Příspěvky na výstavbu

Příspěvky z rozpočtu SFDI pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace [PDF]