Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Směrnice upravující postup Státního fondu dopravní infrastruktury při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 I. Úvodní ustanovení

1.1.       Směrnice pro postup při poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Směrnice“) upravuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace externích žadatelů týkajících se Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), nebo které je SFDI povinen mít.

1.2.       Směrnice stanoví okruh informací, které je SFDI povinen poskytnout a okruh informací, jejichž poskytnutí je omezeno.

1.3.       Směrnice dále stanoví postup při rozhodování o odvolání žadatele proti rozhodnutí SFDI o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a postup při rozhodování o stížnosti žadatele na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

 II. Základní pojmy

 Pro účely této Směrnice se rozumí

2.1.    Žadatel - každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá SFDI o informaci podle InfZ.

2.2.    Možnost dálkového přístupu - přístup k informaci neomezenému okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.

2.3.    Informace - jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.

2.4. Zveřejněná informace -  informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

2.5.    Doprovodná informace - informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (např. údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).

2.6.    Strojově čitelný formát - formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

2.7.    Otevřený formát - formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.

2.8.    Otevřená formální norma - pravidlo, které bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

2.9.    Metadata - data popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.

2.10.  Otevřená data - informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

 

III. Okruh informací, které SFDI zveřejňuje

 3.1.    SFDI umožňuje ve svém sídle v Praze na adrese Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 v Právním oddělení (dále jen „PO“) veřejný přístup k následujícím informacím a umožňuje pořízení jejich kopií:

 • důvod a způsob založení SFDI, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost;
 • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dožádání;

 • schválený rozpočet SFDI pro daný rok včetně rozpočtových opatření; 

 • výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za předcházející rok; 

 • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SFDI jedná a rozhoduje nebo které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů             ve vztahu k SFDI, a to včetně informace, kde jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí;

 • sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.;    

 • výroční zprávu za předcházející rok o činnosti SFDI v oblasti poskytování informací;

 • usnesení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“)o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ;

 • adresu elektronické podatelny.

SFDI umožňuje ve svém sídle v  PO v pracovní dny mezi 9:00 a 15:00 hodin přístup k hlavním dokumentům vydávaným v rámci jeho působnosti a k postupu, který musí SFDI dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněnému Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.  Za aktuálnost dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí v PO, odpovídá vedoucí PO, případně jim určený podřízený zaměstnanec PO.

3.2.   SFDI je povinen výše uvedené informace zveřejňovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím sítě internet). SFDI tyto informace zveřejňuje na adrese www.sfdi.cz ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňování těchto informací na webových stránkách SFDI zajišťuje vedoucí PO nebo jím určený podřízený zaměstnanec prostřednictvím Oddělení sekretariátu SFDI.

3.3.    Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost SFDI tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.sfdi.cz. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo o mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, zveřejní doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Zveřejňování těchto informací na webových stránkách SFDI zajišťuje vedoucí PO nebo jím určený podřízený zaměstnanec prostřednictvím Oddělení sekretariátu SFDI.

3.4.    Při vyřizování žádosti o informace SFDI postupuje a nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V případě, že v žádosti jsou uvedeny osobní údaje fyzické osoby, postupuje SFDI při plnění zákonné povinnosti zveřejňování odpovědi na žádost o informace tak, že zaměstnanec PO odpovědný za zveřejnění osobní údaje odstraní nebo je anonymizuje, aby nebyly tyto údaje zveřejněny na webových stránkách SFDI.

      IV. Omezení práva na informace

4.1.    Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.

4.2.   SFDI neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestném řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů ve věcech, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.         

4.3.    SFDI neposkytuje informace, které mají charakter obchodního tajemství. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje sdělení informace o používání a nakládání s prostředky rozpočtu SFDI a informace o rozsahu a účelu poskytnutých finančních prostředků a o příjemcích těchto prostředků.

4.4.    SFDI může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům SFDI, nebo   

 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí SFDI, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

4.5.    SFDI neposkytne informaci

 • vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, které zákon povinnost poskytovat informace neukládá, pokud   tato nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí;

 • kterou zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následující období;                                                   

 • o přípravě, průběhu a projednávání kontrol prováděných v SFDI orgány NKÚ, případně dalšími kontrolními orgány;

 • pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského;

 • pokud jde o informaci týkající se stability finančního systému.

4.6. Všechna omezení práva na informace provede SFDI tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v odstavcích 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. a 4.5.

4.7.    Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných   případech SFDI ověří, zda důvod odepření trvá.

4.8.    SFDI neposkytne informaci, která je považována za utajovanou informaci dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a žadatel k ní nemá oprávněný přístup.

  V. Žádost o poskytnutí informace

5.1.    Žádost o poskytnutí informace (dále jen žádost) se podává ústně nebo písemně listinou formou na adrese: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, nebo elektronicky prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ústně lze podat žádost u vedoucího PO nebo u jim určeného zaměstnance PO, kteří o ústně podané žádosti provedou písemný záznam, který zaevidují v programu Spisová evidence včetně způsobu vyřízení ústně podané žádosti a v návaznosti na ní poskytnuté informace.

5.2.    Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně.

5.3.    SFDI poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním. V SFDI zajišťuje vyřizování žádostí a v návaznosti na ně poskytování informací PO.


                                                         VI. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

6.1.    Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy ji SFDI obdržel.

6.2.    Za podání se rovněž považuje sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí již zveřejněné informace.

6.3.    Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena SFDI, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.     

6.4.    Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@sfdi.cz nebo datové schránky SFDI - ID Datové schránky: e5qaihb

6.5.    Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 6.3. věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6.4., není žádostí ve smyslu InfZ.

6.6.    Všechny žádosti o poskytnutí informací podané v listinné nebo elektronické podobě jsou evidovány Oddělením sekretariátu SFDI ve Spisové evidenci SFDI. Každá takováto žádost musí být opatřena číslem jednacím a musí na ni být řádně vyznačen den jejího doručení SFDI. Žádost po zaevidování je přidělena k vyřízení PO, do jehož působnosti v rámci SFDI vyřizování žádostí o informace náleží.

6.7.    Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 6.3. postupu vyřízení žádosti o informaci podle InfZ, vyzve příslušný zaměstnanec PO žadatele dopisem ředitele Správy finančních zdrojů (dále jen „SFZ“) ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.  

6.8.    Bude-li na základě posouzení zjištěno, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve příslušný zaměstnanec PO dopisem ředitele SFZ žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby upřesnil svoji žádost. Neučiní-li tak do třiceti dnů od doručení výzvy, rozhodne SFDI rozhodnutím o odmítnutí žádosti.

6.9.    V případě, že bude zjištěno, že požadované informace se nevztahují k působnosti SFDI, žádost se odloží a příslušný zaměstnanec PO oznámí tuto odůvodněnou skutečnost dopisem ředitele SFZ do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

6.10. Pokud jsou v žádosti požadovány informace, které souvisí s činností SFDI a které jsou zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyřídí příslušný zaměstnanec PO žádost tak, že nejpozději do sedmi dnů od podání žádosti místo poskytnutí informace sdělí žadateli dopisem ředitele SFZ údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněných informací, zejména poskytne odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. Pokud žadatel trvá i poté na přímém poskytnutí zveřejněné informace, příslušný zaměstnanec PO mu ji poskytne dopisem ředitele SFZ, to neplatí, pokud byla žádost podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

6.11. V případě, že jsou v žádosti požadované informace, které nejsou zveřejněné a souvisí s činností SFDI a PO nemá tyto informace k dispozici, požádá příslušný zaměstnanec PO věcně příslušný útvar SFDI, jehož činnosti se požadované informace týkají, o poskytnutí těchto informací a o vyčíslení nákladů, které v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací SFDI vzniknou. Po obdržení požadovaných informací vyřídí příslušný zaměstnanec PO žádost o poskytnutí informace dopisem ředitele SFZ poskytnutím požadovaných informací nebo doprovodných informací a to nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne doplnění či upřesnění žádosti ve smyslu odstavce 6.7. nebo odstavce 6.8.

6.12. Ze závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit, nejdéle však o deset dní. Za závažné důvody se považují:

 •  vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných místech než v sídle SFDI; 
 • vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

6.13. Žadatel musí být o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti i důvodech prodloužení vždy prokazatelným způsobem informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace zajistí vedoucí PO nebo jím určený zaměstnanec PO dopisem ředitele SFZ.

6.14. Informace poskytnuté na základě žádosti se poskytují ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat. SFDI není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani k ní vytvářet metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro SFDI nepřiměřenou zátěží. V tomto případě vyhoví SFDI žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterém byla vytvořena. Pokud je možné s přihlédnutím k povaze žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne SFDI informaci v elektronické podobě.

6.15.  Informace poskytované na základě žádosti jsou poskytovány způsobem podle obsahu žádosti a podle povahy poskytovaných informací, zejména:

a)      sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě;

b)      poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci;

c)      poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci;

d)      nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci;

e)      sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému;

f)       umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.

Pokud způsob poskytnutí informace jedním z výše uvedených způsobů není možný nebo by pro SFDI představoval nepřiměřenou zátěž, poskytne SFDI informace jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem.

6.16.  Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Jeden z těchto formátů musí být otevřený a jeli-to možné, také strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, SFDI spolu s informací zveřejní také metadata, k ní se vztahující. Formát i metadata by měly splňovat otevřené formální normy.

6.17. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro SFDI nepřiměřenou zátěží, poskytne SFDI takový celek v souladu s InfZ.

6.18.  O postupu, kterým se informace poskytne, se pořídí záznam. Každý takový záznam bude opatřen číslem jednacím shodným s číslem uvedeným na doručené žádosti, bude vložen do Spisové evidence a stává se součástí příslušné spisové služby.

6.19. Pokud SFDI žádosti o poskytnutí informace, byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. O odložení žádosti se rozhodnutí nevydává. Přípravu rozhodnutí zajistí vedoucí PO nebo jim určený zaměstnanec PO a podepisuje jej ředitel SFDI.      

  VII. Náležitosti rozhodnutí

7.1.    Rozhodnutí musí obsahovat označení SFDI, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení žadatele, kterému je rozhodnutí adresováno, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodnuto, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis ředitele SFDI nebo kvalifikovaný elektronický podpis ředitele SFDI a kvalifikované elektronické časové razítko v případě, že je rozhodnutí vyhotoveno  v elektronické formě. Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba SFDI známa.

7.2.    Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele nebo datovou schránkou, pokud s jí žadatel disponuje.

 VIII. Odvolání

8.1.    Proti rozhodnutí SFDI o odmítnutí žádosti (viz odst. 6.19.) lze podat opravný prostředek (odvolání) ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u SFDI, který jej postoupí k rozhodnutí ÚOOÚ.

8.2.    PO předloží dopisem ředitele SFDI odvolání spolu se spisovým materiálem ÚOOÚ ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání SFDI. ÚOOÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

 IX. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

9.1.    Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) může podat žadatel,

          a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci;

          b) kterému po uplynutí lhůty podle odstavce 6.11. nebo 6.12. nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

          c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí;

          d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle odstavce 10.2., požadované v souvislosti s poskytnutím informací.

9.2.    Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní vedoucí PO nebo jím určený zaměstnanec PO písemný záznam, který zaevidují v programu Spisová evidence ve spisu vedeného k žádosti.

9.3.    Stížnost se podává u SFDI, a to do 30 dnů ode dne

          a) doručení sdělení, kterým SFDI odkazuje na zveřejněnou informaci, nebo sdělení podle odstavce 6.10. nebo 10.2.;

          b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odstavce 6.11. nebo 6.12.

9.4.    O stížnosti rozhoduje ÚOOÚ. PO předloží dopisem ředitele SFDI stížnost spolu se spisovým materiálem ÚOOÚ do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla na SFDI, pokud v této lhůtě stížnost sám nevyřídí tím, že poskytne požadovanou informaci nebo pokud nebude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

 X. Hrazení nákladů

10.1. SFDI je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. SFDI může vyžádat i úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazebník úhrad je uveden v příloze č. 1 této Směrnice.

10.2. V případě, že SFDI bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, vedoucí PO nebo jim určený zaměstnanec PO písemně dopisem ředitele SFZ oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady SFDI vyčíslena, jakým způsobem má být úhrada nákladů provedena, a že poskytnutí informace je v daném případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1. písm. d) InfZ, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a že stížnost se podává u SFDI. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, SFDI žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty čtvrté tohoto odstavce neběží.

10.3.  Nesplní-li SFDI vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 10.2. ztratí nárok na úhradu nákladů.     

10.4.  Úhrady jsou příjmem SFDI.

 XI.  Závěrečná ujednání

11.1. SFDI je povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 InfZ (dále jen „Výroční zpráva“).  Výroční zpráva je i součástí Výroční zprávy o činnosti SFDI za předchozí kalendářní rok. Výroční zprávu zpracuje vedoucí PO nebo jim určený zaměstnanec PO, který současně zajistí v termínu podle věty první tohoto odstavce její zveřejnění prostřednictvím Oddělení sekretariátu SFDI na www.sfdi.cz.

11.2. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele SFDI, kterým bude Směrnice vydána.

                                   

Příloha č. 1 ke Směrnici upravující postup Státního

fondu dopravní infrastruktury při poskytování informací

 Sazebník úhrad nákladů SFDI za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.       Výše úhrady za poskytování informací se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

2.       Žadatel o informace poskytované SFDI uhradí SFDI tyto náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací:

a) za pořízení kopií:

 
 • jedna strana černobílého výtisku (kopie) formátu A4                            2,- Kč
 • oboustranný černobílý výtisk (kopie) formátu A4                                 3,- Kč
 • jedna strana černobílého výtisku (kopie) formátu A3                           3,- Kč
 • oboustranný černobílý výtisk (kopie) formátu A3                                 5,- Kč
 • jedna strana barevného výtisku (kopie) formátu A4                            20,- Kč
 • oboustranný barevný výtisk (kopie) formátu A4                                  30,- Kč
 • jedna strana barevného výtisku (kopie) formátu A3                            30,- Kč
 • oboustranný barevný výtisk (kopie) formátu A3                                  50,- Kč
b) za opatření technických nosičů dat:
 
 • 1 ks kompaktní disk CD s požadovanými daty (včetně papírového obalu)           dle skutečných nákladů cca 20,- Kč
c) za odeslání informace:
 • poštovné dle platného sazebníku České pošty;
 • náklady na balné se neúčtují. 

3.       Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace uhradí žadatel o informace SFDI za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání informací 220,- Kč.