Opatření proti korupci

Základním dokumentem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) k zajištění opatření proti korupci je Interní protikorupční program SFDI, který je závazný pro zaměstnance SFDI a je vypracován v souladu s:

Služební a pracovní etika na SFDI je upravena služebním předpisem – Etický kodex zaměstnanců SFDI.

Systém pro oznámení podezření z korupce a ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Příslušnými osobami přijímat oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 byli Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, určeni pan Ing. Ondřej Papež tel.: 266097565, JUDr. Ondřej Chovanec tel.: 266097512 a pan JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA tel.: 266097543 (dále jen „prošetřovatel“).

Prošetřovatel přijímá a posuzuje důvodnost oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, nebo porušuje zákon nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností konanou pro SFDI

SFDI nevylučuje dle § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona přijímání oznámení od osoby, která pro SFDI nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatel, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, nepožádá-li o opak.

Oznámení lze učinit zejména následujícími způsoby:

- podáním oznámení v listinné podobě do speciální schránky pro příjem písemných oznámení, která je označená jako „Schránka pro oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání na SFDI“ a která se nachází u vchodu do budovy SFDI na adrese: 

  Sokolovská 1955/278, Praha 9;

- podáním písemného oznámení v elektronické podobě na email prošetřovatele: prosetrovatel@sfdi.cz;

- ústní oznámení (osobně nebo telefonicky) prošetřovateli, který o takovém oznámení vyhotoví záznam;

- ústním oznámením prošetřovateli na telefonní záznamník na telefonním čísle +420 266 097 007;

- oznámení Ministerstvu spravedlnosti -  Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Transparentnost