Nástroj pro propojení Evropy - CEF

Co je to CEF

Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF) umožní čerpat prostředky EU do dopravní infrastruktury ČR. Podpora je realizována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.

Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014-2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 26 250 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bude převedeno z Fondu soudržnosti a vynaloženo v souladu s tímto nařízením výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti.

Inteligentní, udržitelné a plně propojené dopravní, energetické a digitální sítě jsou nezbytnou podmínkou k dokončení evropského jednotného trhu. Investice do klíčových infrastruktur se silnou přidanou hodnotou EU navíc mohou posílit konkurenceschopnost Evropy ve složitých hospodářských souvislostech, jež charakterizuje pomalý růst a omezené veřejné rozpočty. Tyto investice do infrastruktur jsou v neposlední řadě klíčem k tomu, aby EU mohla splnit své cíle v oblasti udržitelného růstu, které stanoví strategie Evropa 2020, a své cíle „20-20-20“ v rámci politiky v oblasti energetiky a změny klimatu.

V oblasti dopravní infrastruktury je financování nástroje CEF zaměřeno na CORE network sítě TEN-T. Více o síti TEN-T a dopravní politice EU viz http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Tento nástroj bude mít částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020.

Legislativní podklad

Nařízení (EU) 1316/2013 – nástroj CEF
Nařízení (EU) 1315/2013 – síť TEN-T
Nařízení je možno získat na http://ww.eurlex.eu

 

Jaké možnosti má ČR získat podporu z CEF

V letech 2014 - 2016 budou v rámci CEF existovat, tzv. národní obálky, která pro ČR činí 1,1 mld. EUR. Předpokládaná výše národního spolufinancování ze zdrojů SFDI pro tyto projekty bude činit cca 366 mil. EUR.

Většina prostředků je určena na projekty železniční infrastruktury ležící na síti TEN-T. Žadatelé se mohou ale ucházet o podporu i pro přeshraniční projekty dálnic, bezpečnostní opatření na síti TEN-T a projekty vnitrozemských vodních cest na TEN-T.

Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci několika výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Samotná realizace projektů a čerpání prostředků CEF se předpokládá od roku 2016.

Po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. V důsledku to tedy znamená nutnost zajistit kvalitně připravené projekty, které uspějí v hodnocení a umožní tyto prostředky čerpat (ať již do konce roku 2016 nebo poté v konkurenci s ostatními státy). Právě období po roce 2016 je jednak hrozbou neboť by ČR mohla o část prostředků přijít, ale zároveň příležitostí, protože by ČR mohla dosáhnout na prostředky nevyčerpané jinými státy.

 

Kde jsou zveřejněny podrobné pokyny a výzvy

Webové stránky agentury INEA http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef.htm

 

Kdo je kdo

DG Mobility and Transport (DG Move) – generální ředitelství EK odpovědné za realizaci programu CEF http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

INEA – agentura EK pověřená řízením programu CEF http://inea.ec.europa.eu/

Ministerstvo dopravy ČR – vrcholný orgán ČR odpovědný za koordinaci programu CEF v ČR, v rámci ministerstva je pověřen implementací programu CEF odbor fondů EU http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/Program+CEF/Program+CEF.htm

SFDI – platební a kontrolní orgán – poskytuje spolufinancování a předfinancování prostředků CEF ve výstavbě dopravní infrastruktury