METODIKY

REZORTNÍ METODIKA PRO HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTŮ DOPRAVNÍCH STAVEB

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 
 • Rezortní metodika (aktuálně platný souhrn vč. příloh) - [ZIP]
 • Kalkulačka (pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních prostor SŽ) -  [XLSX] 

Aktualizace CBA tabulek a aktualizace přílohy Rezortní metodiky č.4 pro hodnocení staveb ERTMS - schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 16.4.2024

CBA tabulky - [XLSX
CBA tabulky pro přechodné období - [XLSX
Obecná metodika zjednodušené MKA pro ekonomické hodnocení staveb ERTMS - příl. č. 4 [XLSX]
 

Aktualizace příloh Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 2023 - příloha schválena Centrální 

komisí Ministerstva dopravy dne 12.12.2023;
 • Příloha - prosté rekonstrukce u SŽ - [ZIP] 
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb - schváleno Ministerstvem dopravy dne 8. 8. 2023;
 • Rezortní metodika - přílohy [ZIP]
 • Rezortní metodika - textová část  [PDF]
 • CBA tabulky  [XLSX]
Použití této metodiky je závazné pro nově zadávané akce, pokud Ministerstvo dopravy ČR u konkrétní akce nestanoví jinak. Současně platí
přechodné období pro předkládání akcí v pokročilé fázi přípravy na jednání Centrální komise do 30. 6. 2024 dle původního znění metodiky.
Pro toto přechodné období platí následující CBA tabulky -  [
XLSX]. 

 
Aktualizace příloh Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 2023 -  přílohy schváleny Centrální 
komisí Ministerstva dopravy dne 7.3.2023
;  
 • Aktualizované přílohy -  [ZIP]
 • Aktualizované přílohy XLS -  [ZIP]

Aktualizace Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 2022 - schváleno Ministerstvem dopravy dne 28.6.2022

 • Rezortní metodika - doplnění  [PDF]
 • Aktualizace CBA tabulek [xls]

Aktualizace CBA tabulek (schváleno 4. 5. 2021, s přechodnou dobou 2 měsíce) [xls]

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb – schváleno Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017, aktualizace CBA tabulek schválena 24. 9. 2019

 • Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury [PDF]
 • Rezortní metodika – textová část [PDF CZ] [PDF EN]
 • Přílohy - XLS (včetně aktualizace CBA tabulek 9/2019) [ZIP CZ] [ZIP EN]
 • Prezentace – seminář [PDF]

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023  [PDF], otázky a odpovědi k Metodickému pokynu zde.

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 [PDF], otázky a odpovědi k Metodickému pokynu zde.

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021 [PDF]

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 [PDF]

Seznam podakcí zařazených v globální položce k projednání CK MD [xls]

Šablona pro elektronické načítání rozpisů globálních položek [xls

Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení - schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020 [PDF]

     - kterou dochází k aktualizaci dokumentu:
       Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (vydáno 2018) [PDF]

Postup pro nastavení formátu elektronického podpisu dle nařízeni eIDAS [PDF]

Metodika klíčování nákladů na opravy a údržbu regionálních drah [PDF]

Podmínky pro financování regionálních drah, které nejsou ve správě Správy železnic, státní organizace, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury [PDF]

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 20. 2. 2018 [PDF]

Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek

     - 1. vydání, leden 2018 [PDF]
     - prozatimní verze 2016 [PDF]

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR

     Tisková zpráva [PDF]
     Závěrečná zpráva [PDF]
     Závěrečná prezentace [PDF]

Metodika pro posuzování vyvolaných investic u projektů dopravní infrastruktury (aktualizována 03/2022) [PDF]

Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby 

     - 1. vydání, červenec 2019 [PDF]
     - prozatimní verze 2018 [PDF]

Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (1. vydání, 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 29. 5. 2018 [PDF]

Metodika pro tým správce stavby (Prozatímní verze 2018) – schváleno Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018 [PDF]

Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019) – schváleno Ministerstvem dopravy dne 7.5.2019 [PDF]

Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 18. 6. 2019 [PDF] 

Metodika použití stanovených koeficientů pro kalkulaci ceny investičních akcí dopravních staveb kalkulovaných podle expertních cen OTSKP 2019 - schváleno Ministerstvem dopravy dne 8.10.2019 [PDF]

Metodika pro akceleraci - 1. vydání, schváleno Ministerstvem dopravy dne 11.2.2020 [PDF], [Příloha č.1], [Příloha č.2]

 

SMĚRNICE | pravidla

 • Pravidla upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen Pravidla) - tato Pravidla nahradila s účinností od 1. 2. 2024 stávající Směrnici č. V-2/2016 upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu. Seznamy akcí a záměry projektů, které budou zaslány na Ministerstvo dopravy od 1.2. 2024 budou tedy posuzovány dle těchto pravidel [ZIP]
 • Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu – schválena Ministrem dopravy dne 12.12.2023, účinná od 1.1.2024, tato Pravidla nahrazují Směrnici upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, změna č. 5 (Směrnice V2/2012)  [PDF]
 • Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, změna č. 5 – schválena Ministrem dopravy 4.3.2021, účinná od 15.3.2021 [PDF]
 • Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu [PDF