POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE poDLE VYHLÁŠKY  č. 515/2020 SB.

1. Název

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

2. Důvod a způsob založení

Státní fond dopravní infrastruktury byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a s cílem vytvoření trvalého stabilního zdroje financování dopravní infrastruktury v České republice. Je státním fondem v působnosti Ministerstva dopravy a při své činnosti se řídí zákonem č.104/2000 Sb., Statutem Státního fondu dopravní infrastruktury a dalšími relevantním obecně závaznými právními předpisy souvisejícími s naplňováním jeho účelu. 

3. Organizační struktura

  Organizační struktura SFDI

Kliknutím se odkážete na působnost a hlavní činnosti útvarů SFDI

4. Kontaktní spojení

SFDI | Kontakty a orgány fondu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9 - Libeň
(sídlo)

Státní fond dopravní infrastruktury
Odbor kontroly – Ostrava
28. října 2663/150
702 00 Ostrava
(regionální pracoviště)

Státní fond dopravní infrastruktury
Odbor kontroly – Brno
Poštovská 68/3
602 00 Brno
(regionální pracoviště)

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9


4.3 Úřední hodiny

pondělí až čtvrtek:  9:00 - 15:30
pátek:  9:00 - 15:00

 

                  
4.4 Telefonní čísla

SFDI | Kontakty a orgány fondu

 

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.sfdi.cz


4.6 Adresa podatelny

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány v textovém formátu a přílohy datových zpráv ve formátech: pdf, doc, xls, případně dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími. V případě předešlé dohody lze akceptovat i jiné dohodnuté formáty příloh. V případě nejasností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Příjem podání na technickém nosiči dat je prostřednictvím CD a Flash disk (USB).

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení SFDI), není zpracována.

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@sfdi.czSFDI | Elektronická podatelna

Pro záležitosti týkající se elektronické dálniční známky je k dispozici e-mailová adresa: epodatelna@edalnice.cz.

 

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: e5qaihb

 

Pro záležitosti týkající se elektronické dálniční známky je k dispozici datová schránka (ID Datové schránky: ws5mh9w)

5. Případné platby lze poukázat

účet SFDI č. 10006-9324001/0710 vedený u České národní banky
účel platby: úhrada za poskytování informací

 

6. IČO

70856508

 

7. DIČ

Státní fond dopravní infrastruktury není plátcem daně z přidané hodnoty


8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

SFDI | Pravidla, metodiky a ceníky

SFDI | Poskytování příspěvků

SFDI | Fondy EU

SFDI | BIM informační modelování staveb

SFDI | Strategie SFDI

SFDI | Statut fondu

8.2 Rozpočet

 SFDI | Rozpočet

8.3 Výroční zprávy SFDI v oblasti poskytování informací

SFDI | Výroční zprávy v oblasti poskytování informací

 

9. Žádosti o informace

SFDI | Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem podání a podnětů

SFDI | Opatření proti korupci

SFDI | Poskytování příspěvků

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 ke Statutu Státního fondu dopravní infrastruktury


11.2 Vydané právní předpisy

Státní fond dopravní infrastruktury nemá v působnosti legislativní činnost.

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

SFDI | Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebyla dosud vydána.

Příslušným orgánem pro rozhodování o odvolání a stížnosti ve věcech žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podaných u Státního fondu dopravní infrastruktury je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

13. Licenční smlouvy


13.1 Vzory licenčních smluv

Státní fond dopravní infrastruktury nevyužívá licenční smlouvy 


13.2 Výhradní licence 

Státní fond dopravní infrastruktury nevyužívá licenční smlouvy upravující výhradní licence.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

SFDI | Výroční zprávy SFDI v oblasti poskytování informací