operační program doprava 2021 - 2027 (opd3)

Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období, přičemž cíle kohezní politiky Evropské unie pro jednotlivá období reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU.

Pro programové období 2021 - 2027 byl připraven Operační program Doprava 2021-2027. OPD 3 navazuje na OPD 2, jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje. Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Seznam operačních programů pro programové období 2021 - 2027 a jejich řídicí orgány schválila vláda ČR usnesením č. 94 z 4. února 2019. Řídicím orgánem je stanoveno Ministerstvo dopravy. SFDI bude plnit roli Zprostředkujícího subjektu. Rozdělení činností mezi Řídicí orgán a Zprostředkující subjekt je nastaveno v Dohodě o delegování pravomocí podepsané dne 16. listopadu 2021. OPD 3 byl schválen vládou ČR usnesením č. 984 z 5. 11. 2021. Návazně proběhl neformální dialog s EK a bylo zahájeno formální vyjednávání. V červnu 2022 byl program předložen EK k finálnímu schválení. Program byl ze strany EK schválen 8. 7. 2022.

Operační program Doprava 2021 - 2027 má tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita,

Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T,

Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva),

Priorita 4 – Technická pomoc.

Celková alokace OPD3 z prostředků EU činí přibližně 4,86 mld. EUR (příspěvek EU včetně tzv. částky na flexibilitu), což z něj činí největší operační program v ČR. Více informací naleznete na www.opd.cz