Působnost a hlavní činnosti útvarů

1. Ředitel SFDI

• provádí rozhodnutí Výboru SFDI týkající se úprav rozpočtu dle § 5 zákona,
• provádí další opatření schválená nebo projednávaná Výborem SFDI,
• podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepce dlouhodobého vývoje financování dopravní infrastruktury v působnosti ministerstva dopravy s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech,
• určuje zásadní koncepci a strategii činnosti SFDI v návaznosti na rozhodnutí Výboru SFDI,
• řídí činnost aparátu SFDI,
• zastupuje SFDI navenek a jedná ve všech záležitostech týkajících se činnosti SFDI,
• uzavírá smlouvy za SFDI,
• účastní se zasedání Výboru SFDI a Dozorčí rady SFDI,
• jedná za SFDI s příslušnými orgány státní správy,
• řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru,
• stanovuje systemizaci služebních a pracovních míst SFDI,
• rozhoduje o organizačním uspořádání SFDI a o systému organizace a řízení SFDI,
• rozhoduje o užití finančních prostředků rozpočtu Fondu kulturních a sociálních potřeb SFDI,
• vydává interní předpisy SFDI formou rozhodnutí ředitele, kterými jsou upravovány základní vztahy a činnosti v souvislosti s plněním účelu SFDI,
• provádí analýzu rizik za útvar ředitele,
• zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z Interního protikorupčního programu,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• schvaluje Manuál pracovních postupů po odsouhlasení Řídícím orgánem Operačního programu doprava (dále jen „OPD").

1.1. Odbor kanceláře ředitele SFDI

• organizuje komplexní zajištění administrativních a servisních služeb pro výkon funkce ředitele SFDI,
• koordinuje organizaci a plnění programu ředitele SFDI a zabezpečuje činnosti spojené s řídicí funkcí ředitele SFDI,
• organizačně zajišťuje jednání orgánů SFDI a přenáší úkoly vyplývající z těchto jednání,
• plánuje a řídí mediální politiku SFDI včetně informačních, publicistických a tiskových vztahů SFDI k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
• organizuje za SFDI přípravu odborných informačních výstupů a koordinuje účast zástupců SFDI na odborných konferencích a zajišťuje přípravu
a zpracování odborných podkladů pro ředitele SFDI,
• zajišťuje koordinaci obsahové náplně webových stránek SFDI a jejich aktualizaci dle požadavků ostatních organizačních útvarů,
• řídí organizaci a zajištění akcí pořádaných SFDI,
• spolupracuje s Řídícím orgánem OPD na přípravě a realizaci komunikačního plánu OPD,
• zajišťuje komplexní věcnou koordinaci a usměrňování nejrozsáhlejších projektů staveb dopravní infrastruktury s mezinárodními návaznostmi a podílí se na tvorbě koncepce veřejného investování a podílí se na přípravě metodik pro zadávání veřejných zakázek na služby a stavební práce v oblasti dopravní infrastruktury,
• navrhuje způsob výběru projektů pro zpracování expertíz a supervizí,
• zajišťuje zpracování supervize projektových dokumentací dopravních staveb financovaných SFDI v jednotlivých stádiích jejich zpracování a expertní oponentní posudky záměrů projektů a projektové dokumentace,
• spolupracuje na expertízách s investory a projektanty při posouzení projektových dokumentací v průběhu projektové přípravy dopravních staveb financovaných SFDI s cílem nalezení optimálního technického řešení, které v maximální míře vyhovuje územním a ekologickým požadavkům a současně má optimalizovanou ekonomickou náročnost,
• zastupuje SFDI při konzultacích a jednáních s projektanty a investory staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI,
• spolupracuje s Odborem kontroly, Oddělením veřejnosprávní kontroly, Oddělením supervizí staveb I./II. při kontrole fyzické realizace projektů,
• podílí se na koordinaci a přípravě plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce, sleduje čerpání prostředků v rámci projektů a podílí se na koordinaci implementační struktury,
• podílí se v mezích působnosti odboru na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu včetně zpracování zásadních komplexních stanovisek k těmto koncepčním a strategickým dokumentům,
• zajišťuje účast v hodnotících komisí u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje tvorbu a aktualizace cenových databází pro oceňování dopravních staveb,
• spolupracuje s Oddělením poskytování příspěvků I./II. při konzultacích s žadateli o příspěvek a při posuzování technické správnosti a úplnosti žádostí o příspěvek,
• zajišťuje zpracování metodiky rozpočtování,
• podílí se na tvorbě Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností.

1.1.1. Oddělení sekretariátu SFDI

• zajišťuje zpracování veškeré spisové agendy ředitele SFDI, ředitele Odboru kanceláře ředitele SFDI, Odboru kontroly, Personálního oddělení a Oddělení interního auditu (přijímání, evidenci, vyhotovování, předávání, odesílání, ukládání písemností),
• zabezpečuje organizaci a plnění programu ředitele SFDI a ředitele Odboru kanceláře ředitele SFDI,
• zabezpečuje vyřizování záležitostí ředitele SFDI a ředitele Odboru kanceláře ředitele SFDI včetně jejich korespondence,
• zabezpečuje administrativní činnosti spojené s řídicí funkcí ředitele SFDI a ředitele Odboru kanceláře ředitele SFDI,
• přijímá a odesílá datové zprávy prostřednictvím datové schránky a provádí konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon působnosti SFDI,
• vede evidenci a oběh dokumentů v programu Spisové evidence SFDI,
• zajišťuje jednání orgánů SFDI a informuje o úkolech vyplývajících z těchto jednání,
• zajišťuje zápisy z jednání orgánů SFDI, vede jejich evidenci a archivuje originály materiálů projednaných orgány SFDI, s výjimkou podkladů pro rozpočtová opatření
a závěrečných vyhodnocení akcí, které jsou uložené v Odboru administrace žádostí
o platbu,
• zajišťuje realizaci mediální politiky SFDI,
• soustřeďuje a vyhodnocuje informace o činnosti SFDI, zajišťuje přípravu odborných informačních výstupů a zpracování informací pro hromadné sdělovací prostředky,
• koordinuje účast zástupců SFDI na odborných konferencích a zajišťuje přípravu
a zpracování odborných podkladů pro ředitele SFDI,
• zajišťuje koordinaci obsahové náplně webových stránek SFDI a jejich aktualizaci dle požadavků ostatních organizačních útvarů,
• organizuje a zajišťuje akce pořádané SFDI, spolupracuje s Řídicím orgánem OPD na přípravě a realizaci komunikačního plánu OPD,
• zabezpečuje funkci elektronické podatelny,
• vede denní monitoring obecných a odborných internetových médií a vytváří rešerše zpráv vztahujících se tematicky k SFDI, k financování dopravní infrastruktury ze SFDI a obdobných zdrojů,
• vede centrální evidenci došlé pošty v programu Spisové evidence SFDI a zajišťuje služby podatelny SFDI.

1.1.2. Oddělení supervizí projektových dokumentací

• komplexně věcně koordinuje a usměrňuje nejrozsáhlejší projekty staveb dopravní infrastruktury s mezinárodními návaznostmi a podílí se na tvorbě koncepce veřejného investování,
• spolupracuje na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu,
• podílí se na koordinaci a přípravě plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce, sleduje čerpání prostředků v rámci projektů a podílí se na koordinaci implementační struktury,
• navrhuje způsob výběru projektů pro zpracování expertíz a supervizí,
• posuzuje záměry projektů staveb dopravní infrastruktury,
• zpracovává supervize dokumentací předinvestiční přípravy dopravních staveb financovaných SFDI,
• spolupracuje na expertízách s investory a projektanty při posouzení projektových dokumentací v průběhu projektové přípravy dopravních staveb financovaných SFDI s cílem nalezení optimálního technického řešení, které v maximální míře vyhovuje územním a ekologickým požadavkům a současně má optimalizovanou ekonomickou náročnost,
• zpracovává supervize čistopisů projektových dokumentací dopravních staveb financovaných SFDI po dokončení jednotlivých stupňů přípravy (DÚR, DSP, ZDS) – kontrola technická, geotechnická a cenová,
• zajišťuje expertní oponentní posudky záměrů projektů a projektové dokumentace v dalších stupních přípravy staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI,
• zastupuje SFDI při konzultacích a jednáních s projektanty a investory staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI,
• spolupracuje s Odborem kontroly, Oddělením veřejnosprávní kontroly, Oddělením supervizí staveb I a Oddělením supervizí staveb II při kontrole fyzické realizace projektů,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• spolupracuje s Oddělením poskytování příspěvků I./II. při konzultacích s žadateli o příspěvek a při posuzování technické správnosti a úplnosti žádostí o příspěvek,
• zajišťuje posuzování ekonomické efektivnosti u vybraných projektů financovaných z rozpočtu SFDI,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností.

1.2. Oddělení interního auditu

• poskytuje objektivně ujišťovací činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a přispívá ke zdokonalování procesů v SFDI (zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace) – předkládá doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
• provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních
a jiných výkazech věrně zobrazují majetek SFDI, zdroje jeho financování
a hospodaření s ním, v souladu s postupy stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcím předpisem, v platném znění,
• provádí audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů SFDI, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků, v souladu s postupy stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcím předpisem, v platném znění,
• provádí audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, v souladu s postupy stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcím předpisem, v platném znění,
• poskytuje konzultační činnost při efektivním plnění úkolů SFDI,
• v konzultační roli připomínkuje návrhy nově vznikajících či revidovaných vnitřních předpisů SFDI zejména z hlediska adekvátnosti nastavení řídících a kontrolních mechanismů,
• spolupracuje při tvorbě zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a v působnosti SFDI tuto tvorbu zajišťuje,
• poskytuje poradenskou činnost při tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• metodicky spolupracuje při tvorbě celostátní koncepce a zásad financování rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy,
• provádí interní audity kvality a ověřuje tak shodu systému managementu kvality v rozsahu provádění interních auditů kvality,
• zajišťuje realizaci auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z prostředků Evropské unie (dále jen „EU"), provádí audit operací OPD a CEF,
• v konzultační roli prověřuje nastavení implementace a metodicky spolupracuje při koordinaci implementační struktury čerpání prostředků EU v rámci SFDI,
• v konzultační roli zpracovává stanoviska a konzultuje metodické postupy k realizaci koncepčních a strategických materiálů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje audity vyplývající z vyhodnocení Interního protikorupčního programu SFDI,
• v relevantních případech zajišťuje veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

1.3. Personální oddělení

• komplexně zabezpečuje veškerou agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního a služebního poměru zaměstnanců SFDI, včetně uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• tvoří koncepci personální politiky v SFDI a komplexně koordinuje a usměrňuje personální správu v SFDI,
• tvoří koncepci organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování a přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců v SFDI,
• komplexně zabezpečuje agendu výběrových řízení na pracovní a služební místa SFDI dle pravidel určených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce"), zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě"), a služebními a dalšími předpisy SFDI,
• vede evidenci dalších výdělečných činností zaměstnanců povolených SFDI ve smyslu § 303 odst. 4 a § 304 zákoníku práce,
• zabezpečuje agendu vzdělávání zaměstnanců SFDI,
• vytváří komplexní plán vzdělávání SFDI na aktuální rok na základě individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců předávaných představenými/vedoucími zaměstnanci,
• zabezpečuje po organizační stránce závodní stravování,
• zabezpečuje po organizační stránce poskytování pracovnělékařských služeb,
• navrhuje sociální program pro zaměstnance SFDI a sleduje jeho plnění,
• podílí se na sestavování rozpočtu Fondu kulturních a sociálních potřeb SFDI,
• organizuje zabezpečování a předkládání návrhů na platové zařazení zaměstnanců, včetně pracovní náplně, s ohledem na dosažené vzdělání a praxi,
• komplexně zajišťuje administrativní činnosti související s vykonáním úřednické zkoušky zaměstnanců SFDI ve služebním poměru,
• komplexně zajišťuje veškeré administrativní činnosti spojené se správou dat v Informačním systému o státní službě (dále jen "ISoSS") za SFDI týkajících se rejstříku zaměstnanců, evidence obsazovaných míst, přihlašování se na úřednickou zkoušku, evidence uskutečněných úřednických zkoušek,
• vede evidenci docházky zaměstnanců a předává podklady mzdové účetní za účelem vyplácení platů,
• koordinuje technickou pomoc OPD v rámci personální agendy,
• zajišťuje administrativní kapacitu OPD,
• zajišťuje činnosti spojené s přípravou a změnami systemizace SFDI a její administraci v ISoSS,
• podílí se na tvorbě Manuálu pracovních postupů OPD v oblasti administrativní kapacity a rozvoje lidských zdrojů,
• zpracovává roční zprávy a pololetní informace o administrativní kapacitě OPD za SFDI,
• provádí šetření spokojenosti zaměstnanců SFDI,
• koordinuje provádění pravidelného služebního hodnocení zaměstnanců SFDI,
• vede osobní spisy zaměstnanců ve služebním poměru a zaměstnanců v pracovním poměru,
• vytváří a aktualizuje interní předpisy, které má v gesci,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy KS Mzdy PROFi.


1.4. Odbor kontroly

• zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
• provádí kontroly fyzické realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU (např. OPD, CEF), u kterých SFDI poskytuje finanční prostředky pro spolufinancování nebo pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU,
• provádí činnost „Supervize staveb", která spočívá v ověřování způsobilosti výdajů a sledování realizace stavby na základě pravidelné účasti na stavbě na významných projektech zařazených ke spolufinancování z prostředků EU, zejména z OPD, tedy provádí kontroly fyzické realizace těchto projektů, u kterých SFDI poskytuje finanční prostředky pro spolufinancování nebo pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, případně u projektů financovaných formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP),
• hlásí Řídicímu orgánu OPD zjištěné nesrovnalosti při čerpání finančních prostředků EU u akcí zařazených k financování do OPD,
• v rámci kontrolní činnosti posuzuje soulad provádění stavby s Rámcovou smlouvou, Smlouvou o dílo, evropskou i národní legislativou a závaznými metodikami,
• v rámci kontrolní činnosti posuzuje oprávněnost a správnost fakturace staveb, navrhuje přijetí nápravných opatření,
• v rámci činnosti „Supervize staveb" provádí pravidelné měsíční reportování o stavu realizace staveb,
• zajišťuje rozsah, cíl, předmět, program a četnost kontrol v souladu s „Manuálem pracovních postupů SFDI", kapitola G-Kontroly na místě, v platném znění,
• kontroluje u příjemců finančních prostředků jejich hospodárné a efektivní využívání podle uzavřených smluv,
• navrhuje nezbytná opatření při zjištění nesrovnalostí u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
• spolupracuje s orgány státní kontroly a dalšími orgány státní správy v souvislosti s výkonem kontroly,
• zajišťuje kontrolu ekonomické efektivnosti u vybraných projektů financovaných z rozpočtu SFDI,
• vyřizuje stížnosti a podání občanů,
• spolupracuje s Oddělením supervizí projektových dokumentací při kontrole fyzické realizace projektů,
• zajišťuje kontroly vyplývající z vyhodnocení Interního protikorupčního programu SFDI,
• podílí se na tvorbě koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v resortu dopravy a v rámci implementačních struktur programů EU a stanovení hlavních směrů rozvoje kontrolního systému v resortu dopravy a v rámci implementačních struktur programů EU na úseku veřejnosprávních kontrol,
• spolupracuje při stanovení metodiky kontrolních postupů „supervize staveb" a postupů kontrolních skupin pro výkon kontroly na místě, včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly projektů hrazených z prostředků EU a národních prostředků prostřednictvím SFDI,
• navrhuje a zpracovává systémová opatření vedoucí ke snížení rizik při čerpání finančních prostředků na projekty s celorepublikovou působností,
• tvoří a rozvíjí metody a nástroje kontrolních operací s cílem zefektivnění práce „supervize staveb" a kontrolních skupin při kontrolách na místě u projektů s celorepublikovou působností,
• spolupracuje s Odborem administrace žádostí o platbu při provádění výzev k vrácení prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností.

1.4.1. Oddělení veřejnosprávních kontrol

• podílí se na tvorbě koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v resortu dopravy a v rámci implementačních struktur programů EU a stanovení hlavních směrů rozvoje kontrolního systému v resortu dopravy a v rámci implementačních struktur programů EU na úseku veřejnosprávních kontrol,
• podílí se na zpracování metodik kontrolních postupů kontrolních skupin pro výkon kontroly na místě spojených s úhradami finančních prostředků SFDI prováděných v rámci OPD a z ostatních zdrojů. Provádí a metodicky řídí kontrolní postupy kontrolních skupin oddělení při provádění kontroly,
• vyhodnocuje výsledky finančních kontrol, vytváří a rozvíjí metody a nástroje kontrolních operací s cílem zefektivnění práce kontrolních skupin při kontrolách projektů na místě s celorepublikovou působností,
• navrhuje a zpracovává systémová opatření vedoucí ke snížení rizik při čerpání finančních prostředků na projekty s celorepublikovou působností,
• posuzuje správnost, účelnost a hospodárnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
• provádí kontroly fyzické realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU (např. OPD, CEF), u kterých SFDI poskytuje finanční prostředky pro spolufinancování nebo pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, pokud nepodléhá kontrole ze strany Oddělení supervizí staveb I./II.,
• v rámci provádění veřejnosprávních kontrol posuzuje soulad provádění stavby s Rámcovou smlouvou, Smlouvou o dílo, evropskou a národní legislativou a závaznými metodikami, posuzuje oprávněnost a správnost fakturace staveb,
• hlásí Řídícímu orgánu OPD zjištěné nesrovnalosti při čerpání finančních prostředků EU u akcí zařazených k financování do OPD,
• zajišťuje rozsah, cíl, předmět, program a četnost kontrol v souladu s „Manuálem pracovních postupů SFDI", kapitola G-Kontroly na místě, v platném znění,
• kontroluje u příjemců finančních prostředků jejich hospodárné a efektivní využívání podle uzavřených smluv,
• navrhuje nezbytná opatření při zjištění nesrovnalostí u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
• spolupracuje s orgány státní kontroly a dalšími orgány státní správy v souvislosti s výkonem kontroly,
• provádí kontrolu ekonomické efektivnosti u vybraných projektů financovaných z rozpočtu SFDI,
• vyřizuje stížnosti a podání občanů,
• spolupracuje s Oddělením supervizí projektových dokumentací při kontrole fyzické realizace projektů,
• zajišťuje kontroly vyplývající z vyhodnocení Interního protikorupčního programu SFDI,
• spolupracuje s Odborem administrace žádostí o platbu při provádění výzev k vrácení prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností.

1.4.2. Oddělení supervizí staveb I

• provádí činnost „Supervize staveb", která spočívá v ověřování způsobilosti výdajů a sledování realizace stavby na základě pravidelné účasti na stavbě na významných projektech zařazených ke spolufinancování z prostředků EU, zejména z OPD, tedy provádí kontroly fyzické realizace těchto projektů, u kterých SFDI poskytuje finanční prostředky pro spolufinancování nebo pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, případně u projektů financovaných formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP),
• v rámci činnosti „Supervize staveb" posuzuje správnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
• v rámci činnosti „Supervize staveb" posuzuje soulad provádění stavby s Rámcovou smlouvou, Smlouvou o dílo, evropskou i národní legislativou a závaznými metodikami,
• v rámci činnosti „Supervize staveb" posuzuje oprávněnost a správnost fakturace staveb, navrhuje přijetí nápravných opatření,
• v rámci činnosti „Supervize staveb" provádí pravidelné měsíční reportování o stavu realizace staveb,
• spolupracuje s Oddělením supervizí projektových dokumentací při kontrole fyzické realizace projektů,
• spolupracuje s orgány státní kontroly a dalšími orgány státní správy v souvislosti s výkonem své činnosti,
• hlásí Řídícímu orgánu OPD zjištěné nesrovnalosti při čerpání finančních prostředků EU u akcí zařazených k financování do OPD,
• vyřizuje stížnosti a podání občanů v souvislosti s předmětem své činnosti,
• v případě potřeby a volných kapacit zajišťuje výkon veřejnosprávních kontrol ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, na projektech financovaných z rozpočtu SFDI, a to jak na projektech spolufinancovaných z prostředků EU, tak na projektech financovaných z národních prostředků,
• spolupracuje při stanovení metodiky kontrolních postupů „supervize staveb" a postupů kontrolních skupin pro výkon kontroly na místě, včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly projektů hrazených z prostředků EU a národních prostředků prostřednictvím SFDI,
• navrhuje a zpracovává systémová opatření vedoucí ke snížení rizik při čerpání finančních prostředků na projekty s celorepublikovou působností,
• tvoří a rozvíjí metody a nástroje kontrolních operací s cílem zefektivnění práce „supervize staveb" a kontrolních skupin při kontrolách na místě u projektů s celorepublikovou působností,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• podílí se na tvorbě a připomínkování prováděcích Metodik a předpisů ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky (dále jen „MD ČR"), Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD"), Správou železnic (dále jen „SŽ")
• tyto činnosti „Supervize staveb" provádí na stavbách místně příslušných převážně v západních regionech České republiky.

1.4.3. Oddělení supervizí staveb II

• provádí stejné činnosti jako Oddělení supervizí staveb I, které provádí na stavbách místně příslušných převážně ve východních regionech České republiky.

 

2. Sekce pro správu finančních zdrojů

• podílí se na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu v rozsahu jednotlivých dopravních oborů financovaných SFDI, včetně koordinace s mezinárodními systémy,
• podílí se na vypracovávání rozvojových strategických dokumentů a dotačních programů v dopravě s orgány EU ve vazbě na financování dopravní infrastruktury a čerpání prostředků z EU,
• stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního a zúčtovacího systému rozpočtu SFDI a jeho závěrečného zúčtování,
• komplexně zajišťuje činnosti související s přípravou a sestavováním rozpočtu SFDI, včetně rozpočtu aparátu SFDI a rozpočtu FKSP, střednědobého výhledu, závěrečného účtu a zajišťuje požadované údaje potřebné pro vypracování návrhu státního rozpočtu,
• připravuje podklady pro notifikaci vládního dluhu,
• provádí analytické a metodické činnosti v oboru účetnictví pro potřeby SFDI,
• řídí, organizuje a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky rozpočtu SFDI včetně oblastí OPD a programových dokumentů,
• zajišťuje tvorbu metodiky agendy cestovních příkazů, zpracování a kontrolu výpočtu cestovních náhrad a vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest,
• podílí se na usměrňování finančních vztahů SFDI a příjemců za finanční části OPD a programových dokumentů,
• zajišťuje koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti rozpočtu a financování SFDI,
• navrhuje opatření k zajištění příjmové a výdajové části rozpočtu – spolupráce s MD ČR, Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MF ČR"), případně dalšími vládními orgány i nevládními organizacemi a příjemci,
• zabezpečuje správu příjmů SFDI,
• zajišťuje z národních zdrojů předfinancování výdajů, které mají být hrazeny z fondů EU,
• sleduje a vyhodnocuje finanční toky (cash flow) SFDI a navrhuje opatření k jejich stabilizaci,
• zajišťuje zpracování finančních výkazů pro průběžné hodnocení plnění činnosti SFDI a jejich předkládání v souladu se zákonem a Statutem SFDI,
• účastní se předběžné, průběžné a následné finanční kontroly,
• zajišťuje vedení informačního systému finančních toků ISPROFOND týkající se akcí na dopravní infrastruktuře financovaných nebo spolufinancovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje finanční výkazy a příslušné údaje pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za SFDI,
• zajišťuje zpracování roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti SFDI,
• řídí a zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy,
• koordinuje přípravu a realizaci státních programů jiných resortů týkajících se dopravní infrastruktury,
• zajišťuje zpracování programových a projektových dokumentů v rámci technické pomoci,
• zajišťuje provozní služby a nakládání s nemovitým a movitým majetkem, s nímž SFDI hospodaří,
• zajišťuje provoz regionálních pracovišť,
• koordinuje komplexně projekty vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
• zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
• zajišťuje nákup a instalace technických a programových prostředků a zajišťuje provoz, správu, servis, údržbu a rozvoj IS,
• zajišťuje zabezpečení programových prostředků proti napadení zevnitř a zvenku,
• zajišťuje stálou poradenskou a uživatelskou podporu IS SFDI, zajišťuje zpracování návrhů vnitřních organizačních předpisů v oblasti užívání a ochrany prostředků IS, bezpečnosti dat,
• řídí procesy v IT service managementu dle ITIL (ISO 20000:2011),
• zajišťuje zpracování a aktualizace Informační koncepce SFDI,
• zajišťuje zpracování návrhu vnitřních organizačních předpisů v oblasti autoprovozu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany,
• zajišťuje autoprovoz včetně leasingu vozidel,
• zajišťuje a odpovídá za BOZP a požární ochranu,
• odpovídá za využívání finančních prostředků z technické pomoci z fondů EU,
• zajišťuje agendu veřejných zakázek zadávaných SFDI,
• zajišťuje agendu centralizovaného zadávání veřejných zakázek na úrovni státu za resort dopravy a v resortu dopravy,
• řídí zpracování závazných postupů financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje tvorbu dokumentů, procedur a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI,
• zajišťuje výkon právní agendy SFDI v celém rozsahu,
• zajišťuje koncepční činnosti a metodické činnosti SFDI v oblasti financování PPP projektů,
• zajišťuje aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD,
• zajišťuje vydávání interních předpisů SFDI,
• zajišťuje posuzování právních předpisů souvisejících s činností SFDI v rámci vedených mezirezortních připomínkových řízení,
• zajišťuje vyřizování žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
• plní úkoly související s řízením kvality ve služebních úřadech včetně zajištění auditu ISO 9001 – shoda systému managementu kvality v rozsahu nastavení systému,
• zajišťuje řízení, koordinaci a metodické usměrňování systému managementu kvality v SFDI,
• komplexně zajišťuje agendu časového zpoplatnění včetně řešení nového systému časového zpoplatnění,
• podílí se na koncepčním řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR,
• koordinuje a provádí zpracování analýzy rizik Zprostředkujícího subjektu OPD a komplexně koordinuje a provádí zpracování rizik za SFDI včetně metodického řízení analýzy rizik,
• koordinuje analýzu rizik u projektů spolufinancovaných z OPD,
• zajišťuje vedení evidence záměrů projektů akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• spolupracuje s Odborem kanceláře ředitele SFDI při zajištění obsahové prezentace webových stránek SFDI včetně jejich aktualizace,
• provádí implementaci Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) v rámci SFDI a při naplňováním jeho účelu,
• koordinuje a řídí agendu ochrany utajovaných informací včetně stanovení bezpečnostního standardu,
• zajišťuje zpracování stanovisek, zda poskytnutí finančních prostředků ze SFDI by mohlo naplňovat definiční znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
• zajišťuje ve vztahu k veřejné podpoře přípravu podkladů a podání k zahájení prenotifikačního řízení, zajišťuje přípravu notifikačního procesu a zajišťuje podání k zahájení notifikačního řízení u Evropské komise,
• zajišťuje plnění úkolů v souvislosti s implementací nařízení týkajícího se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru v elektronické transakce (eIDAS),
• zajišťuje plnění úkolů v souvislosti s elektronizací veřejné správy,
• řídí a koordinuje zpracování koncepce rozvoje spisové služby v SFDI, zahrnující i utajované informace a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, včetně činností spojených s plněním úlohy SFDI jako Zprostředkujícího subjektu pro OPD a elektronizace vedení spisové služby v SFDI,
• komplexně zajišťuje činnosti spisové a archivní služby v SFDI.

2.1. Oddělení veřejných zakázek

• zajišťuje provoz skladu kancelářských potřeb a skladu propagačních předmětů, předkládá řediteli SFDI návrhy na uzavření smluvních vztahů s tím souvisejících,
• podílí se na stanovení zásad a principů tvorby finančních částí OPD a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí OPD a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• zajišťuje kompletní agendu technické pomoci v rámci OPD - zpracování žádosti o podporu na získání technické pomoci z fondů EU,
• zpracovává žádosti o platbu výdajů z technické pomoci z fondů EU,
• vypracovává zprávu o realizaci projektů spolufinancovaných z technické pomoci z fondů EU,
• provádí administrování projektů spolufinancovaných z technické pomoci z fondů EU v příslušném informačním systému,
• zpracovává programovou dokumentaci a následné dokumenty k proplácení výdajů,
• komplexně zajišťuje agendu veřejných zakázek zadávaných SFDI,
• vytváří plán veřejných zakázek zadávaných SFDI na daný rok a podílí se na vytváření plánu v rámci resortního systému centralizovaného zadávání na daný rok,
• zajišťuje agendu centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu dopravy, zejména pak provádění komoditních analýz, stanovování standardů jednotlivých komodit, sběr a vyhodnocení požadavků, realizaci zadávacích řízení, kontrolu čerpání z uzavřených smluv apod.,
• zpracovává metodiku pro zadávání veřejných zakázek zadávaných SFDI a podílí se na stanovení zásad a principů při centralizovaném zadávání veřejných zakázek v resortu dopravy a centralizovaném zadávání veřejných zakázek na úrovni státu,
• zajišťuje agendu centralizovaného zadávání veřejných zakázek na úrovni státu za resort dopravy, zejména pak stanovování standardů jednotlivých komodit, přípravu a sběr podkladů a koordinaci zadávacích řízení za resort dopravy,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů SFDI,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI.

2.2. Oddělení správy budovy a majetku

• zabezpečuje provozní služby související s chodem SFDI, předkládá řediteli SFDI návrhy na uzavření smluvních vztahů s tím souvisejících,
• zajišťuje výkon správy k majetku, s nímž hospodaří SFDI (pořizování majetku s výjimkou majetku pořizovaného Oddělením informatiky, aj.),
• zajišťuje provádění údržby a oprav movitého a nemovitého majetku v evidenci SFDI a zodpovídá za to,
• zajišťuje ostrahu budovy SFDI,
• zpracovává interní předpisy na úseku BOZP,
• plní úkoly na úseku BOZP,
• organizuje a zodpovídá za proškolování zaměstnanců o BOZP,
• zajišťuje investiční činnost v objektech SFDI,
• zajišťuje autopark SFDI a jeho provoz včetně leasingu vozidel,
• zodpovídá za údržbu a opravy techniky (autopark, dodávky energií),
• spolupracuje s externími dodavateli produktů, prací a služeb souvisejících s provozem budovy,
• zajišťuje agendu související s realizovanými pronájmy nebytových prostor v budově SFDI a uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory pro pracoviště SFDI zřízená mimo Prahu a smluv s tím souvisejících,
• provádí úklid v budově SFDI,
• zajišťuje správu programu Autoplan (tj. program pro cestovní příkazy a knihy jízd) a podporu jeho uživatelům,
• zpracovává interní předpisy upravující oblast požární ochrany v SFDI,
• plní úkoly na úseku požární ochrany v SFDI,
• organizuje a zodpovídá za proškolování zaměstnanců SFDI o požární ochraně.

2.3. Odbor ekonomický

• stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního a zúčtovacího systému rozpočtu SFDI a jeho závěrečného zúčtování,
• podílí se na vypracování strategických dokumentů v dopravě ve vazbě na financování dopravní infrastruktury a podílí se na zpracování finanční části programů financovaných z EU,
• podílí se na tvorbě celostátních zásad pro rozdělování finančních prostředků do dopravní infrastruktury,
• zajišťuje koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti rozpočtu a financování SFDI,
• zajišťuje zpracování a předkládání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu včetně zpracování zúčtování a finančních vypořádání SFDI se státním rozpočtem,
• zajišťuje sestavení jmenovitého seznamu akcí určených k financování z prostředků SFDI včetně akcí spolufinancovaných z fondů EU, jiných zdrojů a jejich rozpočtových částek a lhůt realizace a dalších údajů jako součást ročního rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu SFDI,
• zabezpečuje zpracování změn rozpočtu SFDI do informačního systému a podílí se na aktualizaci rozpočtu SFDI v průběhu roku,
• zajišťuje sestavení predikce příjmů rozpočtu SFDI,
• zajišťuje přípravu a sestavení rozpočtu aparátu SFDI a sledování a kontrolu jeho čerpání,
• zajišťuje kontrolu rozpočtových opatření a vedení jejich evidenci včetně sledování a vyhodnocení jejich výše v souladu se schváleným rozpočtem SFDI,
• zajišťuje vedení evidence záměrů projektů akcí financovaných z rozpočtu SFDI a stanovisek MD ČR k záměrům projektů,
• připravuje podklady pro notifikaci vládního dluhu,
• provádí analytické a metodické činnosti v oboru účetnictví pro potřeby SFDI, sleduje příslušné právní předpisy a zapracovává nové povinnosti vyplývající z právních předpisů či novelizací do vnitřních předpisů SFDI,
• podílí se na metodickém řízení, organizaci a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky SFDI (podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí) včetně oblastí OPD a programových dokumentů,
• zajišťuje zpracování finančních výkazů pro průběžné hodnocení plnění činnosti SFDI a zabezpečuje jejich předkládání v souladu se zákonem a Statutem SFDI a další platnou právní úpravou,
• provádí předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu,
• zajišťuje zpracování roční účetní závěrky a návrhu výroční zprávy o činnosti SFDI,
• zajišťuje podklady pro analytickou činnost, finanční rozbory, konsolidace, reporting ve vztahu k financování z prostředků SFDI v souladu s jeho účelem,
• zajišťuje vedení účetnictví v souladu s platnou právní úpravou včetně předávání účetních záznamů,
• zajišťuje vedení mzdové agendy včetně zákonných odvodů,
• zajišťuje vedení Centrální evidence smluv uzavřených SFDI s výjimkou smluv uzavřených s příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI, vedení Centrální evidence objednávek SFDI, evidence limitovaných příslibů a zajišťuje v Ekonomickém informačním systému JASU CS Enterprise s tím spojené provádění rezervací finanční prostředků na budoucí známé čerpání z rozpočtu aparátu SFDI a sledování čerpání rozpočtu aparátu SFDI z prvotních dokladů,
• analyzuje nastavení ekonomického a účetního systému SFDI, navrhuje úpravy systémů v souladu s platnou legislativou a potřebami SFDI, vyhodnocuje požadavky na úpravy systémů a podílí se na jejich realizaci,
• zajišťuje odbornou spolupráci zejména s regionálními institucemi, MD ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, MF ČR, kraji a s největšími příjemci SŽ, ŘSD, ŘVC,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje účetní agendu týkající se projektu elektronické dálniční známky,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systémy veřejné správy Evidence SFDI, Ekonomický informační systém JASU CS Enterprise a IN-SY-CO,
• zajišťuje evidenci majetku a zásob SFDI v souladu se zákonem. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příslušnými Českými účetními standardy.

2.3.1 Oddělení rozpočtu a financování

• stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního a zúčtovacího systému rozpočtu SFDI a jeho závěrečného zúčtování,
• zpracovává a předkládá návrhy, přístupy a východiska pro sestavení rozpočtu SFDI, střednědobého výhledu a závěrečného účtu,
• sestavuje predikce příjmů rozpočtu SFDI,
• připravuje podklady pro notifikaci vládního dluhu,
• připravuje a sestavuje rozpočet aparátu SFDI, podílí se na jeho úpravách a sleduje jeho čerpání,
• vede Centrální evidenci smluv uzavřených SFDI s výjimkou smluv uzavřených s příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI, vede Centrální evidenci objednávek SFDI a evidenci limitovaných příslibů a provádí v Ekonomickém informačním systému JASU CS Enterprise s tím spojenou rezervaci finanční prostředků na budoucí známé čerpání z rozpočtu aparátu SFDI a sleduje čerpání rozpočtu aparátu SFDI z prvotních dokladů,
• podílí se na usměrňování finančních vztahů SFDI a příjemců u finanční části OPD a programových dokumentů,
• zajišťuje koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti rozpočtu SFDI a financování SFDI,
• navrhuje opatření k zajištění příjmové a výdajové části rozpočtu SFDI – spolupráce s MD ČR, MF ČR a příjemci,
• provádí předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu,
• zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti SFDI,
• provádí hodnocení plnění rozpočtu SFDI,
• kontroluje rozpočtová opatření, vede jejich evidenci včetně sledování a vyhodnocení jejich výše v souladu se schváleným rozpočtem SFDI,
• zpracovává zúčtování a finanční vypořádání SFDI se státním rozpočtem za příslušný rok,
• provádí ve spolupráci s Oddělením účetnictví a evidence majetku finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI příjemcům,
• zabezpečuje zpracování změn rozpočtu SFDI do informačního systému a podílí se na aktualizaci rozpočtu SFDI v průběhu roku,
• zpracovává podklady pro analytickou činnost, finanční rozbory, konsolidace, reporting ve vztahu k financování z prostředků SFDI v souladu s jeho účelem,
• analyzuje nastavení ekonomického systému SFDI, navrhuje úpravy systému v souladu s platnou legislativou a potřebami SFDI, vyhodnocuje požadavky na úpravy systému a podílí se na jejich realizaci,
• podílí se na vypracování strategických dokumentů v dopravě ve vazbě na financování dopravní infrastruktury a podílí se na zpracování finanční části programů financovaných z EU,
• podílí se na tvorbě celostátních zásad pro rozdělování finančních prostředků do dopravní infrastruktury,
• sestavuje jmenovitý seznam akcí určených k financování z prostředků SFDI včetně akcí spolufinancovaných z fondů EU, jiných zdrojů a jejich rozpočtových částek a lhůt realizace a dalších údajů jako součást ročního rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu SFDI,
• spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí financovaných nebo spolufinancovaných z rozpočtu SFDI s výjimkou akcí financovaných formou poskytnutí příspěvku,
• zajišťuje odbornou spolupráci zejména s regionálními institucemi, MD ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, MF ČR, kraji a s největšími příjemci SŽ, ŘSD, ŘVC,
• vede evidenci záměrů projektů akcí financovaných z rozpočtu SFDI a stanovisek MD ČR k záměrům projektů,
• provádí přeúčtování plateb na základě požadavků příjemců,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zasílá informace o poskytnutých účelových dotacích do Centrálního registru dotací.

2.3.2 Oddělní účetnictví a evidence majetku

• provádí analytické a metodické činnosti v oboru účetnictví pro potřeby SFDI, sleduje příslušné právní předpisy a zapracovává nové povinnosti vyplývající z právních předpisů či novelizací do vnitřních předpisů SFDI,
• zpracovává přehledy příjmů,
• podílí se na metodickém řízení, organizaci a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky SFDI (podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí) včetně oblastí OPD a programových dokumentů,
• podílí se na tvorbě metodiky agendy cestovních příkazů, zpracovává a kontroluje cestovní příkazy a výpočet cestovních náhrad a vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest,
• zabezpečuje převody prostředků určených SFDI,
• provádí realizaci plateb příjemcům a kontrolu uvolňovaných finančních prostředků, podílí se na činnostech s tím souvisejících při financování projektů schválených v OPD,
• provádí realizaci uvolňování finančních prostředků pro okruh aparátu,
• eviduje finanční prostředky z pokut za kontrolní vážení vozidel a náhrady nákladů vážení vozidel, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
• eviduje odvody a penále za porušení rozpočtové kázně příjemců a zajišťuje vrácení finančních prostředků v případě prominutých nebo chybně zaslaných sankčních plateb na příslušný finanční úřad,
• vede evidenci dodavatelských a odběratelských faktur a zabezpečuje jejich likvidaci,
• sleduje a eviduje vrácené finanční prostředky z poskytnutých finančních prostředků ve prospěch příslušných účtů SFDI,
• zpracovává finanční výkazy pro průběžné hodnocení plnění činnosti SFDI
a zabezpečuje jejich předkládání v souladu se zákonem a Statutem SFDI a další platnou právní úpravou,
• zpracovává roční účetní závěrku,
• samostatně eviduje disponibilní finanční prostředky získané z příslušných fondů EU na kofinancování schválených projektů,
• vede evidenci veškerých bankovních účtů SFDI včetně evidence úroků, provádí u nich denní kontrolu výpisů a následně zpracovává jednotlivé položky do informačního systému SFDI,
• vede účetnictví v souladu s platnou právní úpravou včetně předávání účetních záznamů,
• zajišťuje komplexně mzdovou agendu včetně zákonných odvodů,
• provádí pokladní služby včetně poskytování hotovostních záloh zaměstnancům SFDI a jejich zúčtování,
• provádí platby příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění, platby pojistného a jiné platby z účtu FKSP,
• podílí se na zpracování připomínek a stanovisek SFDI ve vztahu k ústředním orgánům a vládě k materiálům týkajícím se účetní a mzdové agendy,
• provádí předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje účetní agendu týkající se projektu elektronické dálniční známky,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systémy veřejné správy Evidence SFDI, Ekonomický informační systém JASU CS Enterprise a IN-SY-CO,
• provádí evidenci majetku a zásob SFDI v souladu se zákonem. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příslušnými Českými účetními standardy
• provádí ve spolupráci s Oddělením rozpočtu a financování finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI příjemcům.

2.4. Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění

• vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v rozsahu stanoveném zákonem,
• podílí se na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu v rozsahu jednotlivých dopravních oborů financovaných SFDI, včetně koordinace s mezinárodními systémy,
• vypracovává pravidla pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• řídí a koordinuje přípravu dokumentů, procedur a administrativních struktur pro zabezpečení činnosti SFDI,
• vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI v souladu s účelem SFDI,
• zajišťuje výkon právní agendy SFDI v celém rozsahu,
• zajišťuje kontrolu uzavíraných smluv,
• spolupracuje na zajištění koncepční činnosti a metodické činnosti SFDI v oblasti financování PPP projektů,
• zajišťuje aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD,
• zajišťuje vydávání interních předpisů SFDI,
• zajišťuje posuzování právních předpisů v rámci vedených mezirezortních připomínkových řízení,
• zajišťuje posuzování zadávacích dokumentací u akcí a projektů dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI,
• zajišťuje plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v SFDI,
• podílí se na metodickém řízení Příručky kvality (systém řízení managementu kvality – ISO 9001),
• spolupracuje při výkonu kontroly u příjemců finančních prostředků ze SFDI,
• komplexně zajišťuje, řídí a koordinuje veškeré činnosti související s agendou časového zpoplatnění, včetně s tím související smluvní vztahy,
• spolupracuje při tvorbě právních předpisů na úseku časového zpoplatnění,
• podílí se na koncepčním řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• podílí se na metodickém řízení analýzy rizik,
• podílí se na metodickém řízení ochrany osobních údajů,
• zajišťuje zpracování stanovisek, zda poskytnutí finančních prostředků ze SFDI by mohlo naplňovat definiční znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
• zajišťuje ve vztahu k veřejné podpoře přípravu podkladů a podání k zahájení prenotifikačního řízení, zajišťuje přípravu notifikačního procesu a zajišťuje podání k zahájení notifikačního řízení u Evropské komise,
• zajišťuje metodickou činnost v souvislosti s implementací nařízení týkajícího se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru v elektronické transakce (eIDAS),
• zajišťuje metodickou činnost v souvislosti s elektronizací veřejné správy,
• zajišťuje zpracování koncepce rozvoje spisové služby v SFDI, zahrnující i utajované informace a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně činností spojených s plněním úlohy SFDI jako Zprostředkujícího subjektu pro OPD a elektronizace spisové služby v SFDI,
• koncepčně zajišťuje činnosti spisové a archivní služby v SFDI,
• zajišťuje zpracování interních předpisů souvisejících se spisovou službou SFDI a archivací.

2.4.1. Oddělení metodiky a časového zpoplatnění

• podílí se na vytváření koncepčních a metodických podkladů pro práci SFDI v souladu s účelem SFDI,
• připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI,
• podílí se na tvorbě celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky,
• zajišťuje nový systém úhrady, prokazování a kontroly časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací ve vazbě na registrační značku vozidla,
• zpracovává koncepční materiály týkající se problematiky časového zpoplatnění,
• zajišťuje zpracování a aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD,
• zajišťuje vydávání interních předpisů SFDI,
• podílí se na posuzování právních předpisů v rámci vedených mezirezortních připomínkových řízení,
• spolupracuje na zajištění koncepční činnosti a metodické činnosti SFDI v oblasti financování PPP projektů,
• vyřizuje žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
• podílí se na metodickém řízení Příručky kvality (systém řízení managementu kvality – ISO 9001), komplexně zajišťuje technologický proces výroby kupónů včetně ochranných prvků a informačních materiálů,
• zajišťuje smluvní vztahy v souvislosti s novým systémem úhrady, prokazování a kontroly časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací ve vazbě na registrační značku vozidla,
• posuzuje žádosti o osvobození od úhrady časového poplatku,
• řeší incidenty, požadavky i plánované výpadky vzniklé v souvislosti s provozem informačního systému Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění,
• posuzuje žádosti o vrácení úhrady časového poplatku,
• zajišťuje a metodicky řídí komplexní výkon kontrolní činnosti související s časovým zpoplatněním,
• zpracovává sumární přehledy úhrady časového poplatku v rámci systému časového zpoplatnění,
• spolupracuje při tvorbě právních předpisů na úseku časového zpoplatnění,
• podílí se na koncepčním řešení zpoplatnění pozemních komunikací v ČR,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• podílí se na metodickém řízení analýzy rizik,
• podílí se na metodickém řízení ochrany osobních údajů, podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje metodickou činnost v souvislosti s implementací nařízení týkajícího se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru v elektronické transakce (eIDAS),
• zajišťuje metodickou činnost v souvislosti s elektronizací veřejné správy,
• zpracovává koncepci rozvoje spisové služby v SFDI, zahrnující i utajované informace a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně činností spojených s plněním úlohy SFDI jako Zprostředkujícího subjektu pro OPD,
• koncepčně a metodicky zajišťuje veškeré činnosti spisové a archivní služby v SFDI,
• podílí se na zavedení nového elektronického systému vedení spisové služby v SFDI a následně na zajištění jeho případných úprav v souladu s aktuálně platnou právní úpravou,
• zpracovává interní předpisy související se spisovou službou SFDI a archivací,
• zajišťuje komplexně chod spisovny SFDI v souladu se spisovým a skartačním řádem SFDI,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy Evidence SFDI – Spisová evidence.

2.4.2. Právní oddělení

• vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v rozsahu stanoveném zákonem,
• vypracovává pravidla pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• podílí se na přípravě dokumentů, procedur a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI,
• zajišťuje výkon právní agendy SFDI v celém rozsahu včetně přípravy podání a zastupování SFDI před soudy a správními orgány,
• zajišťuje kontrolu a právní posouzení všech smluv uzavíraných s příjemci a smluv uzavíraných k zajištění provozu SFDI,
• podílí se na zpracování a aktualizaci Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury OPD,
• podílí se na zajišťování metodické činnosti SFDI ve vztahu k příjemcům finančních prostředků SFDI při naplňování účelu SFDI,
• podílí se na přípravě interních předpisů,
• zajišťuje posuzování právních předpisů v rámci vedených mezirezortních připomínkových řízení,
• spolupracuje při výkonu kontroly u příjemců finančních prostředků ze SFDI,
• zajišťuje posuzování zadávacích dokumentací u akcí a projektů dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI,
• spolupracuje při tvorbě zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám připravovaným věcně příslušnými organizačními útvary SFDI,
• poskytuje právní podporu všem organizačním útvarům SFDI,
• zajišťuje administraci zadávacích řízení na veřejné zakázky týkající se nového systému úhrady časového poplatku,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje zpracování stanovisek, zda poskytnutí finančních prostředků ze SFDI by mohlo naplňovat definiční znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,
• zajišťuje ve vztahu k veřejné podpoře přípravu podkladů a podání k zahájení prenotifikačního řízení, zajišťuje přípravu notifikačního procesu a zajišťuje podání k zahájení notifikačního řízení u Evropské komise.

2.5. Oddělení informatiky

• koordinuje komplexně projekty vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb (zpracování plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, přípravu a realizaci modifikací a zajišťování jejich integrity) v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
• zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby (včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity) v součinnosti s určenými správci těchto systémů,
• zajišťuje správu svěřených aktiv,
• zajišťuje provoz a rozvoj sítě SFDI (interní WIFI, SFDINET) správu serverů a to v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích,
• řídí procesy v IT service managementu dle ITIL (ISO 20000:2011),
• zajišťuje zpracování a aktualizace Informační koncepce SFDI,
• zajišťuje poskytování podpory uživatelům SFDI,
• provádí nákupy a instalace technických a programových prostředků dle standardu uvedeného ve „Směrnici pro přidělování hardware a software" a zajišťuje provoz, správu, servis, údržbu a rozvoj IS,
• provádí nákupy drobného hardwaru,
• věcně příslušným organizačním útvarům SFDI poskytuje technické vstupy z oblasti informačních technologií do zadání veřejných zakázek, vyjadřuje se k vyhodnocení části nabídek z pohledu informačních technologií a to zejména v oblasti standardů, architektury, provozních a technologických požadavků,
• zajišťuje provoz programových prostředků proti napadení zevnitř a zvenku s výjimkou elektronických zabezpečovacích systémů,
• na základě požadavků představených/vedoucích zaměstnanců zajišťuje předání a umístění prostředků informačních technologií jednotlivým zaměstnancům SFDI, o předaných prostředcích informačních technologií informuje určeného zaměstnance Oddělení správy budovy a majetku,
• zajišťuje a vede evidenci programových prostředků IS,
• sleduje vývoj informačních a komunikačních technologií a navrhuje opatření a postupy k jejich uplatnění,
• provozuje řešení zabezpečení osobních údajů v rámci informačních systémů v SFDI na základě pokynů a požadavků Manažera kybernetické bezpečnosti a pověřence pro ochranu osobních údajů,
• na základě požadavku představeného/vedoucího zaměstnance, zajistí pro zaměstnance SFDI podklady pro vystavení elektronického podpisu, který bude v souladu s nařízením eIDAS a poskytne technickou podporu při instalaci elektronického podpisu,
• vede evidenci kvalifikovaných certifikátů,
• zajišťuje provozní dokumentaci k programům uvedeným ve standardu ve „Směrnici pro přidělování hardware a software",
• provádí seznámení zaměstnanců SFDI s obsluhou IT zařízení,
• zpracovává interní předpisy na úseku IT týkajících se provozu informačních systémů a technologií,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy KERIO CONECT a Microsoft 365.

3. Sekce pro realizaci zdrojů

• spolupracuje při vypracování návrhu rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu SFDI,
• připravuje podklady pro rozhodnutí Výboru SFDI týkající se úprav rozpočtu dle §5 zákona,
• podílí se na komplexní koordinaci stanovování koncepce dlouhodobého vývoje financování dopravní infrastruktury v působnosti MD ČR s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech,
• podílí se a připravuje pravidla pro financování z rozpočtu SFDI a metodické pokyny s celostátní působností,
• zajišťuje evidenci a administrativní kontrolu žádostí o finanční prostředky a příspěvky na akce schválené v rozpočtu SFDI,
• podílí se na předběžné a průběžné řídící finanční kontrole odpovídající rozsahu činnosti sekce,
• zajišťuje uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků SFDI, včetně rámcových smluv pro financování projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• zajišťuje financování akcí dle upraveného rozpočtu SFDI,
• zajišťuje kontrolu a hodnocení žádostí o příspěvky dle schválených pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje financování projektů financovaných z fondů EU (např. OPD, CEF, Nástroje na podporu oživení a odolnosti (dále jen „RRF") v souladu se schválenými Manuály pracovních postupů a uzavřenými smlouvami s příjemci,
• zajišťuje předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU,
• spolupůsobí při rozdělení finančních prostředků získaných z příslušných fondů EU na kofinancování schválených projektů,
• zajišťuje pro příjemce metodickou podporu ve věcech financování akcí z prostředků SFDI,
• zpracovává podklady pro výdajovou stránku rozpočtu SFDI,
• kontroluje závěrečné vyúčtování a vyhodnocení financovaných akcí, předložených příjemci, vede jejich evidenci a kontroluje předkládání těchto vyhodnocení ve stanovených termínech,
• poskytuje podklady pro sestavení výroční zprávy SFDI,
• sleduje postup realizace akcí financovaných ze SFDI včetně projektů financovaných z fondů EU,
• stanovuje pracovní postupy pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI,
• navrhuje a po schválení vydává podmínky pro určení priorit financování jednotlivých akcí,
• zajišťuje pracovní komunikaci s žadateli a příjemci,
• koordinuje odbornou spolupráci s regionálními institucemi,
• posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků prostřednictvím finančních nástrojů EU,
• zajišťuje koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti financování Public Private Partnership (PPP) projektů z rozpočtu SFDI,
• podílí se na vypracování programových a projektových dokumentů pro čerpání zdrojů EU,
• zabezpečuje finanční řízení finančních prostředků poskytnutých z úvěrů,
• podílí se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI,
• podílí se na tvorbě celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury a na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu v rozsahu dopravní infrastruktury financované SFDI,
• koordinuje metodickou podporu příjemců, monitoring, administraci žádostí, kontrolu žádostí a proplácení plateb,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje monitorovací návštěvy u projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• spolupracuje s Odborem kanceláře ředitele SFDI při zajištění obsahové prezentace webových stránek SFDI, včetně jejich aktualizace,
• provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• podílí se na vypracování strategických dokumentů v dopravě ve vazbě na financování dopravní infrastruktury, programových a projektových dokumentů pro čerpání zdrojů EU a podílí se na programech financovaných z EU,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• zajišťuje v rámci SFDI činnosti správce dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, pro informační systém veřejné správy Manažerský informační portál.

3.1. Odbor administrace žádostí o platbu

• koordinuje přípravu a zpracování podkladů pro rozhodnutí Výboru SFDI týkajících se úprav rozpočtu dle §5 zákona,
• zajišťuje uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků SFDI, včetně rámcových smluv pro financování projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• zajišťuje financování akcí z rozpočtu SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami s příjemci,
• spolupůsobí při rozdělování finančních prostředků získaných z příslušných fondů EU na kofinancování schválených projektů,
• zajišťuje předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI a metodických pokynů s celostátní působností,
• zajišťuje administraci financování projektů financovaných z fondů EU (např. OPD, CEF, RRF) v souladu se schválenými metodickými postupy a příslušnými Manuály pracovních postupů,
• zajišťuje příjemcům metodickou podporu ve věcech financování akcí z finančních prostředků SFDI,
• zajišťuje zpracování podkladů pro výdajovou stránku rozpočtu SFDI,
• zajišťuje pracovní komunikaci s žadateli a příjemci,
• spolupracuje s kontrolními útvary SFDI,
• zajišťuje závěrečné vyúčtování a vyhodnocení financovaných akcí,
• sleduje postup realizace akcí financovaných ze SFDI včetně projektů financovaných z fondů EU,
• podílí se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI a na tvorbě celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury,
• spolupracuje při zpracování jmenovitého seznamu akcí navržených k financování z rozpočtu SFDI, včetně rozpočtových částek jako součást ročního rozpočtu SFDI a podílí se na zpracování střednědobého výhledu rozpočtu SFDI,
• koordinuje metodickou podporu příjemců, monitoring, administraci žádostí, kontrolu žádostí,
• zajišťuje administrativní kontrolu předložených žádostí o platbu,
• vyhodnocuje čerpání prostředků z fondů EU,
• podílí se na tvorbě koncepce a strategie dopravní politiky státu v rozsahu dopravní infrastruktury financované SFDI, včetně přípravy programů a projektů EU a to formou kompletní koordinace stanovování koncepcí, plánů a rozpočtů financování dopravní infrastruktury včetně plánů jejího dlouhodobého rozvoje v celostátním měřítku a ve vazbě na dopravní systémy krajů a obcí a další dotčené oblasti činností,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje monitorovací návštěvy u projektů spolufinancovaných z fondů EU, případně dalších vybraných akcí,
• provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• podílí se na vypracování strategických dokumentů v dopravě ve vazbě na financování dopravní infrastruktury, programových a projektových dokumentů pro čerpání zdrojů EU a podílí se na programech financovaných z EU.

3.1.1. Oddělení schvalování plateb I.

• připravuje podklady pro rozhodnutí Výboru SFDI týkající se úprav rozpočtu SFDI dle §5 zákona,
• připravuje a projednává s příjemci finančních prostředků SFDI smlouvy, včetně rámcových smluv pro financování projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• zajišťuje financování akcí z rozpočtu SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami s příjemci,
• spolupůsobí při rozdělování finančních prostředků získaných z příslušných fondů EU na kofinancování schválených projektů,
• zajišťuje předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU,
• zajišťuje financování projektů financovaných z fondů EU (např. OPD, CEF) v souladu se schválenými metodickými postupy a příslušnými Manuály pracovních postupů,
• poskytuje pro příjemce metodickou podporu ve věcech financování akcí z finančních prostředků SFDI,
• zpracovává podklady pro výdajovou stránku rozpočtu SFDI,
• zajišťuje pracovní komunikaci s žadateli a příjemci,
• spolupracuje s kontrolními útvary SFDI,
• kontroluje závěrečné vyúčtování a vyhodnocení financovaných akcí, předložených příjemci, vede jejich evidenci a kontroluje předkládání těchto vyhodnocení ve stanovených termínech,
• navrhuje nezbytná opatření při zjištění nesrovnalostí u příjemců finančních prostředků SFDI,
• sleduje postup realizace akcí financovaných ze SFDI včetně projektů OPD,
• podílí se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI a na tvorbě celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury,
• spolupracuje při zpracování jmenovitého seznamu akcí navržených k financování z rozpočtu SFDI, včetně rozpočtových částek jako součást ročního rozpočtu SFDI a podílí se na zpracování střednědobého výhledu rozpočtu SFDI,
• podílí se na zpracování Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI a metodických pokynů s celostátní působností,
• podílí se na vypracování strategických dokumentů v dopravě ve vazbě na financování dopravní infrastruktury, programových a projektových dokumentů pro čerpání zdrojů EU a podílí se na programech financovaných z EU,
• koordinuje metodickou podporu, monitoring, administraci žádostí, kontrolu žádostí a proplácení plateb,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• vyhodnocuje čerpání prostředků z OPD,
• provádí monitorovací návštěvy u projektů spolufinancovaných z fondů EU,
• provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• podílí se na zpracování interních dokumentů,
• výše uvedené činnosti vykonává zejména ve vztahu k příjemcům ŘSD a Ředitelství vodních cest České republiky (dále jen „ŘVC ČR"), příp. dalším příjemcům v návaznosti na aktuální rozpočet SFDI (dále jen souhrnně „příjemci").

3.1.2. Oddělení schvalování plateb II.

• provádí shodné činnosti jako Oddělení schvalování plateb I., které vykonává zejména ve vztahu k příjemcům SŽ, krajům, regionálním drahám a hlavnímu městu Praze, příp. dalším příjemcům v návaznosti na aktuální rozpočet SFDI (dále jen souhrnně „příjemci").

3.2. Odbor příspěvků

• připravuje pravidla pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• podílí se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI a na tvorbě celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury,
• zajišťuje poskytování konzultací pro žadatele o poskytnutí příspěvků,
• koordinuje přípravu a zpracování podkladů pro rozhodnutí Výboru SFDI týkajících se úprav rozpočtu dle §5 zákona,
• přijímá, eviduje, kontroluje a hodnotí podané žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI,
• vytváří závazné postupy pro vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek ze SFDI v rámci vypsaných pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje pracovní komunikaci s žadateli a příjemci,
• zajišťuje financování akcí, u kterých bylo schváleno poskytnutí příspěvku ze SFDI,
• připravuje a projednává smlouvy s příjemci finančních prostředků SFDI u schválených příspěvků ve vazbě na schválený rozpočet SFDI a schválená rozpočtová opatření,
• zajišťuje odbornou spolupráci se státními a regionálními institucemi,
• spolupracuje úzce s krajskými úřady a příslušnými ministerstvy, Vládním výborem pro zdravotně postižené a Národní radou pro zdravotně postižené na při poskytování příspěvků v souladu s účelem SFDI dle §2 zákona,
• zpracovává odborná stanoviska pro legislativní práce v rozsahu věcné působnosti odboru,
• spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí financovaných formou poskytování příspěvků,
• podílí se na přípravě rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu,
• předkládá návrhy na nezbytná opatření při zjištění nesrovnalostí u akcí, pro které byl schválen příspěvek z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona,
• zajišťuje činnost a účastní se jednání hodnotících komisí pro posouzení žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje administraci financování projektů financovaných z fondu RRF v souladu se schválenými metodickými postupy a příslušnými Manuály pracovních postupů.

3.2.1. Oddělení poskytování příspěvků I.

• vykonává níže uvedené činnosti zejména ve vztahu k financování formou poskytování příspěvků na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a na výstavbu, modernizace, nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,
• podílí se na tvorbě koncepce a pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• poskytuje konzultace pro žadatele o poskytnutí příspěvků,
• přijímá, eviduje a kontroluje podané žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje činnost a účastní se jednání hodnotících komisí pro posouzení žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI,
• vytváří závazné postupy pro vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek ze SFDI v rámci vypsaných pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje komunikaci na pracovní úrovni se žadateli o příspěvek a s příjemci,
• zajišťuje financování akcí, u kterých bylo schváleno poskytnutí příspěvku ze SFDI,
• připravuje a projednává smlouvy s příjemci finančních prostředků SFDI u příspěvků ve vazbě na schválený rozpočet SFDI a schválená rozpočtová opatření,
• zajišťuje odbornou spolupráci se státními a regionálními institucemi,
• spolupracuje úzce s příslušnými odbornými organizacemi, ministerstvy a zástupci krajů a měst při nastavování pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností a hodnocení podaných žádostí o příspěvek,
• zpracovává odborná stanoviska pro legislativní práce v rozsahu věcné působnosti oddělení,
• spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí financovaných v rámci financování formou poskytování příspěvků,
• podílí se na přípravě rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu,
• předkládá návrhy na nezbytná opatření k nápravě při zjištění nesrovnalostí u akcí, pro které byl schválen příspěvek z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje účast v hodnotících komisích u příjemců v zadávacích řízeních na veřejné zakázky vypisované příjemci na realizaci akcí financovaných z rozpočtu SFDI,
• zajišťuje administraci financování projektů financovaných z fondu RRF v souladu se schválenými metodickými postupy a příslušnými Manuály pracovních postupů,
• provádí výzvy k vrácení finančních prostředků podle §3, odst. 5 zákona.

3.2.2. Oddělení poskytování příspěvků II.

• provádí shodné činnosti jako Oddělení poskytování příspěvků I., které vykonává zejména ve vztahu k financování formou poskytování příspěvků na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích, na průzkumné nebo projektové práce anebo studijní nebo expertní činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury, na náklady související s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a na výstavbu, modernizaci nebo opravy multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty.

3.3. Oddělení finančního řízení

• posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků prostřednictvím finančních nástrojů EU,
• podílí se na koordinaci a přípravě plánů realizace projektů financovaných z prostředků EU po věcné stránce a na sledování čerpání prostředků v rámci projektů,
• podílí se na koordinaci a metodickém usměrňování využití finančních nástrojů EU,
• zajišťuje koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti financování dopravní infrastruktury se zvláštním zaměřením na Public Private Partnership (PPP) projektů z rozpočtu SFDI,
• podílí se na rozboru rizik z PPP projektů s ohledem na financování z rozpočtu SFDI,
• úzce spolupracuje s MD ČR a jednotlivými příjemci v rámci jím zajišťované agendy,
• podílí se na vypracování programových a projektových dokumentů pro čerpání zdrojů EU,
• zajišťuje posuzování a analýzu možností využívání prostředků z fondů EU při financování účelu SFDI,
• vypracovává návrhy financování jednotlivých staveb a akcí ve střednědobém výhledu,
• podílí se na vypracování rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu SFDI a předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního rozpočtu,
• zabezpečuje finanční řízení finančních prostředků poskytnutých z úvěrů,
• připravuje podklady pro akce, které budou financovány ze zdrojů SFDI, fondů EU,
• zajišťuje v působnosti SFDI spolupráci s institucemi EU,
• koordinuje emise cenných papírů vydávaných SFDI,
• podílí se na tvorbě Manuálu pracovních postupů,
• podílí se na tvorbě pravidel pro financování z rozpočtu SFDI s celostátní působností,
• zajišťuje projektové řízení pro vybrané aktivity realizované v rámci SFDI,
• koordinuje, řídí a zajišťuje agendu kybernetické bezpečnosti v SFDI.