Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Směrnice pro postup při poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Úvodní ustanovení
 
1.1. Směrnice pro postup při poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Směrnice) upravuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace externích žadatelů týkajících se Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI).
1.2. Směrnice stanoví okruh informací, které je SFDI povinen poskytnout a okruh informací, jejichž poskytnutí je omezeno.
1.3. Směrnice dále stanoví postup při rozhodování o odvolání žadatele proti rozhodnutí SFDI o  odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a postup při rozhodování o stížnosti žadatele na postup při vyřizování žádosti o informace.

II. Základní pojmy
 
2.1.  Žadatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá o informaci.
2.2.  Možností dálkového přístupu je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.
2.3.  Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.
  
2.4. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
2.5.  Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (např. údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).
 
III. Okruh informací, které SFDI zveřejňuje
 
3.1.  SFDI ve svém sídle umožňuje veřejný přístup k následujícím  informacím a umožňuje pořízení jejich kopií:
 - účel a způsob založení SFDI, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
 - popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dožádání,  
 - schválený rozpočet SFDI pro daný rok včetně rozpočtových opatření,  
 - výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za předcházející rok,  
 - postup, který SFDI dodržuje při vyřizování podaných žádostí, návrhů a jiných dožádání včetně lhůt, které je třeba dodržovat, 
 - přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SFDI jedná a rozhoduje nebo které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů  ve vztahu k SFDI,   a to včetně informace, kde jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 - sazebník úhrad za poskytování informací,      
 - výroční zprávu za předcházející rok o činnosti SFDI v oblasti poskytování informací,
 - usnesení Ministerstva dopravy o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.,
 - adresu elektronické podatelny.
3.2.    SFDI je povinen výše uvedené informace zveřejňovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup  (např. prostřednictvím sítě internet). SFDI tyto informace zveřejňuje na adrese www.sfdi.cz ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem  umožňujícím dálkový přístup.
3.3.  Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost SFDI tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací zveřejní doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
3.4 Při vyřizování žádostí o informace SFDI postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů o informace pouze v rozsahu stanoveném zákonem č. 106/1999 Sb. a při nakládání s nimi se řídí platnou právní úpravou tak, aby nedošlo k neoprávněnému užití osobních údajů subjektů údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování a jsou uzamčeny tak, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu třetích osob k těmto osobním údajům. V případě, že žadatelem o informace je fyzická osoba, postupuje SFDI při plnění zákonné povinnosti zveřejňování odpovědi na žádost o informace tak, že údaje o osobě žadatele odstraní, aby nebyly tyto údaje na internetových stránkách SFDI dostupné.
 
 
IV. Omezení práva na informace
 
4.1.  Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
4.2. SFDI neposkytuje informaci, pokud jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unie, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITTE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností  vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
4.3.  SFDI neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestném řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob,  majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.         
4.4.  SFDI neposkytuje informace, které mají charakter obchodního tajemství. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje sdělení informace o používání a nakládání s prostředky rozpočtu SFDI a informace o rozsahu a příjemcích těchto prostředků.
4.5. SFDI může omezit poskytnutí informace, pokud:
  - se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům SFDI, nebo  
  - jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí SFDI, pokud zákon nestanoví jinak;  to platí jen do doby, kdy se příprava uskuteční rozhodnutím.
4.6.  SFDI neposkytne informaci 
 - která byla předána osobou, které zákon povinnost poskytovat informace neukládá, pokud  takováto osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,  
 - kterou zveřejňuje na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných                 obdobích až do nejbližšího následující období,      
 - o přípravě, průběhu a projednávání kontrol prováděných orgány NKÚ, případně dalšími kontrolními orgány,        
 - pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
4.7.  Všechna omezení práva na informace provede SFDI tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v bodech  4.1., 4.2, 4.3., 4.4., 4.5. a 4.6.
4.8.  Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných  případech SFDI ověří, zda důvod odepření trvá.
 
V. Žádost o poskytnutí informace
 
5.1.  Žádost o poskytnutí informace (dále jen žádost) se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
5.2.  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně.

VI. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
 
6.1.  Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy ji SFDI obdržel.
6.2.   Za podání se rovněž považuje sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí již zveřejněné informace.
6.3.  Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena SFDI, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.    
6.4.  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@sfdi.cz
6.5. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce  6.3. věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6.4., není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
6.6.  Všechny žádosti o poskytnutí informací jsou evidovány podatelnou ve Spisové evidenci SFDI. Každá takováto žádost musí být opatřena číslem jednacím a musí na ni být řádně vyznačen den jejího doručení SFDI. Žádost po zaevidování je přidělena k vyřízení Odboru právnímu, metodiky a časového zpoplatnění (dále jen OPMaČZ), do jehož působnosti v rámci SFDI vyřizování žádostí o informace náleží.
6.7.  Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 6.3. postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., vyzve příslušný zaměstnanec OPMaČZ žadatele ve lhůtě  do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.  
6.8.  Bude-li na základě posouzení zjištěno, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve příslušný zaměstnanec OPMaČZ žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby upřesnil svoji žádost. Neučiní-li tak do třiceti dnů, rozhodne SFDI  rozhodnutím o odmítnutí žádosti.
6.9.  V případě, že bude zjištěno, že požadované informace se nevztahují k působnosti SFDI, žádost se odloží a příslušný zaměstnanec OPMaČZ oznámí tuto odůvodněnou skutečnost do sedmi dnů ode dne podání žadateli.
6.10. Pokud jsou v žádosti požadovány informace, které souvisí s činností SFDI a které jsou zveřejněné vyřídí příslušný zaměstnanec OPMaČZ žádost tak, že nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněných informací. Pokud žadatel trvá i poté na přímém poskytnutí zveřejněné informace, příslušný zaměstnanec OPMaČZ mu ji poskytne.
6.11. V případě, že jsou v žádosti požadované informace, které nejsou zveřejněné a souvisí s činností SFDI a OPMaČZ nemá tyto informace k dispozici, požádá příslušný zaměstnanec OPMaČZ věcně příslušný útvar SFDI, jehož činnosti se požadované informace týkají o poskytnutí těchto informací a o vyčíslení nákladů, které v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací SFDI vzniknou. Po obdržení požadovaných informací vyřídí příslušný zaměstnanec OPMaČZ žadost o poskytnutí informace poskytnutím požadovaných informací nebo doprovodních informací a to nejpozději do 15 dnů od přijetí podání žádosti nebo od upřesnění žádosti ve smyslu bodu 6.8.
6.12. Ze závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit, nejdéle však o deset dní. Za závažné se považují:
  - vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných místech než v sídle SFDI, 
  - vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  - konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
6.13. Žadatel musí být o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti i důvodech prodloužení vždy prokazatelným způsobem informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
6.14.  Požadovanou informaci SFDI poskytne ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti. SFDI není povinen měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro SFDI nepřiměřenou zátěží; v tomto případě bude poskytnuta informace ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne SFDI informaci v elektronické podobě.      
6.15.  Pokud je požadovaná informace většího celku a její vynětí by bylo pro SFDI nepřiměřenou zátěží, poskytne se takový celek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
6.16 O postupu, kterým se informace poskytne, se pořídí záznam. Každý takový záznam bude opatřen číslem jednacím shodným s číslem uvedeným na doručené žádosti a stává se součástí příslušné spisové služby.
6.17. Pokud SFDI žádosti o poskytnutí informace, byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  O odložení žádosti se rozhodnutí nevydává.      

VII. Náležitosti rozhodnutí
 
7.1.  Rozhodnutí musí obsahovat označení SFDI, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení žadatele, kterému je rozhodnutí adresováno, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž  bylo rozhodnuto, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis ředitele SFDI. Pokud nebylo žádosti  vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li toto osoba SFDI známa.    
7.2.  Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

VIII. Odvolání
 
8.1.  Proti rozhodnutí SFDI o odmítnutí žádosti (viz bod 6.17.) lze podat opravný prostředek (odvolání) ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u SFDI.
8.2.  SFDI předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Ministerstvu dopravy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Ministerstvo dopravy rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůtu nelze prodloužit.

IX. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 
9.1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) může podat žadatel,
 a)  který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci,
 b) kterému po uplynutí lhůty podle odstavce 6.10 nebo 6.11. nebyla  poskytnuta  informace a  nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle odstavce 10.2., požadované v souvislosti  s poskytnutím informací.
9.2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní SFDI písemný záznam.
9.3. Stížnost se podává u SFDI, a to do 30 dnů ode dne  
 a) doručení sdělení, kterým SFDI odkazuje na zveřejněnou informaci, nebo sdělení podle odstavce  6.9. nebo 10.2,
 b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odstavce  6.10. nebo 6.11. 
9.4. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo dopravy. SFDI  předloží Ministerstvu dopravy stížnost spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnost sám nevyřídí tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
9.5.  Ministerstvo dopravy při rozhodování o stížnosti podle odst. 9.1. písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup SFDI a rozhodne tak, že
 a)  postup SFDI potvrdí, 
 b)  přikáže SFDI, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Ministerstva dopravy, žádost vyřídit,    
 c)  usnesením věc převezme a informaci poskytne samo nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
9.6. Ministerstvo dopravy při rozhodování o stížnosti podle odstavce 9.1. písm. d) přezkoumá postup a rozhodne tak, že 
 a)  výši úhrady nebo odměny potvrdí,        b)  výši úhrady nebo odměny sníží.
9.7.  Ministerstvo dopravy o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
9.8. Rozhodnutí podle odstavce 9.5. a 9.6 se oznamuje žadateli a SFDI. Proti rozhodnutí vydanému podle těchto odstavců se nelze odvolat.  

X. Hrazení nákladů
 
10.1.  SFDI je oprávněn v souvislosti  s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. SFDI může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Sazebník úhrad je uveden v příloze č. 1 této Směrnice.
10.2. V případě, že SFDI bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, příslušný zaměstnanec OPMaČZ písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady SFDI vyčíslena. Poskytnutí informace je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, SFDI žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty čtvrté tohoto odstavce neběží.
10.3. Nesplní-li SFDI vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 10.2. ztratí nárok na úhradu nákladů.     
10.4.  Úhrady jsou příjmem SFDI.

XI.  Závěrečná ujednání
 
11.1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele SFDI, kterým bude směrnice vydána.
 
Příloha č. 1 ke Směrnici pro postup při poskytování informací
 
Sazebník úhrad SFDI za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Výše úhrady za poskytování informací se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli  a na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
2.  Žadatel o informace poskytované SFDI uhradí SFDI tyto náklady spojené s pořízením kopií,  opatřením technických nosičů dat a odesláním informací:
 a) za pořízení kopií
• jedna strana černobílého výtisku (kopie) formátu A4                        2,- Kč 
• oboustranný černobílý výtisk (kopie) formátu A4                              3,- Kč
• jedna strana černobílého výtisku (kopie) formátu A3                         4,- Kč 
• oboustranný černobílý výtisk (kopie) formátu A3                              5,- Kč
• jedna strana barevného výtisku (kopie) formátu A4                        25,- Kč 
• oboustranný barevný výtisk (kopie) formátu A4                              45,- Kč
• jedna strana barevného výtisku (kopie) formátu A3                        50,- Kč 
• oboustranný barevný výtisk (kopie) formátu A3                              85,- Kč
b) za opatření technických nosičů dat
• za 1 ks nenahrané CD            dle skutečných nákladů  cca         19,- Kč
• za 1 ks nenahrané diskety      dle skutečných nákladů  cca         11,- Kč
 c) za odeslání informace:
•  poštovné dle platného sazebníku České pošty
3.  Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace uhradí žadatel o informace SFDI za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání informací 220,- Kč.