přepravních proudů
 • Zvýšení podílu elektrické trakce v železniční dopravě
 • Princip udržitelné mobility (aktivní mobilita) s důrazem na města
 • Digitalizace dopravy

Možné investice v rámci komponenty 2.1 Udržitelná doprava jsou v oblastech

 • Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře – Investice obsahuje následující oblasti podpory: výstavbu ERTMS na železniční síti a modernizace systému datového přenosu pro řízení železničního provozu. Jde o zajištění mezinárodní interoperability, zkvalitnění poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti provozu a optimalizaci kapacity železniční infrastruktury.
 • Elektrizace železnic – Investice obsahuje elektrizaci tratí a zajištění trakčního výkonu na napájecích stanicích tak, aby bylo možné zajistit narůstající rozsah vlakové dopravy. Cílem je vytvářet podmínky pro energetické úspory dopravní soustavy.
 • Podpora železniční infrastruktury – Investice jsou zaměřeny na rozvojové projekty železniční infrastruktury mimo jiné i s ohledem na genderové rozdíly a na adekvátní dostupnost služeb pro znevýhodněné a zranitelné osoby. Podmínkou je financování projektů s vysokou mírou připravenosti. RRF je zaměřen převážně na úseky, které zajišťují návaznost na projekty financované z CEF a CF. Jedná se také o úseky důležité pro příměstskou dopravu a projekty modernizace železničních uzlů a staničních budov v rámci multimodálních terminálů pro osobní dopravu (jak v síti TEN-T, tak mimo síť TEN-T). Dále bude podpořeno zateplování staničních budov.
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy – Řadí se sem projekty přispívající ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukci železničních mostů a tunelů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility.

 

zdroje informací:
https://www.planobnovycr.cz/pilire-a-komponenty
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Narodni-plan-obnovy