Operační program Doprava 2014–2020

Co je OPD 2014 - 2020

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (OPD 2014 – 2020).

Evropská komise schválila OPD 2014 – 2020 dne 11. 5. 2015.

Celková alokace prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 4,552 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč).

Tabulka – Přehled alokace OPD 2014 - 2020

tabulka alokace OPD2

1 Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly splněny podmínky pro realizaci investic do infrastruktury vodních cest specifikované v textu operačního programu a v předběžné podmínce pro tento mód dopravy dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013, byl specifický cíl 1.2 z OPD2 vypuštěn. 

Prostředky, které měly být využity na projekty infrastruktury vodních cest, proto byly převedeny do jiných specifických cílů (převážně do specifického cíle 1.4). Specifický cíl 1.2 tak již bez jakékoli alokace na daný typ aktivit nebylo možné v OPD2 nadále ponechat.

Více o OPD 2014 – 2020 najdete zde a bližší informace k zaměření podpory  http://web.opd.cz/dalsi-dokumenty/

 Role Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Přehled specifických cílů, u kterých se předpokládá spolufinancování ze zdrojů SFDI a u kterých bude SFDI plnit roli Zprostředkujícího subjektu pro implementaci OPD 2014 – 2020 shrnuje následující tabulka:

Tabulka – Přehled specifických cílů podpory OPD 2014 - 2020

 opd2 tab2

SFDI zajistí administraci více jak 90 % z celkové alokace OPD 2014 – 2020.

Předpokládaná výše národního spolufinancování ze zdrojů SFDI za celé programové období bude činit cca 2,2 mld. EUR.

SFDI vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OPD 2014 – 2020 na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Tato dohoda byla uzavřena Ministerstvem dopravy a SFDI dne 19. 5. 2015. Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OPD 2014 – 2020 formálně ustaven Zprostředkující subjekt.

Předmětem dohody o delegování je zejména:

  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národního podílu u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020;
  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020;
  • podpora absorpční kapacity u příjemců finančních prostředků z OPD, tj. činnost supervize technických dokumentací projektů spolufinancovaných z OPD v průběhu jejich přípravy;
  • zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů spolufinancovaných z OPD;
  • koordinace a plánování kontrol prováděných Řídícím orgánem OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných Zprostředkujícím subjektem OPD 2014 – 2020 ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o SFDI.;
  • vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem ve vztahu ke spolufinancovaným projektům;
  • poskytování finančních prostředků technické pomoci OPD 2014 – 2020 (prioritní osa 4) Zprostředkujícímu subjektu za účelem úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany Řídícího orgánu;

Hlavním přínosem začlenění SFDI do implementační struktury OPD 2014 – 2020 je výrazné zjednodušení a zrychlení systému proplacení prostředků EU, což umožňuje nejen rychlejší čerpání prostředků přímo z fondů EU, ale rovněž přispívá k dodržování lhůt splatnosti faktur vystavených zhotoviteli staveb dopravní infrastruktury.

Metodické dokumenty

Koncepce jednotného metodického prostředí

MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR využilo zkušeností z předchozích programových období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace.

Jednotlivé metodické dokumenty vydané ze strany MMR a MF v rámci koncepce jednotného metodického prostředí jsou dostupné na webu MMR: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny

Navazující metodické dokumenty vydané Řídícím orgánem OPD 2014 – 2020 jsou dostupné zde: www.opd.cz