Cyklo pěší balíček

Soubor obsahuje mimo jiné některé méně známé nebo obtížněji dostupné informace a zpracování témat, souvisejících s rozvojem nemotorové dopravy a její infrastruktury, včetně konkrétních příkladů a osvětových materiálů.

Záměrem souboru je nabídnout možné zvýšení komplexity souvisejících informací a tedy celostnější vnímání tohoto tématu. Je komponován jako otevřený, bude postupně inovován a doplňován a to i na základě podnětů od uživatelů včetně investorské praxe a eventuálních změn legislativního rámce.

A - Strategické, koncepční a metodické materiály

1) Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR – základní celostátní strategický a koncepční materiál pro rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky včetně výhledu do roku 2020 [PDF]

2) Česko cyklistické - souhrnná příručka – encyklopedie základních prvků cyklistické infrastruktury ve vztahu k dopravnímu prostředí a užívání [PDF]

3) Generel CD Brno – konkrétní příklad městské cyklokoncepce [PDF]

4) Koncepce CD Ostrava -  konkrétní příklad městské cyklokoncepce [PDF]

5) Koncepce CD Praha - konkrétní příklad městské cyklokoncepce včetně návrhu na vznik specializovaného pracoviště a jeho náplně jako součásti městského úřadu [PDF]

6) Cyklistická infrastruktura – pravidla a principy plánování cyklistické infrastruktury v dopravním prostředí [DOCX]

7) Analýza výstavby cyklistické infrastruktury – vyhodnocení užívání nových cyklostezek ve vztahu ke zvyšování bezpečnosti dopravy [PDF]

8) Dálkové cyklotrasy – charakteristika a vedení dálkových cyklotras EuroVelo a české nadregionální sítě [DOCX]

9) Metodika značení dálkových CT – souhrnný návrh metodiky značení CT včetně vztahů evropských, regionálních i místních CT [PDF]

10) Podpora pěší dopravy – koncepční a metodický materiál rozvoje pěší dopravy a její infrastruktury [PDF]

11) Město pro pěší – městská strategie pěší dopravy ve vztahu k dopravnímu i městskému prostředí [PDF]

12) Zásady rozvoje pěší dopravy – podklad pro přijetí zásad rozvoje jako výchozí materiál pro zadání generelu pěší dopravy [DOC]

13) Bezpečné cesty do škol – metodická příručka pro vznik bezpečné infrastruktury pěší dopravy [PDF]

 

B - Legislativní dokumenty

1) TP 179 – technické předpisy pro řešení a budování základních prvků cyklistické infrastruktury [PDF]

2) Metodická pomůcka – technické parametry řešení dopravních opatření v hlavním dopravím prostoru [PDF]

2a) Metodická pomůcka – pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP [PDF]

3) Vyhláška 398-2009 – obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb [PDF]

4) Vytváření podmínek – legislativní a metodické podněty pro bezpečnost samostatného pohybu zrakově postižených na komunikacích a plochách [PDF]

5) Právní stanovisko – komentář k instalaci veřejně přístupných stojanů na kola a souvisejících odpovědnostech a podmínkách [PDF]

 

C - PR, osvěta a apod.

1) Po Praze na kole bez úrazů – příklad osvětové brožury jako rychlokurs bezpečnější jízdy [PPTX]

2) Patří kolo do města? – osvětové minimum cyklistické infrastruktury [DOCX]

3) Monitoring bezmotorové dopravy – použití sčítačů jako možného argumentu pro rozvoj cyklistické dopravy [PDF]

4) Monitoring návštěvnosti cyklistických a pěších stezek – možnosti a využití sčítačů nemotorové dopravy [PDF]

5) Ulice pro všechny – argumentační brožura – zlepšování podmínek pro chodce [PDF]

6) Jak se chodí po Praze – příklad osvětového letáku [PDF]

7) Bezpečně na silnici – příklad osvětového letáku [PDF]

8) Jak zklidnit dopravu v obcích – metodická příručka pro zástupce místních samospráv [PDF]

 

D - Různé

1) Cenové normativy – momentální stav cenových relací při výstavbě cyklistických stezek v různých prostředích a s různými technickými parametry, cenové relace oprav [JPG]

2) Cyklovýzkum – poslední (2012) z opakovaných průzkumů užívání jízdního kola v Praze [PDF]

3) Investice CD, fakta a mýty (Praha) – prezentace na tiskové konferenci na téma cen některých prvků cyklistické infrastruktury včetně výstavby cyklostezek [PDF]

 

Souborné tematické materiály jsou vítány a budou eventuálně bez textových změn zařazeny. Zašlete je na adresu pavel.polak@sfdi.cz.