Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka v Oddělení supervizí staveb I. (7022/2021)

Jedná se o velice zajímavou a pestrou práci v terénu, která spočívá v kontrole realizace výstavby nového úseku dálnice. Hlavní činností je monitorování stavu realizace stavby, kontrola fakturace a informování zaměstnavatele o zjištěných skutečnostech. Samostatný/á kontrolor/ka – supervizor/ka průběžně sleduje čerpání rozpočtu a ověřuje oprávněnost změn během výstavby. Kontroluje mimo jiné postup výstavby, soulad s podmínkami smlouvy o dílo, způsobilost výdajů pro financování z prostředků EU a SFDI, sleduje jakost provedeného díla. V rámci své činnosti spolupracuje s odborníky v oblasti výstavby dálnic, silnic, mostů, jedná se správcem stavby a se zhotovitelem. Na základě každodenní kontroly stavby sestavuje měsíční zprávu, která vypovídá o stavu realizovaného díla, jeho prostavěnosti, možných změnách a upozorňuje na možná rizika, která se během výstavby takto složité stavby zpravidla vyskytnou.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný/á kontrolor/ka v Oddělení supervizí staveb I. [PDF]

Usnesení o prodloužení termímu pro podání žádostí [PDF]

Druhé usnesení o prodloužení termínu pro podání žádostí (do 9. 6. 2021) [PDF]

Příloha č. 1 - popis činností vykonávaných na služebním místě [PDF]

Příloha č. 2 - žádost o přijetí do služebního poměru [DOCX]

Příloha č. 3 - čestné prohlášení o řidičském průkazu [DOCX]

Příloha č. 4 - čestné prohlášení o autorizaci [DOCX]