Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Státní fond dopravní infrastruktury při plnění úkolů směřující k naplňování účelu SFDI zpracovává osobní údaje a dopadá na něj úprava obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Na této stránce naleznete informace o tom, které osobní údaje Státní fond dopravní infrastruktury shromažďuje a k jakým účelům je využívá, popřípadě z jakých zdrojů vaše osobní údaje získává, jak s nimi nakládá a jak probíhá jejich zpracování. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „Systém evidence časového poplatku) naleznete zde.

Tato webová stránka obsahuje rovněž kontakty, na kterých můžete získat další informace o zpracování osobních údajů a kde můžete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).
Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Česká republika
IČO: 70856508
E-mail: info@sfdi.cz, podatelna@sfdi.cz
Tel.: +420 266 097 110
ID Datové schránky: e5qaihb
SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Jakub Voneš
E-mail: poverenec@sfdi.cz
Tel: +420 266 097 309

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY, DODAVATELE A VEŘEJNOST

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE SFDI

Výkon Vašich práv subjektu údajů
Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde,
SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů (např. klient, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů. Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

1. Do určené datové schránky Státního fondu dopravní infrastruktury s identifikátorem e5qaihb na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.

2. E-mailem na adresu podatelna@sfdi.cz (žádost, ve které uvedete, které z práv chcete uplatnit, ve formátu .PDF, který bude opatřen elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu).

3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

SFDI poskytuje informace o zpracování osobních údajů bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních údajích, který je dostupný zde.

Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty, dodavatele a veřejnost
Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance SFDI
Práva subjektu údajů
Sazebník úhrad za poskytování informací o osobních údajích