Operační program Doprava 2007-2013

 

Co je OPD 2007-2013

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2007 – 2013 (OPD 2007- 2013).

Role Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

SFDI vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OPD 2007- 2013 na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Tato dohoda byla uzavřena Ministerstvem dopravy a SFDI dne 24. září 2007. Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OPD 2007- 2013 formálně ustaven Zprostředkující subjekt.

Předmětem dohody o delegování je zejména:

  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národního podílu u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2007- 2013;
  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2007- 2013;
  • koordinace a plánování kontrol prováděných Řídícím orgánem OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných Zprostředkujícím subjektem OPD 2007- 2013 ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o SFDI. Tyto kontroly se dělí na administrativní (100% kontrola dokumentů v rámci žádostí o platbu) a kontroly na místě (kontroly na stanoveném vzorku operací);
  • vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem ve vztahu ke spolufinancovaným projektům;
  • poskytování finančních prostředků technické pomoci OPD 2007- 2013 (prioritní osa 7) Zprostředkujícímu subjektu za účelem úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany Řídícího orgánu;

SFDI vykonává roli Zprostředkujícího subjektu v následujících 6 oblastech podpory (jedná se o oblasti podpory, které jsou v souladu se zákonem o SFDI č. 104/2000 Sb.:

1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Prostředky přidělené na uvedené oblasti podpory představují více jak 90 % z celkové alokace OPD 2007- 2013. Pro zbývajících 5 oblastí podpory jsou výše zmíněné činnosti vykonávány přímo Řídícím orgánem OPD 2007- 2013.

Hlavním přínosem začlenění SFDI do implementační struktury OPD 2007- 2013 je výrazné zjednodušení a zrychlení systému proplacení prostředků EU, což umožňuje nejen rychlejší čerpání prostředků přímo z fondů EU, ale rovněž přispívá k dodržování lhůt splatnosti faktur vystavených zhotoviteli staveb dopravní infrastruktury.

Více o OPD 2007- 2013 najdete zde.