Vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

Základní informace – „Letiště“

Příspěvek ve výši až 85 % celkových uznatelných nákladů akce je poskytován formou ex-post.
Termín pro předkládání žádostí je do 29. března 2019.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel pro rok 2019 a důsledně dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti roku 2018:
• Do kategorií vymezujících uznatelné náklady byly nově zařazeny náklady na pořízení a instalaci zařízení EDS (Explosive Detection System) - systém detekce výbušnin, který musí být schopen odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství výbušného materiálu obsaženého v zavazadlech či jiných zásilkách.
• Prostředky vyhrazené v rozpočtu SFDI na příspěvky pro financování vybavení letišť byly rozděleny mezi jednotlivé kategorie takto:
Kategorie I. (pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov včetně zabezpečení vstupů do jednotlivých prostor letiště) - 5 % celkové alokace;
Kategorie II. (pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů) - 40 % celkové alokace;
Kategorie III. (pořízení a instalace zařízení EDS) - 55 % celkové alokace.
V případě nevyčerpání procentuálního podílu celkové alokace v některé z kategorií mohou být tyto prostředky rozděleny v jiné kategorii.
• Byla upravena bodová kritéria pro hodnocení, a to doplněním posuzování finanční náročnosti zohledňující celkové náklady všech akcí žadatele v dané kategorii a průměrný počet pohybů letadel nebo odbavených cestujících, tím je umožněno žádat o příspěvek i jen z jedné kategorie uvedené v článku 2.3 Pravidel.
• Byla aktualizována Příloha č. 1 Pravidel – Průvodní list, zohledňující uvedené změny.
Žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok. Provozovatel letiště, který nemá vlastnické právo k danému letišti je povinen prokázat, na jakém právním základě provozuje letiště.

• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/ 


Ukončené výzvy  

Základní informace – „Křížení komunikací“

Příspěvek ve výši je poskytován formou ex-ante.
Výše příspěvku pro rok 2019 je nově rozdělena, a to:
• až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
• až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
• až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).
Termín pro předkládání žádostí je do 12. března 2019.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel pro rok 2019 a důsledně dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti roku 2018:
• Výše příspěvku se nově zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů;
• Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.  Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce
v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené a provozované
v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
• Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 11; 
• Možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 1. dubna 2019;
•  Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 1. dubna 2019
• Změna v bodovém hodnocení žádostí:
 Provoz na nadřazené komunikaci nově: pokud objekt kříží dopravně významnou vodní cestu, dráhu nebo pěší/cyklo komunikaci je počet bodů shodně 4 body;
Žadatelem/příjemcem příspěvku může být Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“); Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“); vlastník nebo provozovatel regionální dráhy; kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje; obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.

• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/

 

Základní informace – „Cyklostezky“:

Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
• Vzhledem k tomu, že termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 20. listopadu 2018, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však do 15. února 2019;
• Pro případy sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákona, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11);
• Možnost pozdějšího doložení dokladu v případě, že příslušné rozhodnutí povolující stavbu nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabude právní moci. Pravidla umožňují dodatečné doložení nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle do 15. února 2019;
• Možnost doložení neověřené projektové dokumentace. Pokud žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran. Změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, nejdéle do 15. února 2019;
• Nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu nebude žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2019 byl nově stanoven na 20. listopadu 2018 pro možnost plného využití stavební sezóny roku 2019.
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Základní informace - "Bezpečnost": 

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 15. listopadu 2018
Upozorňujeme na skutečnost, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k významným i méně významným změnám. Nejdůležitější změny jsou uvedeny v textu níže, ale je třeba se se důkladně seznámit s úplným zněním Pravidel. Dále žadatele upozorňujeme na důsledné dodržování předepsané formy náležitostí žádostí.
Změny Pravidel oproti roku 2018:
• Podstatnou změnou je změna termínu pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na 15. listopadu 2018. Motivem pro tuto změnu je snaha o zkrácení termínu schválení příspěvků a realizaci akcí v průběhu stavební sezóny v roce 2019.
• Je doplněna nová podmínka pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI: podmínkou nyní také je, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
• v případě sloučeného řízení, v návaznosti na novelu stavebního zákonu, byla doplněna možnost dokládání projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11);
• v případě, že příslušné rozhodnutí nebo jiný doklad nahrazující stavební povolení do doby termínu pro podání žádostí nenabyl právní moci, je nyní Pravidly umožněno dodatečné doložení nabytí právní moci rozhodnutí, nejdéle do 28. února 2019;
• v případě, že žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. Čestné prohlášení nyní nahrazuje dříve požadované kopie čelních stran, změna požadavku reaguje na možnost nově dokládat pravomocné stavební povolení nebo jiný obdobný doklad povolující stavbu dodatečně, viz výše;
• Vzhledem ke skutečnosti, že termín pro předkládání žádostí byl nyní nově posunut již na závěr letošního roku, a žadatelé tak nemusí mít v době podání žádosti schválený rozpočet obce na rok 2019, je v takovém případě žadateli umožněno prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků předložit dodatečně, nejpozději však také do 28. února 2019.

 Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/ 

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 30.3.2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/ 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
• Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
• Termín podání žádostí je 6. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 

Základní informace – "Bezpečnost":

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Změny Pravidel oproti roku 2017:
• Akce jsou nově zařazené do oblastí I. (zpřístupňování dopravy – bezbariérové chodníky) a II. (zvyšování bezpečnosti – přechody pro chodce, místa pro přecházení apod.). 
• Nově příjemcem příspěvku může být jen obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Pro kraje byla vyčleněna nová oblast pro poskytování příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018.
• Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být v rozmezí 300 tis. Kč až 20 mil. Kč. 
• Na základě zkušeností se zpracováním rozpočtů akcí byl upřesněn výčet neuznatelných nákladů a případných výjimek.
• Bylo upraveno hodnocení žádostí, které budou hodnoceny jen dle jednoznačně kvantifikovatelných kritérií. Navrhovaná kritéria vystihují míru potřebnosti akce. 
• U akcí, které byly podány v letošním roce, ale příspěvek na tuto žádost nebyl poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 2017, nemusí žadatel předkládat již dříve předložené přílohy, doloží jen průvodní list a případné aktualizace změněných příloh.
• Termín podání žádostí je 11. ledna 2018 
• Pravidla pro financování jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

Základní informace – "Bezpečnost silnic II. a III. třídy":

Pro rok 2018 byla nově schválena Pravidla pro financování opatření ke Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy.
Nový příspěvek je poskytován za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Prostředky mohou být použity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.
• Maximální příspěvek 85% z celkových nákladů akce 
• Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je 15 mil. Kč
• Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
• Termín podání žádostí je 28. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/bezpecnost-silnic-ii-a-iii-tridy/

Základní informace – „Financování oprav multimodálních překladišť“:
• Opravy překladišť s veřejným (otevřeným) přístupem, která se nachází na dopravně významné využívané vnitrozemské vodní cestě třídy IV nebo vyšší;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady spojené s opravami hmotného majetku tvořícího součásti, příslušenství či zařízení multimodálních překladišť;
• Příjemcem může být vlastník nebo provozovatel dotčené infrastruktury;
• Příspěvek je poskytován v režimu de minimis a platby budou prováděny formou ex-post;
Termín podání žádostí je 30.4.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/multimodalni-prekladiste/

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 31.3.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/

Základní informace – „Nové technologie“:

• Příspěvek ve výši 75% až 100% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 10. února 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:

• Příspěvek lze poskytnout pouze na projekty řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v České republice.

• Finanční prostředky již nebudou podle těchto „Pravidel“ poskytovány na tvorbu předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo   technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury.
• Nově může žadatel o příspěvek využít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. týkajících se řízení o inovačním partnerství (dle § 70 až 72).
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1, průvodní list_2

Základní informace – „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)
• Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový program zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který Umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list

 

Vyhlášení 2. kola na cyklistické stezky

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

Základní informace pro příspěvky v roce 2016

 

Příspěvky „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
• Pravidla pro poskytování příspěvků „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
• Pravidla pro poskytování příspěvků zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list