Opatření proti korupci

Základním dokumentem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) k zajištění opatření proti korupci je Interní protikorupční program SFDI, který je závazný pro zaměstnance SFDI a je vypracován v souladu s:

Služební a pracovní etika na SFDI je upravena služebním předpisem – Etický kodex zaměstnanců SFDI.

Systém pro oznámení podezření z korupce a ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Prošetřovateli dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a příslušnými osobami přijímat oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 byli Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, určeni pan Ing. Ondřej Papež tel.: 266097565, JUDr. Ondřej Chovanec tel.: 266097512 a pan JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA tel.: 266097543 (dále jen „prošetřovatel“).

Prošetřovatel přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo korupčního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.

Oznámení lze učinit zejména následujícími způsoby:

- podáním oznámení v listinné podobě do speciální schránky pro příjem písemných oznámení, která je označená jako „Schránka pro oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání na SFDI“ a která  se nachází u vchodu do budovy SFDI na adrese: Sokolovská 1955/278, Praha 9;

- podáním písemného oznámení v elektronické podobě na email prošetřovatele: prosetrovatel@sfdi.cz;

- ústní oznámení (osobně nebo telefonicky) prošetřovateli, který o takovém oznámení vyhotoví protokol;

- ústním oznámením prošetřovateli na telefonní záznamník na telefonním čísle +420 266 097 007.

V případě, že oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání směřuje vůči prošetřovateli nebo řediteli SFDI, pak oznámení musí být učiněno prošetřovateli Ministerstva dopravy (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci).

Transparentnost