Opatření proti korupci

Základním dokumentem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) k zajištění opatření proti korupci je Interní protikorupční program SFDI, který je závazný pro zaměstnance SFDI a je vypracován v souladu s:

Služební a pracovní etika na SFDI je upravena služebním předpisem – Etický kodex zaměstnanců SFDI.

Systém pro oznámení podezření z korupce a ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu


Prošetřovateli dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byli Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, určeni pan JUDr. Ondřej Chovanec a pan JUDr. Ing. Antonín Krejčí , MBA (dále jen prošetřovatel“).

Prošetřovatel přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo korupčního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem.

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.

Oznámení lze učinit následujícími způsoby:

  • pro zaměstnance SFDI zejména:

- podáním oznámení v listinné podobě do speciální schránky pro příjem písemných oznámení, která je označená jako „Schránka pro oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání na SFDI“ a která se nachází u vchodu do budovy SFDI na adrese: Sokolovská 1955/278, Praha 9;

- podáním písemného oznámení v elektronické podobě na email prošetřovatele: prosetrovatel@sfdi.cz;

- ústní oznámení prošetřovateli, který o takovém oznámení vyhotoví protokol;

  • pro veřejnost zejména:

- podáním písemného oznámení v elektronické podobě na podatelnu (email: podatelna@sfdi.cz; ID datové schránky: e5qaihb).

 

V případě, že oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání směřuje vůči prošetřovateli nebo řediteli SFDI, pak oznámení musí být učiněno prošetřovateli Ministerstva dopravy (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci).

 

Transparentnost