Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 sb.

1. Název

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

2. Důvod a způsob založení

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem SFDI je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby SFDI dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
Praha 9
190 00


Oddělení supervizí staveb kontroly
Poštovská 68/3
Brno
602 00

 28. října 2663/150
 Ostrava
 702 00
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je totožná s kontaktní poštovní adresou.


4.3 Úřední hodiny

9:00 – 15:00


4.4 Telefonní čísla

ředitel SFDI
+420 266097 316

sekretariát ředitele
+420 266097 298

ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI
+420 266097 551

 sekretariát odboru kanceláře ředitele
+420 266097 410

 

 ředitel sekce pro správu finančních zdrojů
 +420 266097 510

sekretariát ředitele pro správu finančních zdrojů

+420 266097 286

ředitel sekce pro realizaci zdrojů
+420 266097 420

sekretariát ředitele pro realizaci zdrojů
+420 266097 375

 ředitel odboru kontroly
+420 266097 565

 

4.5 Adresa internetové stránky


http://www.sfdi.cz


4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@sfdi.cz

5. Případné platby lze poukázat

účet SFDI č. 10006-9324001/0710 vedený u České národní banky
účel platby: úhrada za poskytování informací

6. IČ

70856508

7. DIČ

SFDI není plátcem daně z přidané hodnoty


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů Veřejné listiny

 8.2 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury.

9. Žádosti o informace

Evidencí žádostí o poskytnutí informace a výkonem agendy spojené se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je v rámci SFDI pověřen sekretariát ředitele SFDI. Pro podání žádosti o informace lze využít následujících způsobů podání:

1) Písemně na adresu SFDI
2) Faxem (viz. bod 4.5) 
3) Telefonicky (viz. bod 4.4) 
4) E-mailem na adresu elektronické podatelny SFDI (viz. bod 4.7)

Žádost je podána dnem, kdy ji SFDI obdržel. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena SFDI, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí SFDI o odmítnutí žádosti o informace lze podat opravný prostředek odvolání. Odvolání se podává písemně na adresu SFDI do 15ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o zařazení akce do rozpočtu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 104/2000 Sb., o SFDI
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

14.2 Vydané právní předpisy

SFDI nevydává žádné právní předpisy. 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

licenční smlouvy nejsou potřebné k poskytování informací SFDI

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence