Poskytování příspěvků - základní informace

SFDI pokračuje v úspěšné a velmi žádané praxi poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích v oblasti zvyšování bezpečnosti a bezbariérových chodníků, cyklostezek a křížení místních a účelových komunikací. Od roku 2000 bylo na tyto účely poskytnuto přes 3 tisíce příspěvků jednotlivým městům a obcím v celkovém objemu přes 13 miliard Kč. Dále SFDI poskytuje příspěvky také na rozvoj nových technologií, ochranu letišť, multimodální překladiště apod.

V roce 2022 bylo k financování schváleno 155 akcí na bezbariérové chodníky za 885,5 mil. Kč, 55 akcí na výstavbu cyklostezek za 560,4 mil. Kč, 16 akcí na křížení místních a účelových komunikací za 334 mil. Kč, 35 akcí na odstranění nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy za 91,5 mil. Kč, a dále 7 akcí na vybavení letišť za 56,7 mil. Kč.

Spustili jsme nové webové stránky pro žadatele a příjemce příspěvků z rozpočtu SFDI s užitečnými radami, informacemi a inspirací:

Podklady pro žadatele

aktualizováno dne 08.09.2023

Kontakt
ID datové schránky:

e5qaihb

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

Aktuální informace

Dne 21.2.2023 schválil Výbor SFDI Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023–2024.

Dne 21.2.2023 schválil Výbor SFDI Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023-2024.

Dne 21.2.2023 schválil Výbor SFDI Pravidla pro financování výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro období 2023–2024.

Dne 2.5.2023 schválil Výbor SFDI Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2023."

Dne 2.5.2023 schválil Výbor SFDI Pravidla pro financování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2023.

8.11.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na vybavení drážních vozidel palubní částí systému ETCS

Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

Očekávané příští výzvy

-

-

-

-

-

-

Konzultace žádostí

Neprobíhají

Termíny konzultací

k individuálnímu sjednání kontaktujte Ing. Jiřího Drlíka, tel.: 266 097 239


k individuálnímu sjednání kontaktujte Ing. Kláru Hynkovou, tel.: 266 097 293

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana, tel.: 266 097 385

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Matouše Uhláře, tel.: 266 097 205

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana, tel.: 266 097 385

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Karla Havránka, tel. 266 097 267, nebo Ing. Denisu Plánkovou, tel. 266 097 418

Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Aktualizované znění Pravidel ze dne 1. listopadu 2018:

Textová část pravidel: [PDF]

Přílohy pravidel: [ZIP]

Pravidla pro financování jednotlivých příspěvků k aktuální výzvě

2023 – pravidla bezpečnost [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2023 [pdf]

2023 - pravidla cyklostezky [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2023 [pdf]

2023 – pravidla křížení [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2023 [pdf]

2023 – pravidla letiště [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2023 [pdf]

2023 - pravidla bezp. sil. II. a III. tř. [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2023 [pdf]

2022 - pravidla ETCS [pdf]

Nejčastější otázky k pravidlům 2022 [pdf]

Průvodní list a další přílohy k žádosti o příspěvek

2023 - průvodní list [xls]

2023 - vzor smlouvy [docx]

2023 - vzor pověření [docx]

2023 - náležitosti dle pravidel [pdf]

2023 - dokumenty k fin. akcí [pdf]

2023 - prův. list - cyklostezky [xls]

2023 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2023 - vzor smlouvy [docx]

2023 - vzor pověření [docx]

2023 - seznam náležitostí [xlsx]

2023 - dokumenty potřebné k fin. akcí [pdf]

2023 - prův. list [xlsx]

2023 - pověření zaměstnance [docx]

2023 - dokumenty k fin. akcí [pdf]

2023 - náležitosti žádosti [pdf]

2023 - prův. list [xlsx]

2023 - hodnocení finančního zdraví [xlsx]

2023 - přehled údajů [xlsx]

2023 - prův. list [xlsx]

2023 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

2023 - pověření k zastupování [docx]

2023 - kontrolní seznam povinných příloh [pdf]

2022 - průvodní list [XLS]

2022 - čestné prohlášení [DOCX]

2022 - tabulka rozpočtu [DOCX]

2022 - položkový rozpočet akce [DOCX]

2022 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

2022 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

2022 - doplňující informace [DOCX]

2022 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

2022 - hodnotící soubor [XLSX]

Záměry projektu - pro akce nad 30 mil. Kč bez DPH - pro Centrální komisi Ministerstva dopravy

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Vzorové smlouvy s příjemci

Vzor. sml. - bezpečnost [pdf]

čestné prohl. [docx]

čestné prohl. příjemce [docx]

čestné prohl. zhotovitele [docx]

Vzor. sml. - cyklostezky [pdf]

čestné prohl. [docx]

čestné prohl. příjemce [docx]

čestné prohl. zhotovitele [docx]

Vzor. sml. - křížení bez vl. podílu [pdf]

Vzor. sml. - křížení s vl. podílem [pdf]

Vzor. sml. - letiště [pdf]

Příspěvky na Povodně 2020

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 27.10.2020 příspěvky na povodně [pdf]
samostatná stránka zde

Příspěvky na multimodální překladiště

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 21.2.2023 pravidla pro rok 2023
samostatná stránka zde


Podklady pro příjemce

Uvolnění a vyúčtování finančních prostředků

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 [PDF]

Závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 5 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast bezpečnost a cyklostezky [XLS]
Příloha č. 6 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast křížení, letiště a nové technologie [XLS]

Prezentace - základní informace pro příjemce a žadatele o příspěvek SFDI

stáhnout prezentaci


Další užitečné odkazy

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Nové technologie

Vývoj počtu schválených příspěvků v jednotlivých letech a objem schválených prostředků

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky[jpg]

Vývoj objemu prostředků čerpaných v jednotlivých letech

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky [jpg]

Další odkazy

Nejčastější chyby žádostí
[pdf]

Mapa podpořených cyklostezek (2000 - 2016) [pdf]

Ukázky podpořených cyklostezek

Cyklo pěší balíček - dokumenty

Publikace - Příspěvky na nové technologie [pdf]

Grants for New technology projects [pdf]Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2022

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2017

2016

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2016

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 1. kolo

2014

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2014

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2023

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2023 [pdf]
2023 - průvodní list [xls]

2023 - vzor smlouvy [docx]

2023 - vzor pověření [docx]

2023 - náležitosti dle pravidel [pdf]

2023 - dokumenty k fin. akcí [pdf]

2022

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2022 [pdf]
2022 - prův. list [xls]

2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2022 - kontrolní seznam příloh [xlsx]

2021

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2020

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - prův. list - 2. kolo [xls]

2014

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 - průvodní list [xls]

2013

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - prův. list - 2. kolo [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání - 2. kolo [xls]

2012

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - maj. vypořádání [xls]

2011

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - maj. vypořádání [xls]

2010

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - maj. vypořádání [xls]

2009

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - maj. vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Schválené příspěvky na cyklostezky a cyklistické pruhy

2022

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2017

2016 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 2. kolo

2016 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 1. kolo

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 1. kolo

2014 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 2. kolo

2014 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 1. kolo

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na cyklostezky a cyklistické pruhy

2023

Pravidla na cyklostezky pro rok 2023 [pdf]
   2023 - prův. list - cyklostezky [xls]
   2023 - prův. list - cyklopruhy [xls]
   2023 - vzor smlouvy [docx]
   2023 - vzor pověření [docx]
   2023 - seznam náležitostí [xlsx]
   2023 - dokumenty potřebné k fin. akcí [pdf]

2022

Pravidla na cyklostezky pro rok 2022 [pdf]
   2022 - prův. list - cyklostezky [xls]
   2022 - prův. list - cyklopruhy [xls]
   2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]
   2022 - prohlášení - živelní událost [docx]
   2022 - vzorová smlouva o spolupráci [docx]
   2022 - vzor pověření k zastupování [docx]
   2022 - kontrolní seznam náležitostí žádosti [pdf]

2021

Pravidla na cyklostezky pro rok 2021 [pdf]
   2021 - prův. list - cyklostezky [xls]
   2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]
   2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]
   2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2020

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
   2020 - prův. list [xls]

2019

Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 [pdf]
   2019 - prův. list [xls]

2018

Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 [pdf]
   2018 - prův. list [xls]
   2018 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2017

Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 [pdf]
   2017 - prův. list [xls]
   2017 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2016

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf] - 2. kolo
   2016 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf]
   2016 - prův. list [xls]

2015

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf] - 2. kolo
   2015 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf]
   2015 - prův. list [xls]

2014

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf] - 2. kolo
   2014 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf]
   2014 - prův. list [xls]
   2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf] - 2. kolo
   2013 - prův. list [xls] - 2. kolo
   2013 - majetkové vypořádání [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf]
   2013 - prův. list [xls]
   2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 [pdf]
   2012 - prův. list [xls]
   2012 - majetkové vypořádání [xls]

2011

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 [pdf]
      2011 - prův. list [xls]
      2011 - prův. list drážní tělesa [xls]
      2011 - majetkové vypořádání [xls]
      2011 - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - 2. kolo [pdf]
      2011 - 2. kolo - prův. list [xls]
      2011 - 2. kolo - prův. list drážní tělesa [xls]
      2011 - 2. kolo - majetkové vypořádání [xls]
      2011 - 2. kolo - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

2010

Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 [pdf]
   2010 - prův. list [xls]
   2010 - majetkové vypořádání [xls]

2009

Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 [pdf]
   2009 - prův. list [xls]
   2009 - majetkové vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na cyklostezky

Schválené příspěvky na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2022

Schválené příspěvky na křížení - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na křížení - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na křížení - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na křížení - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na křížení - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na křížení - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2023

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2023 [pdf]

   2023 - průvodní list [xlsx]

   2023 - pověření zaměstnance [docx]

   2023 - dokumenty potřebné k fin. akcí [pdf]

   2023 - náležitosti žádosti dle pravidel [pdf]

2022

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2022 [pdf]

   2022 - průvodní list [xls]

   2022 - prohlášení o shodě dokumentace [doc]

   2022 - prohlášení 3E [doc]

   2022 - kontrolní seznam žádosti [xlsx]

2021

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2021 [pdf]

   2021 - průvodní list [xls]

   2021 - prohlášení o shodě dokumentace [doc]

   2021 - prohlášení 3E [doc]

2020

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020

   2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 [pdf]

   2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 [pdf]

   2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 [pdf]

   2017 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na křížení komunikací

Schválené příspěvky na vybavení letišť

2022

Schválené příspěvky na letiště - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na letiště - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na letiště - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na letiště - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na letiště - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na letiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení letišť

2023

Pravidla na letiště pro rok 2023 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2023 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2023 - průvodní list [xlsx]
Pravidla na letiště pro rok 2023 - hodnocení finančního zdraví [xlsx]
Pravidla na letiště pro rok 2023 - přehled údajů [xlsx]

2022

Pravidla na letiště pro rok 2022 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - finanční zdraví [xls]

2021

Pravidla na letiště pro rok 2021 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - finanční zdraví [xls]

2020

Pravidla na letiště pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - finanční zdraví [xls]

2019

Pravidla na letiště pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - finanční zdraví [xls]

2018

Pravidla na letiště pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - finanční zdraví [xls]

2017

Pravidla na letiště pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - čestné prohlášení [docx]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - finanční zdraví [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na vybavení letišť

Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

2022

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2020

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2018


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

2023

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2023 [pdf]

    2023 - průvodní list [xlsx]

    2023 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

    2023 - pověření k zastupování [docx]

    2023 - kontrolní seznam povinných příloh [pdf]

2022

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2022 [pdf]

    2022 - průvodní list [xlsx]

    2022 - prohlášení o shodě PD [docx]

    2022 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

2021

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2021 [pdf]

    2021 - průvodní list [xls]

    2021 - prohlášení o shodě PD [docx]

    2021 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

2020

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2020 [pdf]

    2020 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2018 [pdf]

    2018 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

Schválené příspěvky na nové technologie

2017

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2017

2016 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Předpisy

2016 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Technologie

2015 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Předpisy

2015 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Technologie

2014

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2014

2013

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2013

2012

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2012

2009

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie

2017

Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na nové technologie pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2015 - průvodní list [xls]

2014

Pravidla na nové technologie pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na nové technologie pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na nové technologie pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2012 - průvodní list [xls]

2009

Pravidla na nové technologie pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2009 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na nové technologie a projektové činnosti

Schválené příspěvky na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

2021

Schválené příspěvky na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS - rok 2021


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

2022 - 2023

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf]

   2022 - průvodní list [XLS]

   2022 - čestné prohlášení [DOCX]

   2022 - tabulka rozpočtu [DOCX]

   2022 - položkový rozpočet akce [DOCX]

   2022 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

   2022 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

   2022 - doplňující informace [DOCX]

   2022 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

   2022 - hodnotici soubor [XLSX]

2020 - 2021

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf]

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf] - aktualizované k 20.10.2020

   2020 - průvodní list [XLS]

   2020 - čestné prohlášení [DOCX]

   2020 - tabulka rozpočtu [DOCX, akt. 29.10.]

   2020 - položkový rozpočet akce [DOCX]

   2020 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

   2020 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

   2020 - doplňující informace [DOCX]

   2020 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

   2020 - hodnotici soubor [XLSX]

Schválené příspěvky na multimodální překladiště

2021

Schválené příspěvky na multimodální překladiště - rok 2021

2017

Schválené příspěvky na multimodální překladiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na multimodální překladiště

2023

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2023 [pdf]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení [doc]

   Rozpočet akce [doc]

   Předpokládaný harmonogram [doc]

   Hodnocení finančního zdraví [xls]

   Doplňující informace [doc]

   Hodnotící soubor [xls]

   Karta indikátoru [doc]

2022

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2022 [pdf]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení [doc]

   Rozpočet akce [doc]

   Předpokládaný harmonogram [doc]

   Hodnocení finančního zdraví [xls]

   Doplňující informace [doc]

   Hodnotící soubor [xls]

   Karta indikátoru [doc]

2021

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2021 [pdf]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení [doc]

   Rozpočet akce [doc]

   Předpokládaný harmonogram [doc]

   Hodnocení finančního zdraví [xls]

   Doplňující informace [doc]

   Hodnotící soubor [xls]

   Karta indikátoru [doc]

2017

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 [PDF]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení žadatele o příspěvek [doc]

   Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti [xls]Archiv stránek pro příspěvky na multimodální překladiště