Vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

 


Ukončené výzvy  

Základní informace – "Cyklistické stezky"

• Příspěvek v maximální výši 85% celkových uznatelných nákladů Akce.
• Termín podání žádostí je 1. února 2021

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

Změny Pravidel oproti roku 2019:

• Žádost lze podat třemi způsoby:
elektronicky prostřednictvím datové schránky veškeré dokumenty dle článku 7.1 Pravidel kromě projektové dokumentace a video-prezentace, tyto je možno předat osobně na podatelnu SFDI nebo zaslat doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
- osobně na podatelnu SFDI (v listinné podobě pouze projektová dokumentace, ostatní dokumenty na datovém nosiči dle článku 7.1 Pravidel),
nebo
- zasláním doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v listinné podobě pouze projektová dokumentace, ostatní dokumenty na datovém nosiči dle článku 7.1 Pravidel). 
Upozorňujeme, že v případě podání žádosti ve fyzické podobě, žadatel na přiloženém datovém nosiči nahraje Žádost a Čestná prohlášení dle typu žadatele podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem nebo uznávaným elektronickým podpisem;
• V návaznosti na změnu způsobu financování příspěvků schválenou Výborem SFDI v dubnu letošního roku budou moci oprávnění žadatelé předkládat žádosti o příspěvek nejpozději dne 1. února 2021. Přibližně do poloviny roku 2021 budou tyto žádosti posouzeny a budou předloženy Výboru SFDI ke schválení;
• Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po schválení příspěvku na akci Výborem SFDI;
• Dále byly provedeny dílčí změny spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy, zejména v příkladech neuznatelných nákladů, specifikovány uznatelné náklady pro cyklopruhy, doplněna vyjádření dotčených orgánů; 
• Při realizaci jízdních pruhů na komunikaci jiného vlastníka žadatel má nově povinnost doložit smlouvu o spolupráci;

Pravidla jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Základní informace – „Bezpečnost“

• Příspěvek v maximální výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 29. ledna 2021

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

Změny Pravidel oproti roku 2019:

• V porovnání s příslušnými Pravidly platnými pro tento rok došlo k dílčím změnám spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy, forma financování a drobně upravena hodnotící kritéria; 
• Oproti minulým letům, kdy se termín pro předkládání žádostí posouval zpět do listopadu a pak do října roku předcházejícího, letos se opět vracíme k termínu v lednu daného roku v návaznosti na změnu způsobu financování příspěvků schválenou Výborem SFDI v dubnu letošního roku;
• Aktuálně budou moci oprávnění žadatelé předkládat žádosti o příspěvek nejpozději dne 29. ledna 2021, přibližně do poloviny roku 2021 budou tyto žádosti posouzeny a budou předloženy Výboru SFDI ke schválení;
• Drobně byly upraveny neuznatelné náklady akce;
• Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po schválení příspěvku na akci Výborem SFDI;
• Dále byla upravena struktura bodování žádostí. Věcná náplň bodového hodnocení se výrazněji liší pouze v oblasti finanční náročnosti, kde byla zvolena větší škála intervalů finanční náročnosti a příslušných bodových hodnot.

Pravidla jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

 

Základní informace – „Letiště 2020“

k Pravidlům pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020
(dále jen „Pravidla“).

Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl stanoven do 1. června 2020.

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:

• Úřad pro civilní letectví bude posuzovat účelnost a potřebnost pořízení prostředků/zařízení odpovídající provozu letiště žadatele pro všechny kategorie uvedené v článku 2.3 Pravidel na základě dokumentů, které je žadatel povinen předložit na ÚCL v definovaném rozsahu. Část dokumentů, a to s ohledem na obsah citlivých údajů, nebude již požadována jako součást žádosti, a při posuzování účelnosti a potřebnosti bude využito vydané stanovisko ÚCL, které bude nedílnou součástí žádosti.

• Žadatel je povinen doložit stanovení výše nákladů na akci v návaznosti na principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity (3E), tj. formou předložené nabídky/nabídek, výsledky z průzkumu trhu apod., nikoliv odhadem;

• Žadatel/příjemce je povinen postupovat při výběru zhotovitele/dodavatele nejen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ale u zadávání podlimitních sektorových veřejných zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu a u zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s písmeny i), j), k) a l) článku 5 Pravidel, tj. nad rámec zákona ZZVZ;

Na závěr upozorňujeme, že žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.

Provozovatel letiště, který nemá vlastnické právo k danému letišti, je povinen prokázat, na jakém právním základě provozuje letiště.

Pravidla jsou k dispozici zde 

Základní informace - "Bezpečnost silnic II. a III. třídy"

k Pravidlům pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020 (dále jen „Pravidla“)
Z rozpočtu SFDI pro rok 2020 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce. Maximální výše Příspěvku pro jednoho žadatele
o poskytnutí Příspěvku je 15 mil. Kč (v součtu na všechny jeho Akce dle těchto Pravidel schválené pro financování ze SFDI).
O příspěvek může žádat:
• kraj,
• jeho organizační složka, nebo
• jeho příspěvková organizace, která vykonává správu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl stanoven na 8. dubna 2020.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
• Vzhledem ke skutečnosti, že velké množství nebezpečných lokalit není evidováno jako „nehodová lokalita“, nicméně reálně existují, proto je nově definován pojem „Místo častých dopravních nehod“. Tímto došlo k rozšíření cíle žádostí o příspěvek
a účelu pro možné financování. Místo častých dopravních nehod potvrdí svým stanoviskem Policie ČR, které je povinnou přílohou žádosti o příspěvek.
• Výše příspěvku se nově zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů;
• Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.  Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce nebo zřizovatele příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené a provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
• Nová náležitost žádosti o příspěvek v čl. 5 pod písm. b) – Textový dokument, který pro zjednodušení pro žadatele slučuje původní náležitosti – Základní údaje o dotčené lokalitě a Podrobnou charakteristiku cílů akce;
• Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 11; 
• Předkládaná PD musí být vždy autorizovaná a ověřená, nově je však možné
v případě, že žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení (Příloha č. 2 Pravidel);
• Změny v bodovém hodnocení žádostí:
- Intenzita všech vozidel – nově bodováno odlišně komunikace II. a III. třídy
  z hlediska hodnoty intenzity dopravy,
- Zařazení dotčené pozemní komunikace – nově 1 bod.

Pravidla jsou k dispozici zde

Základní informace - "Křížení komunikací"

Příspěvek pro rok 2020 může být poskytnut:
• až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice
I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
• až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).
O příspěvek může žádat:
a) Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR);
b) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC);
c) vlastník nebo provozovatel regionální dráhy;
d) kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje;
e) obec jako vlastník místní komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo jako vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl nově stanoven na 9. ledna 2020.

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
• V rámci podané žádosti o poskytnutí příspěvku musí žadatelé předkládat pravomocné stavební povolení, tj. nejen vydané příslušným stavebním úřadem, ale i s vyznačením nabytí právní moci;
• Žadatelé o příspěvek již nemusí dokládat prohlášení k zajištění vlastních prostředků, které spolu s poskytnutým příspěvkem budou tvořit 100 % uznatelných nákladů akce. V Pravidlech je nově zakotvena povinnost zajistit adekvátní výši finančních prostředků, aby bylo zajištěno financování akce;
• Pro akce, které nevyžadují schválení v řízení pro povolení stavby, je v čl. 5 Pravidel uvedeno, že nemusí předkládat doklad povolující stavbu a ověřenou projektovou dokumentaci či projektovou dokumentaci nepředkládat vůbec (vyžaduje-li to charakter akce);
• V případě, že křižující komunikace je veřejně přístupnou účelovou komunikací, která splňuje znaky uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, doloží Žadatel majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených realizovanou stavbou, protože stavbu nelze od tohoto druhu pozemku oddělovat např. samostatně převádět. Kdyby Žadatel neměl vlastnická práva k takovému pozemku, nemohla by být stavba Objektu z rozpočtu SFDI financována;
• Součástí Pravidel jsou dvě nové přílohy – vzory prohlášení statutárních zástupců žadatele ke shodě předkládané projektové dokumentace s dokumentací schválenou ve stavebním či sloučeném řízení a prohlášení k dodržení zásad 3E při výběru akce. Tyto vzory vyplní žadatelé o příspěvek jako přílohy žádosti o příspěvek při jejím podání.

Pravidla jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/

Základní informace – „Cyklostezky“

Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl nově stanoven do 22. října 2019 pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2020.

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
•    Nově mají být kromě výstavby a oprav cyklostezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty podpořena také další opatření pro zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, a to:
-    výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů po cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce;
-    nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce.
•    S ohledem na zkušenosti s předkládanými náležitostmi žádostí a na lepší orientaci žadatelů byly podrobněji specifikovány neuznatelné náklady a případné výjimky z nich, a došlo ke sjednocení popisu neuznatelných nákladů s ostatními typy příspěvků (bezpečnost, křížení).
•    Byl rozšířen okruh možných příjemců příspěvku, nově se může stát žadatelem a příjemcem také:
-    příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu majetku (cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nebo místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh) ve vlastnictví obce;
-    příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu majetku (cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh) ve vlastnictví kraje.
•    Součástí žádosti musí být pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad o povolení stavby.
•    Nově je do Pravidel zařazena podmínka doložení majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky v případě, že tato cyklostezka je veřejnou účelovou komunikací z důvodu nemožnosti realizovat stavbu stezky určenou k veřejnému užívání na pozemku, který není v majetku žadatele.
•    Nově je bodově ohodnocen bezpečnostní audit, za jeho doložení a zároveň ošetření zjištěných rizik v projektové dokumentaci získá žadatel tři body. Současně byly bodově zvýhodněny dlouhé cyklostezky.
•    V rámci koncepčního kritéria je nově zohledněna návaznost cyklostezky na stávající cyklotrasu, přičemž podmínkou pro udělení bodu cyklostezkám s DZ C9 a C10 je také návaznost na bezbariérovou pěší trasu.
•    Žadatelé mohou nově využít vzory prohlášení (Prohlášení – živelní událost a Prohlášení o shodě projektových dokumentací), které jsou přílohou Pravidel.
•    Doplněna byla možnost podání žádosti ve zjednodušené podobě pro akce, na které nebyl příspěvek poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 2019. Taková žádost bude obsahovat pouze průvodní list v elektronické a listinné podobě a dále přílohy, které doznaly změn nebo nahrazují dokumenty, které v mezidobí pozbyly platnosti.

Pravidla jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

 

Základní informace – „Bezpečnost“ 

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 15. října 2019

Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

Změny Pravidel oproti roku 2019:

• V porovnání s Pravidly platnými pro tento rok došlo k dílčím změnám spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy a drobně upravena hodnotící kritéria.
• Součástí žádosti musí být pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad o povolení stavby.
• V Pravidlech pro rok 2020 byla vypuštěna povinnost předložení prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků. Zajištění financování Akce žadatelem tak, aby spolu s poskytnutým Příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100 %, bylo v Pravidlech uvedeno jako podmínka pro poskytnutí příspěvku.
• Byly vypuštěny doplňující podmínky pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a také úprava, která zpřísňovala zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
• Do příloh Pravidel byl doplněn vzor čestných prohlášení o shodě dokumentací. 

• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

Základní informace – „Letiště“

Příspěvek ve výši až 85 % celkových uznatelných nákladů akce je poskytován formou ex-post.
Termín pro předkládání žádostí je do 29. března 2019.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel pro rok 2019 a důsledně dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti roku 2018:
• Do kategorií vymezujících uznatelné náklady byly nově zařazeny náklady na pořízení a instalaci zařízení EDS (Explosive Detection System) - systém detekce výbušnin, který musí být schopen odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadlech či jiných zásilkách.
• Prostředky vyhrazené v rozpočtu SFDI na příspěvky pro financování vybavení letišť byly rozděleny mezi jednotlivé kategorie takto:
Kategorie I. (pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště) - 5 % celkové alokace;
Kategorie II. (pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů) - 40 % celkové alokace;
Kategorie III. (pořízení a instalace zařízení EDS) - 55 % celkové alokace.
V případě nevyčerpání procentuálního podílu celkové alokace v některé z kategorií mohou být tyto prostředky rozděleny v jiné kategorii.
• Byla upravena bodová kritéria pro hodnocení, a to doplněním posuzování finanční náročnosti zohledňující celkové náklady všech akcí žadatele v dané kategorii a průměrný počet pohybů letadel nebo odbavených cestujících, tím je umožněno žádat o příspěvek i jen z jedné kategorie uvedené v článku 2.3 Pravidel.
• Byla aktualizována Příloha č. 1 Pravidel – Průvodní list, zohledňující uvedené změny.
Žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok. Provozovatel letiště, který nemá vlastnické právo k danému letišti je povinen prokázat, na jakém právním základě provozuje letiště.

• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/ 

Základní informace – „Křížení komunikací“

Příspěvek ve výši je poskytován formou ex-ante.
Výše příspěvku pro rok 2019 je nově rozdělena, a to:
• až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
• až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).
Termín pro předkládání žádostí je do 12. března 2019.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel pro rok 2019 a důsledně dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti roku 2018:
• Výše příspěvku se nově zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů;
• Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.  Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce
v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené a provozované
v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
• Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 11; 
• Možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 1. dubna 2019;
•  Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 1. dubna 2019
• Změna v bodovém hodnocení žádostí:
 Provoz na nadřazené komunikaci nově: pokud objekt kříží dopravně významnou vodní cestu, dráhu nebo pěší/cyklo komunikaci je počet bodů shodně 4 body;
Žadatelem/příjemcem příspěvku může být Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“); Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“); vlastník nebo provozovatel regionální dráhy; kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje; obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.

• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/

 

Základní informace – „Cyklostezky“:

Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
• Vzhledem k tomu, že termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 20. listopadu 2018, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však do 15. února 2019;
• Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11);
• Možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí povolující stavbu nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle do 15. února 2019;
• Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 15. února 2019;
• Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2019 byl nově stanoven na 20. listopadu 2018 pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2019.
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Základní informace - "Bezpečnost": 

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 15. listopadu 2018
Upozorňujeme na skutečnost, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k významným i méně významným změnám. Nejdůležitější změny jsou uvedeny v textu níže, ale je třeba se se důkladně seznámit s úplným zněním Pravidel. Dále žadatele upozorňujeme na důsledné dodržování předepsané formy náležitostí žádostí.
Změny Pravidel oproti roku 2018:
• Podstatnou změnou je změna termínu pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na 15. listopadu 2018. Motivem pro tuto změnu je snaha o zkrácení termínu schválení příspěvků a realizaci akcí v průběhu stavební sezóny v roce 2019.
• Je doplněna nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: podmínkou nyní také je, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
• v případě sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákonu, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11);
• v případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabyl právní moci, je nyní Pravidly umožněno dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 28. února 2019;
• v případě, že žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran, změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, viz výše;
• Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro předkládání žádostí byl nyní nově posunut již na závěr letošního roku, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však také do 28. února 2019.

 Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 30.3.2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/ 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
• Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
• Termín podání žádostí je 6. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 

Základní informace – "Bezpečnost":

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Změny Pravidel oproti roku 2017:
• Akce jsou nově zařazené do oblastí I. (zpřístupňování dopravy – bezbariérové chodníky) a II. (zvyšování bezpečnosti – přechody pro chodce, místa pro přecházení apod.). 
• Nově příjemcem příspěvku může být jen obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Pro kraje byla vyčleněna nová oblast pro poskytování příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018.
• Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být v rozmezí 300 tis. Kč až 20 mil. Kč. 
• Na základě zkušeností se zpracováním rozpočtů akcí byl upřesněn výčet neuznatelných nákladů a případných výjimek.
• Bylo upraveno hodnocení žádostí, které budou hodnoceny jen dle jednoznačně kvantifikovatelných kritérií. Navrhovaná kritéria vystihují míru potřebnosti akce. 
• U akcí, které byly podány v letošním roce, ale příspěvek na tuto žádost nebyl poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 2017, nemusí žadatel předkládat již dříve předložené přílohy, doloží jen průvodní list a případné aktualizace změněných příloh.
• Termín podání žádostí je 11. ledna 2018 
• Pravidla pro financování jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

Základní informace – "Bezpečnost silnic II. a III. třídy":

Pro rok 2018 byla nově schválena Pravidla pro financování opatření ke Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy.
Nový příspěvek je poskytován za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Prostředky mohou být použity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.
• Maximální příspěvek 85% z celkových nákladů akce 
• Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je 15 mil. Kč
• Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
• Termín podání žádostí je 28. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/bezpecnost-silnic-ii-a-iii-tridy/

Základní informace – „Financování oprav multimodálních překladišť“:
• Opravy překladišť s veřejným (otevřeným) přístupem, která se nachází na dopravně významné využívané vnitrozemské vodní cestě třídy IV nebo vyšší;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady spojené s opravami hmotného majetku tvořícího součásti, příslušenství či zařízení multimodálních překladišť;
• Příjemcem může být vlastník nebo provozovatel dotčené infrastruktury;
• Příspěvek je poskytován v režimu de minimis a platby budou prováděny formou ex-post;
Termín podání žádostí je 30.4.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/multimodalni-prekladiste/

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 31.3.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/

Základní informace – „Nové technologie“:

• Příspěvek ve výši 75% až 100% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 10. února 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:

• Příspěvek lze poskytnout pouze na projekty řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v České republice.

• Finanční prostředky již nebudou podle těchto „Pravidel“ poskytovány na tvorbu předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo   technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury.
• Nově může žadatel o příspěvek využít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. týkajících se řízení o inovačním partnerství (dle § 70 až 72).
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1, průvodní list_2

Základní informace – „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)
• Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový program zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který Umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list

 

Vyhlášení 2. kola na cyklistické stezky

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

Základní informace pro příspěvky v roce 2016

 

Příspěvky „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
• Pravidla pro poskytování příspěvků „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
• Pravidla pro poskytování příspěvků zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list