INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA SFDI
(GDPR)

Při ochraně osobních údajů se zaměstnanci Státního fondu dopravní infrastruktury řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a vnitřní Směrnicí k zajištění ochrany osobních údajů na Státním fondu dopravní infrastruktury. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je dostupné zde a Směrnice k zajištění ochrany osobních údajů v SFDI je dostupná zde .

 

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9; IČO: 70856508, e-mail: info@sfdi.cz, podatelna@sfdi.cz; tel: +420 266 097 110; ID Datové schránky: e5qaihb. Státní fond je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který je dostupný zde.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec@sfdi.cz; tel: +420 266 097 286.

Správce Vaše osobní údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

SFDI za účelem lepší transparentností zpracování osobních údajů vytvořil tabulku, která obsahuje veškeré činnosti, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje. Subjekt údajů skrze tuto tabulku může obdržet informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů, právním titulu pro jejich zpracování, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Dále SFDI v tabulce zveřejnuje zdroje osobních údajů; dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, místo uložení a případně příjemce osobních údajů. Tabulka zpracovávaných osobních údajů na SFDI je dostupná zde .

Doba uložení osobních údajů je stanovena zejména Spisovým řádem SFDI, případně se osobní údaje ukládají po nezbytně dlouhou dobu.

Osobní údaje nejsou zpravidla SFDI poskytovány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Osobní údaje nejsou SFDI zpravidla zpracovávány pomocí automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Pokud SFDI chce osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro které byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu, případně si vyžádá od subjektu údajů souhlas, pokud je k takovému zpracování osobních údajů souhlas potřebný.

SFDI dokumentuje a eviduje všechny případy porušení zabezpečení osobních údajů včetně skutečností, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Pokud by toto porušení zabezpečení mělo za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, známí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva jsou dostupná zde a můžete je uplatňovat vůči správci Vašich osobních údajů u pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě SFDI na výše uvedených kontaktech. V případě uplatnění Vašeho práva na informace a přístupu k osobním údajům poskytuje SFDI kopii zpracovávaných informací bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad SFDI, který naleznete zde.

V případě, že SFDI zpracovává Vaše osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoliv vznést námitku na SFDI.

V souladu s interními předpisy jsou osobní údaje pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Veškeré osoby, které zpracovávají nebo přicházejí do kontaktů s Vašimi osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Vzor prohlášení o převzetí informace o zpracování osobních údajů: zde

Souhlas se zpracováním osobních údajů: zde

Rozšíření informační povinnosti při výměně kupónu: zde

Rozšíření informační povinnosti k newsletteru: zde